Български Čeština Dansk Deutsch Ελληνικά English Español Suomi Français Magyar Italiano Nederlands Norsk Polski Português BR Português Română Русский Slovensky Svenska Türkçe

Informácie o ochrane osobných údajov

Orgán zodpovedný za túto online ponuku

Bigpoint GmbH

Sachsenstraße 20

20097 Hamburg

Nemecko

Tel.: +49 (0) 40 8814130 (bez podpory)

(bez podpory)

Meno a adresa osoby zodpovedajúcej za ochranu údajov

Úrad na ochranu údajov

Maximilian Hartung

Frauentorstraße 9

86152 Augsburg

Nemecko

Tel.: +49 821 90786458

privacy@bigpoint.net

Všeobecné

Tieto informácie o ochrane osobných údajov vás informujú o tom, aké osobné údaje spoločnosť Bigpoint v kontexte našich webových stránok, hier a iných služieb, ktoré ponúkame (spoločne ďalej ako "online ponuka") zhromažďuje a ako sú tieto údaje spracovávané a využívané. Ochranu vašich osobných údajov berieme veľmi vážne.

Vaše údaje sú chránené proti neoprávnenému prístupu a strate prostredníctvom elektronických, technických, fyzických, zmluvných a administratívnych opatrení. Spoločnosť Bigpoint prijala nevyhnutné technické a organizačné opatrenia, aby zaistila dodržiavanie predpisov o ochrane osobných údajov tak interne, ako aj zo strany externých partnerov.

Tieto informácie o ochrane osobných údajov obsahujú transparentné a jasné informácie, aby boli návštevníci našich stránok a zákazníci dobre informovaní o zhromažďovaní, spracovaní a použití ich osobných údajov.

Čo sú osobné údaje?

Osobné údaje sú akékoľvek informácie týkajúce sa identifikovanej či identifikovateľnej osoby (napr. dátum narodenia alebo e-mailová adresa). V zásade možno našu online ponuku využiť bez poskytnutia osobných údajov, no použitie určitých služieb môže vyžadovať poskytnutie osobných údajov, napríklad registrácia do našich hier či účasť v súťažiach.

Právny základ

Spracúvame osobné údaje v súlade s právnym základom všeobecného nariadenia na ochranu osobných údajov (GDPR). Upozorňujeme, že okrem ustanovení nariadenia GDPR sa môžu na osobné údaje vzťahovať národné požiadavky týkajúce sa ochrany údajov vo vašej krajine, v našej krajine alebo v krajine daňového domicilu alebo sídla.

Súhlas

S ohľadom na súhlas dotknutej osoby so spracovaním osobných údajov slúži ako právny základ pre spracovanie týchto údajov článok 1, paragraf 1(a) nariadenia GDPR.

Plnenie zmluvy a prieskum pred uzatvorením zmluvy

Právnym základom pre spracovanie osobných údajov potrebných na plnenie zmluvy, v ktorej je jednou zo zmluvných strán dotknutá osoba, alebo na vykonanie opatrení pred uzatvorením zmluvy, je článok 6 paragraf (b) nariadenia GDPR.

Zákonné povinnosti

Právnym základnom spracovania osobných údajov potrebných na splnenie zákonnej povinnosti našou spoločnosťou je článok 6, paragraf 1(c) nariadenia GDPR.

Ochrana životne dôležitých záujmov

Právnym základnom spracovania osobných údajov potrebných na ochranu životne dôležitých údajov dotknutej osoby alebo inej fyzickej osoby je článok 6, paragraf 1(d) nariadenia GDPR.

Oprávnené záujmy

Právnym základnom spracovania osobných údajov potrebného na účely ochrany oprávnených záujmov našej spoločnosti alebo tretej strany, ak záujmy, základné práva a slobody dotknutej osoby neprevažujú nad takýmito oprávnenými záujmami, je článok 6, paragraf 1(f) nariadenia GDPR. Ak je spracovanie osobných údajov založené na našich oprávnených záujmoch, umožní nám to vykonávať naše obchodné činnosti, zvlášť s ohľadom na blahobyt našich zamestnancov a majiteľov spoločnosti.

