Български Čeština Dansk Deutsch Ελληνικά English Español Suomi Français Magyar Italiano 日本語 Nederlands Norsk Polski Português BR Português Română Русский Slovensky Svenska Türkçe

Vyhlásenie o ochrane osobných údajov

Orgán zodpovedný za túto internetovú ponuku

Bigpoint GmbH

Drehbahn 47-48

20354 Hamburg

Tel.: +49 (0) 40 8814130 (bez podpory)

info@bigpoint.net (bez podpory)

Meno a adresa osoby zodpovedajúcej za ochranu údajov

Úrad na ochranu údajov

Maximilian Hartung

Frauentorstraße 9

86152 Augsburg

Tel.: +49 821 90786458

datenschutz@bigpoint.com

Všeobecné

Toto vyhlásenie o ochrane osobných údajov vás informuje o tom, aké osobné údaje spoločnosť Bigpoint v rámci našich internetových ponúk a hier zhromažďuje a ako sú tieto údaje spracovávané a využívané. Ochranu vašich osobných údajov berieme veľmi vážne.

Vaše údaje sú chránené proti neoprávnenému prístupu a strate prostredníctvom elektronických, technických, fyzických, zmluvných a administratívnych opatrení. Spoločnosť Bigpoint prijala nevyhnutné technické a organizačné opatrenia, aby zaistila dodržiavanie predpisov o ochrane osobných údajov tak interne, ako aj zo strany externých partnerov.

Toto vyhlásenie o ochrane osobných údajov obsahuje transparentné a jasné informácie, aby boli návštevníci našich stránok a zákazníci dobre informovaní o zhromažďovaní, spracovaní a použití ich osobných údajov.

Osobné údaje

Osobné údaje sú akékoľvek informácie týkajúce sa identifikovanej či identifikovateľnej osoby (napr. dátum narodenia alebo e-mailová adresa). V zásade možno našu online ponuku využiť bez poskytnutia osobných údajov, no použitie určitých služieb môže vyžadovať poskytnutie osobných údajov, napríklad registrácia do našich herných produktov a služieb či účasť v súťažiach.

Právny základ a účely spracovania

Osobné údaje zhromažďujeme na nasledujúce účely:

Údaje používateľov takisto spracovávame v rozsahu, ktorý je nevyhnutný na realizáciu služieb alebo na účely fakturácie týchto služieb. To zahŕňa konkrétne herné procesy, herné skóre a informácie týkajúce sa použitia a urovnania služieb. Ďalšie vaše údaje využívame na komunikáciu s vami. Sem patrí zvlášť poskytovanie pomoci a podpory a sprostredkovanie dôležitých informacií o vašej zmluve. V prípade vášho súhlasu vás budeme priebežne informovať o novinkách a akciách, napr. e-mailom, SMS alebo telefónnym hovorom.

Ak ste už dlhšie používateľom Bigpoint-portálu, hier alebo služieb, týmto informujeme o tom, že používame aj údaje našej predchádzajúcej spoločnosti Bigpoint S.à.r.l. Co, SCS, 10A rue Henri M. Schnadt, L-2530, Luxembursko (našej súčasnej sesterskej spoločnosti). Ide pritom o základné súbory údajov, ktoré potrebujeme, aby sme hry mohli ponúkať bez prerušenia aj naďalej (to sa týka predovšetkým priebehu hier, stavu hier, ako aj informácií o vyúčtovaní služieb).

Legitímny záujem o spracovanie údajov

Na základe spracovania údajov podľa článku 6 f DS-GVO (nemecká všeobecná smernica o ochrane údajov) je naším legitímnym záujmom vykonávanie nášho podnikania, obzvlášť vo vzťahu k zaisteniu blahobytu našich zamestnancov a vlastníkov spoločnosti.

