Български Čeština Dansk Deutsch Ελληνικά English Español Suomi Français Magyar Italiano Nederlands Norsk Polski Português BR Português Română Русский Slovensky Svenska Türkçe

Informace o ochraně osobních údajů

Orgán odpovědný za tuto online nabídku

Bigpoint GmbH

Sachsenstraße 20

20097 Hamburg

Německo

Tel.: +49 (0) 40 8814130 (bez podpory)

(bez podpory)

Jméno a adresa pověřence ochrany osobních údajů

Úřad na ochranu údajů

Maximilian Hartung

Frauentorstraße 9

86152 Augsburg

Německo

Tel.: +49 821 90786458

privacy@bigpoint.net

Obecné

Tyto Informace o ochraně osobních údajů vás informují o tom, jaké osobní údaje společnost Bigpoint v rámci našich webových stránek a námi poskytovaných her (společně označovaných jako „online nabídka") shromažďuje a jak jsou tyto údaje zpracovávány a využívány. Ochranu vašich osobních údajů bereme velmi vážně.

Vaše údaje jsou chráněny proti neoprávněnému přístupu a ztrátě prostřednictvím elektronických, technických, fyzických, smluvních a administrativních opatření. Společnost Bigpoint přijala nezbytná technická a organizační opatření, aby zajistila dodržování předpisů o ochraně osobních údajů jak interně, tak ze strany externích partnerů.

Tyto Informace o ochraně osobních údajů obsahují transparentní a jasné informace, aby byli návštěvníci našich stránek a zákazníci dobře informováni o shromažďování, zpracování a použití jejich osobních údajů.

Co jsou osobní údaje?

Osobní údaje jsou jakékoli informace týkající se identifikované či identifikovatelné osoby (např. jméno, adresa, telefonní číslo, datum narození nebo e-mailová adresa). Online nabídku lze v zásadě využít bez poskytnutí osobních údajů; použití určitých služeb, například registrace do našich herních produktů a služeb či účast v soutěžích, však může poskytnutí osobních údajů vyžadovat.

Právní základ

Osobní údaje zpracováváme v souladu s právními základy obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). Vezměte prosím na vědomí, že kromě ustanovení GDPR mohou platit také národní požadavky na ochranu údajů platné v zemi vašeho pobytu či našeho sídla.

Souhlas

Pokud získáme souhlas subjektu údajů se zpracováním osobních údajů, slouží jako právní základ pro zpracování těchto osobních údajů čl. 6 odst. 1 písm. a) ustanovení GDPR.

Plnění smlouvy a předsmluvní jednání

Jako právní základ pro zpracování osobních údajů, které jsou nezbytné pro plnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, nebo pro provedení předsmluvních opatření slouží čl. 6 odst. 1 písm. b) ustanovení GDPR.

Zákonné povinnosti

Pokud je zpracování osobních údajů nezbytné pro splnění zákonné povinnosti, které naše společnost podléhá, slouží jako právní základ čl. 6 odst. 1 písm. c) ustanovení GDPR.

Ochrana nezbytných zájmů

Pokud je zpracování osobních údajů vyžadováno nezbytnými zájmy subjektu údajů nebo jiné fyzické osoby, slouží jako právní základ čl. 6 odst. 1 písm. d) ustanovení GDPR.

Oprávněné zájmy

Pokud je zpracování osobních údajů nezbytné z důvodu ochrany oprávněného zájmu naší společnosti nebo třetí strany, a pokud takový zájem nepřevažují zájmy, základní práva a svobody subjektu údajů, slouží jako právní základ čl. 6 odst. 1 písm. f) ustanovení GDPR. Pokud je zpracování osobních údajů založeno na našem oprávněném zájmu, bude nám sloužit k provádění naší obchodní činnosti, zejména s ohledem na blahobyt našich zaměstnanců a vlastníků společnosti.