Účely spracovania

Zbierame osobné údaje pre rôzne účely, ako je to opísané v týchto informáciách o ochrane osobným údajov. Tieto účely zahŕňajú:

Ak ste už dlhšie používateľom našich hier, týmto vás informujeme o tom, že používame aj údaje našej predchádzajúcej spoločnosti Bigpoint S.à.r.l. Co, SCS, 10A rue Henri M. Schnadt, L-2530, Luxembursko. Ide pritom o základné súbory údajov, ktoré potrebujeme, aby sme hry mohli ponúkať bez prerušenia aj naďalej. To sa týka predovšetkým priebehu hier, herného skóre, ako aj informácií o týkajúcich sa používania a platieb za služby.

Úverové informácie

V prípade nemeckých používateľov si zaobstaráme informácie o vašej predchádzajúcej platobnej histórii od organizácie Consumer Data GmbH, Rheinstr. 99, 76532 Baden-Baden do tej miery, do akej bude nevyhnutné pre realizáciu a výkon zmluvy medzi dotknutou osobou a zodpovedným orgánom (prevádzkovateľom údajov).

Spoločnosť Bigpont zbiera v kontexte používania našich internetových stránok, fór a hier nasledujúce neosobné údaje:

Tieto údaje nie sú získavané na osobné použitie, slúžia výlučne na štatistickú analýzu anonymných dátových záznamov.

IP adresy s príslušnými internetovými údajmi ukladáme v súlade s našou zákonnou povinnosťou uchovávať tieto údaje na obdobie maximálne šesť mesiacov. Údaje môžu byť uchovávané aj z dôvodov bezpečnosti údajov, aby sme zaručili stabilitu a bezpečnosť našich systémov. V ojedinelých prípadoch môže spoločnosť Bigpoint tiež použiť vašu IP adresu a k nej prislúchajúce údaje o používaní internetu použiť na to, aby sme sledovali a vylúčili nedovolené viacnásobné zneužitie kont na podvody.

Súbory cookie a podobné technológie

Spoločne s našimi partnermi používame súbory cookie a podobné technológie, ktoré plnia rovnakú funkciu ako súbory cookie (ďalej "súbory cookie") v našej online ponuke, okrem iného na vylepšenie našej online ponuky, na vylepšenie používateľskej skúsenosti či realizácia prispôsobenej online reklamy. Súbory cookie sú malé textové súbory, ktoré obsahujú údaje z navštívených webových stránok, napr. nastavenia jazyka na webovej stránke alebo stav prihlásenia. Súbory cookie sú ukladané na vašom zariadení používaným prehliadačom po príslušnú dobu svojej životnosti. Niektoré súbory cookie sú automaticky odstránené po ukončení relácie prehliadača (tzv. súbory cookie relácie), zatiaľ čo iné sú uchovávané po určitú dobu alebo natrvalo v prehliadači používateľa, a odstránia sa automaticky po uplynutí určitej doby (tzv. dočasné alebo trvalé súbory cookie).

Niekedy vás môžeme požiadať o súhlas s používaním súborov cookie našou spoločnosťou a našimi partnermi, aby sme mohli ukladať a získavať informácie z vášho zariadenia. Ak poskytnete svoj súhlas, spracujeme vaše údaje na právnom základe vysloveného súhlasu. V niektorých prípadoch sú údaje spracované prostredníctvom súborov cookie na základe našich oprávnených záujmov alebo záujmov našich partnerov, alebo ak sú súbory cookie kľúčové pre plnenie našich zmluvných povinností voči vám (napr. bezpečná prevádzka našej online ponuky).

Svoj súhlas s použitím súborov cookie môžete kedykoľvek stiahnuť, pričom má toto stiahnutie platnosť aj do budúcnosti. Ak to chcete urobiť, jednoducho zmeňte voľby v našom správcovi súborov cookie, ku ktorému môžete pristupovať pomocou voľby "Nastavenie súborov cookie" v našej online ponuke.

Ukladanie súborov cookie môžete tiež deaktivovať v nastavení svojho prehliadača. Takisto možno kedykoľvek zmazať súbory cookie uložené v prehliadači. Pamätajte však, že bez použitia súborov cookie naša online ponuka nemusí fungovať alebo môže fungovať len v obmedzenej miere.

Navyše si uvedomte, že odmietnutie používania súborov cookie niekedy funguje pomocou odhlasovacích súborov cookie. Pokiaľ zmažete všetky súbory cookie, nebude už prípadné odmietnutie naďalej brané do úvahy a budete ho musieť uviesť znovu.