Účely zpracování

Jak je popsáno v těchto Informacích o ochraně osobních údajů, shromažďujeme osobní údaje k různým účelům. Mezi tyto účely patří:

V případě, že naše hry využíváte po delší dobu, bychom vás chtěli upozornit na skutečnost, že používáme také údaje naší předchozí společnosti Bigpoint S.à.r.l. Co, SCS, 10A rue Henri M. Schnadt, L-2530, Lucembursko. Jedná se především o osobní údaje, které potřebujeme, abychom vám mohli hry bez přerušení i nadále nabízet. To se týká především průběhu her, herních statistik a informací o využívání a vyúčtovaní služeb.

Úvěrové informace

V případě německých uživatelů si obstaráme informace o vaší předchozí platební historii od organizace Consumer Data GmbH, Rheinstr. 99, 76532 Baden-Baden do té míry, do jaké bude nezbytné pro realizaci a plnění smlouvy mezi subjektem údajů a odpovědným orgánem (správcem údajů).

Společnost Bigpoint shromažďuje v rámci využívání našich internetových stránek, fór a her následující neosobní údaje:

Tyto údaje se využívají pouze ke statistickým analýzám anonymních údajů, ne k osobnímu využití.

IP adresy s příslušnými internetovými údaji ukládáme na dobu maximálně šesti měsíců v rámci naší zákonné povinnosti uchovávat tyto údaje. Údaje mohou být rovněž uchovány z bezpečnostních důvodů, a to k zajištění stability a spolehlivosti našeho systému. V určitých případech může společnost Bigpoint vaši IP adresu a příslušné internetové údaje využít k detekci a zamezení nedovoleného využívání více účtů k podvodným účelům.

Soubory cookie a podobné technologie

My a naši partneři používáme v naší online nabídce soubory cookie a podobné technologie, které plní stejné funkce jako soubory cookie („soubory cookie“), a to mimo jiné ke zlepšení naší online nabídky, ke zlepšení uživatelských zkušeností a cílení personalizované online reklamy. Sobory cookies jsou malé textové soubory, které obsahují údaje z navštívených webových stránek, např. nastavení jazyka na webové stránce nebo stav přihlášení. Soubory cookie jsou ukládány do vašeho zařízení prohlížečem, který používáte po dobu jejich životnosti. Některé soubory cookie jsou automaticky odstraněny po ukončení relace prohlížeče („relační” soubory cookie), zatímco jiné jsou uloženy po určitou dobu nebo trvale v prohlížeči uživatele a k jejich odstranění dojde po uplynutí zadané doby („dočasné" nebo „trvalé" soubory cookie).

Někdy můžeme požadovat váš souhlas s používáním souborů cookie námi a našimi partnery k ukládání a načítání informací ve vašem zařízení. Pokud poskytnete svůj souhlas, budeme vaše údaje zpracovávat na právním základě deklarovaného souhlasu. V určitých případech jsou údaje zpracovávané pomocí souborů cookie zpracovávány na základě našich oprávněných zájmů nebo zájmů našich partnerů, nebo pokud je používání souborů cookie zásadní pro splnění našich smluvních závazků vůči vám (např. bezpečný provoz naší online nabídky).

Svůj souhlas s používáním souborů cookie můžete kdykoli odvolat s následným účinkem. K tomu stačí jednoduše upravit svůj výběr v našem správci souborů cookie, ke kterému máte přístup prostřednictvím „Nastavení souborů cookie" v rámci naší online nabídky.

Sběr souborů cookie můžete rovněž deaktivovat v nastavení svého prohlížeče. Stejně tak lze kdykoli smazat soubory cookie uložené v prohlížeči. Pamatujte však, že bez použití souborů cookie naše online nabídka nemusí fungovat nebo může fungovat jen v omezené míře.

Rovněž si prosím uvědomte, že nastavení odmítnutých souborů cookie může být uloženo v rámci odhlašovacích souborů cookie. Pokud smažete všechny soubory cookie, nebudou již možná odmítnutí nadále brána v potaz a bude je nutné uvést znovu.