Meranie dosahu

S cieľom vyhodnotenia štatistických údajov o využívaní našich ponúk používame systém „škálovateľného centrálneho merania" (SCM/SCMnG) firmy INFOnline GmbH (https://www.infonline.de). Budú sa získavať len anonymné údaje. Systém merania (SCM) používa na rozpoznanie počítačových systémov buď súbor cookie s identifikátorom „ioam.de“/„ivwbox.de”, objekt typu LocalStorage, alebo podpis vygenerovaný s použitím informácií automaticky prenášaných z vášho prehliadača. IP adresy sa pri tomto procese spracovávajú len v anonymizovanej forme. Meranie bolo vytvorené v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov. Cieľom merania je zistiť intenzitu používania a vyhodnotiť štatistiku používania. V žiadnom okamihu merania nie je možné identifikovať používateľa. Vaša identita ostáva chránená. Cez systém nedostanete ani žiadnu reklamu. Pre online ponuky, ktoré sú súčasťou informačnej spoločnosti Informationsgemeinschaft zur Feststellung der Verbreitung von Werbeträgern e.V. (IVW – www.ivw.eu) alebo ktoré sa zúčastňujú na štúdii „internet facts" spoločnosti Arbeitsgemeinschaft Online-Forschung e.V. (AGOF – www.agof.de), sú štatistiky používania každý mesiac zverejnené spoločnosťou AGOF a Arbeitsgemeinschaft Media-Analyse e.V. (ag.ma – www.agma-mmc.de), ako aj IVW, a sú k dispozícii na adresách http://www.agof.de, http://www.agma-mmc.de ahttp://www.ivw.eu . Okrem zverejnenia získaných údajov preveruje IVW pravidelne systém SCM, či skutočne dodržiava zákonom stanovenú ochranu osobných údajov. Ďalšie informácie o procese SCM nájdete na stránke spoločnosti INFOnline GmbH (https://www.infonline.de), ktorá systém SCM prevádzkuje, na stránke ochrany osobných údajov spoločnosti AGOF (http://www.agof.de/datenschutz) a na stránke ochrany osobných údajov IVW (http://www.ivw.eu). Odvolanie súhlasu so spracovávaním údajov prostredníctvom systému SCM nám môžete zaslať na nasledujúcej adrese: http://optout.ioam.de a http://optout.ivwbox.de.

Prenosy dát a poskytovatelia služieb

Vaše údaje budeme považovať za prísne dôverné a nebudeme ich oznamovať žiadnym tretím stranám, pokiaľ na to nemáme právne povolenie. V jednotlivých prípadoch však môžeme mať právnu povinnosť týkajúcu sa oznámenia vašich osobných údajov, napríklad vyšetrujúcemu orgánu. V takom prípade dôjde k oznámeniu údajov iba v rozsahu požadovanom zákonomn. Používame spoločnosti pridružené k skupine Bigpoint a/alebo tretie strany, ktoré v našom mene poskytujú služby. To sa týka hlavne spracovania platobných transakcií zo strany externých poskytovateľov služieb (PayPal, Global Collect atď.) a – v prípade omeškania s platbou – zo strany spoločnosti pre vymáhanie dlhov.Navyše vaše údaje poskytujeme pridruženým spoločnostiam zo skupiny Bigpoint Group za marketingovými účelmi a za účelom ďalšieho vývoja a vylepšovania našich hier.Tieto pridružené spoločnosti skupiny Bigpoint Group a externé spoločnosti musia nakladať s vašimi údajmi ako s dôvernými a zabezpečenými údajmi a môžu ich používať len do tej miery, do ktorej je to nevyhnutné pre splnenie pridelenej úlohy. Poskytovatelia služieb sú vo všeobecnosti zapojení iba do spracovania údajov, takže majú povolenie spracovávať osobné údaje používateľov v rámci tejto online ponuky iba v súlade s našimi výslovnými pokynmi.

Obdobie uloženia/obdobie uchovávania

Vaše údaje uchovávame tak dlho, ako je to potrebné pre poskytovanie našej online ponuky a súvisiacich služieb, alebo pokiaľ máme legitímny záujem o ich ďalšie uchovávanie. Vo všetkých ostatných prípadoch vaše osobné údaje zmažeme, s výnimkou tých údajov, ktoré môžeme potrebovať na vyhovenie zmluvným alebo štatutárnym požiadavkám (napr. na daňové či obchodné účely, ako sú napríklad faktúry). Zmluvné obdobia uchovania môžu vyplynúť aj zo zmlúv s tretími stranami (napr. majiteľmi autorských práv a doplnkových autorských práv). Zablokujeme všetky údaje, ktoré podliehajú obdobiu uchovávania, až do uplynutia príslušnej lehoty.

Informácie o hrách a ponuky partnerov

Označením možnosti „Informácie o hrách a ponuky partnerov" nám dávate vyslovený súhlas na príjem takýchto správ. Váš súhlas je zaznamenaný a môže byť kedykoľvek cez náš kontaktný formulár (www.bigpoint.net/support/) odvolaný.

Prieskumy

Uskutočňujeme prieskumy spokojnosti, ktoré nám pomáhajú vylepšiť našu online ponuku. Pre tento účel zbierame a spracovávame vaše údaje, ako je to opísané v prehlásení o súhlase alebo v danom prieskume. Právnym základnom na spracovanie týchto údajov je váš súhlas v súlade s článkom 6, ods. 1 (a) smernice GDPR. Svoj súhlas so spracovaním týchto údajov môžete kedykoľvek stiahnuť, napríklad pomocou kontaktného formulára (www.bigpoint.net/support/). Na uskutočňovanie týchto prieskumov používame služby spoločnosti LimeSurvey GmbH, Papenreye 63, 22453 Hamburg (ďalej "LimeSurvey"). So spoločnosťou LimeSurvey sme uzavreli zmluvu o spracovaní dát v súlade s článkom 28 smernice GDPR. Dáta zbierané spoločnosťou LimeSurvey sú uložené na serveroch v spoločnosti Host Europe GmbH v Nemecku.

Google Analytics

Táto stránka používa službu analýzy webových stránok Google Analytics a správy programu Google Analytics na vyhodnotenie demografických znakov a záujmov. Sú to služby spoločnosti Google LLC (ďalej "Google"). Google Analytics používa tzv. "súbory cookie", textové súbory, ktoré sú uložené vo vašom počítači, a pomocou týchto súborov umožňujú analýzu používania stránky. Informácie o používaní tejto stránky, vytvorené pomocou cookie, sú preposielané na server spoločnosti Google, ktorý sa nachádza v USA, a tam sú uložené. V prípade aktivácie IP anonymity na tejto stránke bude vaša IP adresa spoločnosťou Google skrátená, takže vás identifikuje iba ako používateľa z členského štátu Európskej únie alebo zo štátu Európskeho hospodárskeho priestoru. Len vo výnimočných prípadoch je vaša úplná IP adresa preposlaná na server Google v USA a tam skrátená. V prípade poverenia prevádzkovateľa stránky bude spoločnosť Google tieto informácie využívať na vyhodnotenie vášho používania webovej stránky, na vytvorenie správ o aktivitách na stránke pre správcu webových stránok a ďalšie služby týkajúce sa aktivít na stránke a ich využívanie. Prevádzkovateľ tejto stránky bude údaje získané prostredníctvom presne cielenej reklamy spoločnosti Google, ako aj údaje o návštevnosti tretích strán (napr. vek, pohlavie, záujmy atď.) vyhodnocovať, aby sa viac dozvedel o používateľoch tejto stránky. Pritom sa neuskutočňuje žiadne použitie údajov, ktoré je možné priradiť ku konkrétnej osobe, ale len štatistické vyhodnotenie anonymných súborov údajov. IP adresa sprostredkovaná vaším prehliadačom v rámci programu Google Analytics nie je priradená žiadnym iným údajom od Google. Uloženiu súborov cookie môžete adekvátnym nastavením nášho správcu súborov cookie alebo vášho prehliadača zabrániť; upozorňujeme však na to, že v takomto prípade nemusia spoľahlivo fungovať všetky funkcie stránky. Okrem toho môžete získavaniu údajov o používaní stránky prostredníctvom súborov cookie, ako aj ďalšiemu spracovaniu týchto informácií (vrátane vašej IP adresy) spoločnosťou Google zabrániť, a to tak, že cez nasledujúci odkaz si stiahnete a nainštalujete doplnok plugin do prehliadača http://tools.google.com/dlpage/gaoptout. Ak chcete vyhodnocovanie vašich demografických znakov a záujmov prispôsobiť alebo tomu úplne zabrániť, môžete si službu Google Analytics pre reklamné okná deaktivovať alebo zobrazovanie nastavovania reklám siete Google Display prispôsobiť: https://www.google.com/settings/ads.