Měření dosahu

Za účelem vyhodnocení statistických údajů o využívání našich online-objednávek používáme systém „Škálovatelného centrálního měření" (SCM) firmy INFOnline GmbH (https://www.infonline.de). Takto získaná data jsou zcela anonymní. Systém pro měření SCM používá k rozpoznání počítačových systémů buď soubor cookie s identifikátorem „ioam.de“/„ivwbox.de”, objekt typu LocalStorage, nebo podpis automaticky vygenerovaný za použití informací přenášených vaším prohlížečem. IP adresy se při tomto procesu zpracovávají pouze v anonymizované formě. Systém pro měření sledovanosti byl vyvinut v souladu s přísnými zásadami ochrany osobních údajů. Účelem systému pro měření sledovanosti je určit míru využití webové stránky. V žádné fázi procesu nejsou identifikováni jednotliví uživatelé; jejich identity jsou vždy skryté a uživatelům zároveň nebudou prostřednictvím systému zasílány žádné reklamní materiály. V případě online nabídek, které spadají pod Asociaci pro sledování distribuce reklamních nosičů (Informationsgemeinschaft zur Feststellung der Verbreitung von Werbeträgern e.V., IVW – www.ivw.eu) nebo jsou součástí studie „internet facts" organizované Pracovní skupinou pro internetový výzkum (Arbeitsgemeinschaft Online-Forschung e.V., AGOF – www.agof.de), jsou k dispozici měsíční statistiky, které zveřejňují sdružení AGOF, Pracovní skupina pro analýzu médií (Arbeitsgemeinschaft Media-Analyse e.V., ag.ma – www.agma-mmc.de) a asociace IVW na stránkách http://www.agof.de, http://www.agma-mmc.de a http://www.ivw.eu. Vedle zveřejňování zjištěných údajů asociace IVW pravidelně ověřuje, zda proces SCM odpovídá pravidlům a požadavkům na ochranu osobních údajů. Další informace o procesu SCM jsou k dispozici na stránce společnosti INFOnline GmbH (https://www.infonline.de), která jej poskytuje, na stránce sdružení AGOF věnované ochraně osobních údajů (http://www.agof.de/datenschutz) a na stránce asociace IVW (http://www.ivw.eu). Proti zpracovávání dat prostřednictvím systému SCM můžete vznést protest na následující adrese: http://optout.ioam.de a http://optout.ivwbox.de.

Přenosy dat a poskytovatelé služeb

Vaše údaje považujeme za přísně důvěrné a nepředáváme je třetím stranám, pokud k tomu nemáme zákonné oprávnění. V jednotlivých případech můžeme být ze zákona povinni vaše údaje sdělit, například vyšetřujícím orgánům, přičemž ke sdělení dojde pouze v zákonem stanoveném rozsahu. K poskytování služeb naším jménem využíváme společnosti přidružené ke skupině Bigpoint a/nebo třetí strany. To se týká hlavně zpracování platebních transakcí ze strany externích poskytovatelů služeb (PayPal, Global Collect atd.) a – v případě prodlení s platbou – ze strany společnosti pro vymáhání dluhů. Navíc vaše údaje poskytujeme k marketingovým účelům přidruženým společnostem v rámci Bigpoint Group, abychom tak dále rozvíjeli a vylepšovali naše hry. Tyto přidružené společnosti v rámci Bigpoint Group a externí společnosti jsou povinny pracovat s vašimi údaji důvěrně a bezpečně, přičemž smějí vaše údaje využívat jen do té míry, do jaké je to potřeba pro plnění zadaných úkonů. Poskytovatelé služeb se obecně zapojují jako zpracovatelé, kteří jsou oprávněni zpracovávat pouze osobní údaje uživatelů této online nabídky v souladu s našimi výslovnými instrukcemi.

Období uložení / období uchovávání

Vaše údaje uchováváme tak dlouho, jak je potřeba pro poskytování naší online nabídky a souvisejících služeb, nebo pokud máme legitimní zájem o jejich další uchování. Ve všech ostatních případech vaše osobní údaje smažeme, a to s výjimkou údajů, jejichž uchování může být vyžadováno smluvními či statutárními požadavky (např. k daňovým či obchodním účelům, jako jsou kupříkladu faktury). Smluvní období uchování mohou vyvstat také ze smluv se třetími stranami (např. majiteli autorských práv a doplňkových autorských práv). Zablokujeme všechny údaje, které podléhají období uchovávání, až do uplynutí příslušné doby.