Pokiaľ k tomuto webu pristupujete prostredníctvom mobilného zariadenia (smartfónu, tabletu atď.), môžete podať námietku k použitiu vašich údajov spoločnosťou Google kliknutím na samostatný odkaz v zobrazenom dialógovom okne.

Moduly plugin sociálnych médií

Facebook

Na našej stránke nájdete odkazy (linky) k externej sociálnej sieti Facebook. Tieto odkazy sú prevádzkované výlučne spoločnosťou Facebook Inc. so sídlom 1601 S California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA (ďalej len „Facebook").

V kontexte našich webových stránok sú tieto odkazy identifikované logom sociálnej siete Facebook alebo frázou "Páči sa mi" (nie sú používané žiadne doplnky plugin siete Facebook).

Ak sa klikne na jeden z týchto odkazov, aktivujú sa doplnky siete Facebook a váš internetový prehliadač vytvorí priame spojenie so serverom siete Facebook.

Ak používateľ počas svojej návštevy na našich stránkach klikne na (nasleduje) odkazy a následne sa cez svoje osobné konto prihlási do siete Facebook, informácia, že navštívil naše stránky, sa prepošle do siete Facebook. Sieť Facebook môže spojiť tieto stránky s vaším účtom.

Tieto informácie sú preposlané službe Facebook a tam uložené. Aby ste tomu zabránili, musíte sa pred kliknutím na odkaz odhlásiť zo svojho konta siete Facebook. Funkcie vložené v odkaze siete Facebook, zvlášť prenos údajov a informácií o používateľovi, nie sú aktivované pri návšteve našich stránok, aktivujú sa až po kliknutí na príslušné odkazy.

Účel a rozsah zhromažďovania dát službou Facebook, ako aj ďalšie spracovanie a použitie týchto dát v sieti Facebook, ako aj vaše práva a možnosti osobného nastavenia týkajúce sa ochrany vášho súkromia nájdete v odkazoch týkajúcich sa ochrany osobných údajov na stránkach spoločnosti Facebook (http://de-de.facebook.com/privacy/explanation.php).

S ďalšími otázkami na zhromažďovanie, spracovanie alebo používanie vašich osobných údajov, ako aj s otázkami týkajúcimi sa zverejnenia, opravy, zablokovania alebo odstránenia údajov sa obráťte na našu spoločnosť.

Facebook Connect

Ponúkame vám možnosť zaregistrovať sa na používanie našich služieb prostredníctvom služby Facebook Connect. V takomto prípade budete presmerovaní na stránku siete Facebook, kde sa prihlásite pomocou svojich prístupových údajov služby Facebook. Váš profil siete Facebook bude následne spojený s našimi službami a – v závislosti od vašich nastavení siete Facebook – nám budú preposlané/budú nami získané nasledujúce údaje: meno, dátum narodenia, ako aj e-mailová adresa.

Tieto údaje použijeme výlučne na identifikáciu a na vytvorenie zmluvného vzťahu. Ďalšie informácie týkajúce sa služby Facebook Connect a nastavenia súkromných údajov nájdete vo vyhlásení o ochrane osobných údajov a v podmienkach používania spoločnosti Facebook Inc.

Mobilná aplikácia

Naše aplikácie sú poskytované prostredníctvom rôznych aplikačných a softvérových platforiem vrátane služieb Apple App Store, Google Play Store a sociálnych sietí ako Facebook. Pokiaľ k týmto platformám či sociálnym sieťam pristúpite, zaregistrujete sa na nich alebo ich budete používať, môžu byť zhromažďované a používané osobné údaje príslušnou platformou alebo sociálnou sieťou, nad ktorými v zásade nemáme žiadnu kontrolu. Všetky dôležité informácie nájdete v pokynoch pre ochranu osobných údajov alebo ustanoveniach jednotlivých platforiem alebo sociálnych sietí.

IT bezpečnosť

Aby sa zabránili zneužitiu našich služieb, zaviedli sme s pomocou spoločnosti zaoberajúcej sa IT bezpečnosťou využívanie tzv. "súborov cookie" na anonymné zbieranie a spracovanie špecifických údajov týkajúcich sa vlastností prístroja, ktorým sa používateľ pripojil (tzv. "údaje špecifické pre zariadenie"), surových údajov zo spojenia TCP/IP a údajov o využívaní našich stránok.