Informace o hrách a partnerské nabídky

Zaškrtnutím políčka vedle údaje „Informace o hrách a partnerské nabídky" vyjadřujete svůj souhlas se zasíláním těchto informací. Váš souhlas bude zaprotokolován a uložen a může být kdykoli odvolán prostřednictvím kontaktního formuláře (www.bigpoint.net/support).

Ankety

Provádíme ankety a průzkumy spokojenosti, jejichž cílem je zlepšení naší online nabídky. Proto shromažďujeme a zpracováváme vaše údaje, jak je uvedeno v prohlášení o souhlasu nebo v anketách. Právním základem pro zpracování těchto údajů je váš souhlas v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR. Svůj souhlas se zpracováním údajů můžete kdykoli odvolat, např. prostřednictvím našeho kontaktního formuláře (www.bigpoint.net/support/). K provádění průzkumů využíváme služeb společnosti LimeSurvey GmbH, Papenreye 63, 22453 Hamburg („LimeSurvey"). Se společností LimeSurvey jsme uzavřeli smlouvu o zpracování údajů v souladu s článkem 28 GDPR. Údaje získané z průzkumů jsou uloženy na serverech společnosti LimeSurvey u společnosti Host Europe GmbH v Německu.

Google Analytics

Tato webová stránka využívá službu Google Analytics a její hlášení k vyhodnocování demografických charakteristik a zájmů. Tato služba je poskytována společností Google LLC (dále jen „Google“). Služba Google Analytics používá soubory „cookie”, což jsou textové soubory, které jsou uloženy ve vašem počítači a umožňují analýzu využívání webové stránky. Informace o vašem využívání této stránky získané pomocí souborů cookie jsou přeneseny na servery společnosti Google v USA a zde uloženy. V případě aktivace funkce anonymizace IP adresy na této webové stránce bude vaše IP adresa společností Google v rámci členských států Evropské unie nebo jiných členských států evropského hospodářského prostoru zkrácena. Jen ve výjimečných případech bude na servery společnosti Google v USA přenesena vaše adresa IP celá a zkrácena až tam. Společnost Google bude tyto informace využívat k vyhodnocování vašeho užívání webové stránky, k vytváření zpráv o aktivitách na stránce pro správce webových stránek a k poskytování dalších služeb týkajících se aktivit na stránce a jejím využívání. Provozovatel této webové stránky používá informace získané prostřednictvím zájmově orientované reklamy a údaje poskytnuté třetími stranami (např. věk, pohlaví a zájmy) pro účely zjištění dodatečných informací o uživatelích této stránky. Nedochází zde k využívání jakýchkoliv údajů, které by bylo možné přiřadit konkrétní osobě; tyto údaje slouží pouze ke statistickému vyhodnocení anonymizovaných datových sad. V rámci služby Google Analytics nebude adresa IP získaná z vašeho prohlížeče spojena s ostatními daty uchovávanými společností Google. Ukládání souborů cookie můžete pomocí odpovídajících nastavení ve správci souborů cookies či v prohlížeči zakázat; upozorňujeme vás ale, že v takovém případě nebudete moct využívat funkce webové stránky v plné míře. Stejně tak můžete zabránit společnosti Google ve sběru a zpracování údajů o vašem užívání webových stránek (včetně vaší IP adresy) získaných prostřednictvím souborů cookie tím, že si stáhnete a nainstalujete doplněk pro prohlížeče z následujícího odkazu: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout. Chcete-li upravit nebo zabránit vyhodnocování svých demografických informací nebo zájmů, můžete deaktivovat službu Google Analytics pro zobrazování reklam a přizpůsobit nastavení reklam sítě Google Display Network zde: https://www.google.com/settings/ads.