Pritom sa najprv uloží a spracuje IP adresa, ktorá sa v priebehu sekúnd hneď zašifruje. Neukladajú sa ani sa nespracovávajú osobné údaje. Získané informácie sú uložené v databáze poskytovateľa služieb IT bezpečnosti pre prípady podvodného správania sa používateľa.

Ak prostredníctvom našich stránok uzavriete zmluvu na platené služby alebo spustíte proces uzatvorenia zmluvy za platené služby (napr. začatím procesu platby), pomocou databázy poskytovateľa služieb IT bezpečnosti vyhodnotíme odhad rizika, ktorý sa vzťahuje na vami použitý prístroj.

Tento odhad rizika slúži ako jeden (avšak nie jediný) zo základov rozhodnutia, či dôjde alebo nedôjde k uzavretiu zmluvy.

Ak, že používateľ naše služby zneužil alebo sa pokúsil o ich zneužitie, získané údaje sa prepošlú poskytovateľovi služieb IT bezpečnosti. Pritom sa posielajú len údaje oprístroji a neposielajú sa žiadne osobné údaje.

Právo na odvolanie, zmazanie údajov

Keď ste nám povolili spracovanie osobných údajov, môžete tento súhlas kedykoľvek odvolať.

Spoločnosť Bigpoint zmaže vaše osobné údaje, hneď ako už nie sú potrebné alebo pokiaľ požiadate o ich zmazanie. Majte, prosím, na pamäti, že údaje nemôžeme zmazať, pokiaľ sme viazaní zákonnou alebo inou povinnosťou údaje uchovávať alebo ich potrebujeme na účely vyúčtovania služieb.

Informácie týkajúce sa ochrany údajov, práve na informácie a opráv, zmazania a blokovania údajov

Ak budete mať všeobecné otázky týkajúce sa informácií o ochrane osobných údajov alebo pokiaľ by ste chceli vzniesť otázku, opraviť, blokovať či zmazať svoje osobné údaje v súlade so zákonnými požiadavkami, obráťte sa na nás pomocou e-mailu či poštou, uveďte svoje ID používateľa, používateľské meno, e-mailovú adresu, a pokiaľ existuje, aj vašu hru. Môžete kontaktovať priamo nás alebo pracovníka na ochranu údajov pomocou kontaktných údajov uvedených v hornej časti týchto informácií o ochrane osobných údajov.

Právo odvolať sa na regulačný orgán

Máte právo zaslať sťažnosť na orgán zaoberajúci sa ochranou osobných údajov. Môžete kontaktovať príslušný orgán na ochranu osobných údajov pre miesto vášho pobytu či regiónu, alebo orgán, ktorý nesie zodpovednosť za nás, a tým je: Hamburg Commission for Data Protection and Freedom of Information, Klosterwall 6 (Block C), 20095 Hamburg, Tel.: 040 / 428 54 – 4040, Fax: 040 / 428 54 – 4000, e-mail:

Bezpečnostné ustanovenia

Všetci zamestnanci našej spoločnosti pravidelne absolvujú školenia týkajúce sa ochrany údajov a sú povinní chrániť osobné údaje. Naše počítačové centrum a naše firemné EDP oddelenie neustále prispôsobujú technické zabezpečenie aktuálnym bezpečnostným podmienkam a požiadavkám. Oboje sú neustále monitorované našimi internými postupmi a pracovníkom na ochranu údajov. Napriek tomu však internetové technológie môžu mať bezpečnostné medzery, preto nemožno garantovať 100 % dokonalú ochranu. Používatelia nám preto môžu údaje poskytnúť iným spôsobom, napr. prostredníctvom faxu.

Zmeny a aktualizácie týchto informácií o ochrane osobných údajov

Chceme vás požiadať, aby ste sa pravidelne informovali o obsahu týchto informácií o ochrane osobných údajov. Tieto informácie budeme upravovať, ak dôjde k zmenám spracovania osobných údajov našou spoločnosťou, ktoré si vyžiadajú úpravu vyhlásenia. Ak budú takéto zmeny vyžadovať vaše vašu spoluprácu (napr. súhlas), budeme vás o tom informovať, ako aj v prípade iných zmien, ktoré si to budú vyžadovať.

Ak v týchto informáciách o ochrane osobných údajov poskytujeme adresy a kontaktné informácie spoločností a organizácií, nezabúdajte, že sa môžu dané adresy časom zmeniť. Než nás budete kontaktovať, overte si prosím príslušné informácie.

Dátum verzie: 26.04.2021