Pokud k tomuto webu přistupujete prostřednictvím mobilního zařízení (chytrého telefonu, tabletu atd.), můžete podat námitku k použití vašich údajů společností Google kliknutím na samostatný odkaz v zobrazeném dialogovém okně.

Zásuvné moduly sociálních médií

Facebook

Na naší webové stránce najdete odkazy sociální sítě Facebook; tyto odkazy jsou provozované výlučně společností Facebook, Inc. se sídlem 1601 S California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA (dále jen „Facebook").

V rámci našich webových stránek jsou tyto odkazy identifikovány logem služby Facebook nebo frází „Like/To se mi líbí" (bez využití zásuvného modulu Facebook).

Pokud uživatel na některý z těchto odkazů klikne, dojde k aktivaci zásuvného modulu a prostřednictvím internetového prohlížeče uživatele k navázání přímého spojení se serverem služby Facebook.

Za předpokladu, že je uživatel v okamžiku kliknutí na některý z odkazů přihlášen do svého účtu u služby Facebook, bude na server služby Facebook odesláno upozornění o návštěvě našich stránek daným uživatelem. Facebook poté může údaj o vaší návštěvě našich stránek přiřadit k vašemu účtu.

Tyto údaje budou předány službě Facebook, kde budou uchovány. Pokud si nepřejete, aby byly údaje o vaší osobě takto shromažďovány, odhlaste se před kliknutím na odkaz ze svého účtu u služby Facebook. Vestavěné funkce odkazů služby Facebook se aktivují teprve po kliknutí na příslušný odkaz, nikoli samotnou návštěvou našich stránek.

Informace o tom, za jakým účelem a v jakém rozsahu Facebook shromažďuje a zpracovává osobní údaje, informace o vašich právech a možnosti nastavení ochrany vašeho soukromí naleznete v sekci o ochraně údajů na stránkách služby Facebook (https://cs-cz.facebook.com/privacy/explanation).

V případě jakýchkoliv dalších dotazů ohledně uchovávání, zpracování či používání vašich osobních údajů i sdílení, úprav, blokování či mazání takových údajů nás prosím kontaktuje.

Facebook Connect

Nabízíme vám možnost registrace k našim službám prostřednictvím Facebook Connect. Za tímto účelem budete přesměrováni na web Facebook, kde se přihlásíte pomocí svých přihlašovacích údajů pro Facebook. Váš účet na Facebooku bude poté propojen s našimi službami. V závislosti na vašich nastaveních na Facebooku získáme prostřednictvím propojení účtů přístup k následujícím údajům: jméno, datum narození a e-mailová adresa.

Tyto informace použijeme výhradně po účely identifikace a zpracování smluvního vztahu. Další informace o službě Facebook Connect a nastaveních soukromí najdete v zásadách ochrany osobních údajů a podmínkách užívání společnosti Facebook, Inc.

Mobilní aplikace

Naše aplikace jsou poskytovány prostřednictvím různých aplikačních a softwarových platforem, včetně služeb Apple App Store, Google Play Store a sociálních sítí jako Facebook. Pokud k těmto platformám či sociálním sítím přistoupíte, zaregistrujete se na nich nebo je budete používat, mohou být shromažďovány a používány osobní údaje příslušnou platformou nebo sociální sítí, nad kterými v zásadě nemáme žádnou kontrolu. Všechny důležité informace naleznete v pokynech či ustanoveních o ochraně osobních údajů jednotlivých platforem nebo sociálních sítí.

Zabezpečení IT

S pomocí poskytovatele služeb zabezpečení IT využíváme soubory cookie ke sběru a zpracování anonymních dat o funkcích koncového zařízení používaného uživatelem („data související se zařízením"), nezpracovaná data z připojení TCP/IP a data o používání našich webových stránek, abychom předcházeli zneužívání našich služeb.

Za tímto účelem jsou shromažďovány také adresy IP, které jsou však v průběhu několika vteřin zašifrovány. Nejsou shromažďována ani ukládána žádná osobní data. Informace jsou uloženy v databázích poskytovatele zabezpečení IT a zabezpečeny proti zneužití a podvodům.

Pokud na našich webových stránkách uzavřete úplatnou smlouvu nebo se k uzavření takovéto smlouvy chystáte (např. při potvrzování objednávky), můžeme si od poskytovatele služeb zabezpečení IT vyžádat vyhodnocení bezpečnostního rizika pro vaše koncové zařízení.

Toto vyhodnocení rizika slouží, avšak ne výlučně, k posouzení, zda může být úplatná smlouva uzavřena.

Pokud odhalíme, že uživatel zneužil nebo se pokusil zneužít naše služby, poskytneme shromážděné údaje našemu poskytovateli služeb zabezpečení IT. V rámci tohoto procesu jsou předávány pouze údaje související s koncovým zařízením, nikoli osobní údaje.

Právo na odvolání, smazání údajů

Pokud jste udělili svolení ke zpracování osobních údajů, můžete ho kdykoli odvolat.

Společnost Bigpoint smaže vaše osobní údaje, jakmile již nejsou zapotřebí nebo pokud o jejich smazání požádáte. Mějte prosím na paměti, že údaje nemůžeme smazat, pokud jsme vázáni povinností takové údaje uchovávat nebo je potřebujeme pro účely vyúčtování služeb.

Informace týkající se ochrany údajů, práv na informace a úpravy, smazání a blokování údajů

Budete-li mít jakékoliv obecné dotazy týkající se těchto Informací o ochraně osobních údajů nebo pokud byste chtěli vznést dotaz, opravit, blokovat či smazat své osobní údaje v souladu se zákonnými požadavky, obraťte se na nás pomocí e-mailu či poštou, uveďte svoje ID uživatele, uživatelské jméno, e-mailovou adresu, a pokud existuje, i vaši hru. Můžete kontaktovat přímo nás nebo pověřence ochrany osobních údajů pomocí kontaktních údajů uvedených v horní části těchto Informací o ochraně osobních údajů.

Právo dovolávat se k regulačnímu orgánu

Máte právo zaslat stížnost k orgánu zabývajícímu se ochranou osobních údajů. Můžete kontaktovat příslušný orgán na ochranu osobních údajů, který má na starosti tyto záležitosti v místě vašeho pobytu či regionu, nebo orgán, který nese odpovědnost za nás, a tím je: Hamburg Commission for Data Protection and Freedom of Information, Klosterwall 6 (Block C), 20095 Hamburg, tel.: +49 40 428 54 4040, fax: +49 40 428 54 4000, e-mail:

Bezpečnostní ustanovení

Všichni zaměstnanci naší společnosti pravidelně absolvují školení týkající se ochrany údajů a jsou povinni chránit osobní údaje. Naše počítačové centrum a naše firemní EDP oddělení průběžně přizpůsobují technické zabezpečení aktuálním bezpečnostním podmínkám a požadavkům. Oboje jsou neustále monitorovány našimi interními postupy a pracovníkem na ochranu údajů. Přesto však internetové technologie mohou mít bezpečnostní mezery, proto nelze garantovat 100% dokonalou ochranu, pročež nám uživatelé mohou údaje poskytnout jiným způsobem, např. faxem.

Změny a aktualizace Informací o osobních údajích

Žádáme vás, abyste se pravidelně informovali o obsahu těchto Informací o ochraně osobních údajů. Pokud si to vyžádají jakékoli námi prováděné změny ve zpracování údajů, budou tyto Informace o ochraně osobních údajů upraveny. Pokud takové změny vyžadují vaši součinnost (např. souhlas) nebo jiné individuální oznámení, budeme vás o takové skutečnosti informovat.

Pokud v těchto Informacích o ochraně osobních údajů uvádíme adresy a kontaktní informace společností a organizací, vezměte prosím na vědomí, že adresy se mohou v průběhu času měnit; než se nás rozhodnete kontaktovat, tyto informace prosím ověřte.

Datum verze: 26. 04. 2021