Ochrana údajov v uchádzačskom procese

Zhromažďujeme osobné údaje od uchádzačov, aby sme mohli spracovať ich prihlášky. Tie potom budú uložené vo chvíli uzavretia zamestnaneckého pomeru, aby sa implementovali do zamestnaneckého vzťahu. Je potrebné tu dodržiavať právne požiadavky. V prípade zamietnutia budú uchádzačské dokumenty zmazané najneskôr do dvoch mesiacov. Výnimkou je napríklad situácia, keď si uchádzačské dokumenty musíte uchovať ako dôkaz pre spracovanie podľa zákona German General Equal Treatment Act, alebo ak k tomu existuje nejaký iný legitímny dôvod. Pokiaľ by sme si mali vaše uchádzačské dokumenty ponechať v databáze uchádzačov dlhší čas, požiadame vás o súhlas.

Úverové informácie

V prípade nemeckých používateľov si zaobstaráme informácie o vašej predchádzajúcej platobnej histórii od organizácie Consumer Data GmbH, Rheinstr. 99, 76532 Baden-Baden do tej miery, do akej bude nevyhnutné pre realizáciu a výkon zmluvy medzi príslušnou osobou a zodpovedným orgánom.

V rámci našich internetových stránok, fór a hier ukladáme tieto neosobné údaje:

Tieto údaje sa nevyužívajú v spojení s konkrétnou osobou, slúžia vyslovene na anonymné vyhodnotenie štatistických analýz.

IP adresy s príslušnými internetovými údajmi ukladáme v súlade s našou zákonnou povinnosťou uchovávať tieto údaje [na obdobie maximálne šesť mesiacov]. Ukladanie sa vykonáva aj z dôvodov bezpečnosti údajov, aby sme zaručili stabilitu a bezpečnosť našich systémov. V ojedinelých prípadoch môžeme vašu IP adresu a k nej prislúchajúce časové údaje použiť na to, aby sme vylúčili nedovolené viacnásobné zneužitie kont na podvody. Toto povolenie vyžadujeme presne na tento účel v rámci herných podmienok jednotlivých hier.

Súhlas s používaním súborov cookies:

Napriek tomu, že toto ustanovenie jasne vyplýva z vyhlásenia o ochrane osobných údajov, chceli by sme vám pripomenúť, že v rámci optimalizácie používania nášho portálu, hier a služieb v zmysle skvalitnenia herného zážitku používateľa používame súbory cookie. Prijatím našich VOP nám udeľujete zvolenie na používanie súborov cookie. Svoj súhlas v tejto záležitosti môžete kedykoľvek odvolať zaslaním e-mailu na adresu datenschutz@bigpoint.com. Tú istú adresu môžete použiť na získanie dodatočných informácií o používaní súborov cookie.

Ako môžete zabrániť použitiu súborov cookie alebo zmazaniu súborov cookie?

Zber súborov cookie môžete deaktivovať v nastavení svojho prehliadača. Takisto možno kedykoľvek zmazať súbory cookie uložené v prehliadači. Pamätajte však, že bez použitia súborov cookie táto online ponuka nemusí fungovať alebo môže fungovať len v obmedzenej miere.

Navyše si uvedomte, že odmietnutie vytvorenia používateľských profilov čiastočne funguje pomocou odhlasovacích súborov cookie. Pokiaľ zmažete všetky súbory cookie, nebude už možné odmietnutie naďalej brané do úvahy a budete ho musieť uviesť znovu.

Meranie dosahu

S cieľom vyhodnotenia štatistických údajov o využívaní našich online-objednávok používame systém „škálovateľného centrálneho merania“ (SCM) firmy INFOnline GmbH (https://www.infonline.de). Budú sa získavať len anonymné údaje. Systém merania (SCM) používa na rozpoznanie počítačových systémov buď súbor cookie s identifikátorom „ioam.de“/„ivwbox.de“, objekt typu LocalStorage, alebo podpis vygenerovaný s použitím informácií automaticky prenášaných z vášho počítača. IP adresy sa pri tomto procese spracovávajú len v anonymizovanej forme. Meranie bolo vytvorené v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov. Cieľom merania je zistiť intenzitu používania a vyhodnotiť štatistiku používania. V žiadnom okamihu merania nie je možné identifikovať používateľa. Vaša identita ostáva chránená. Cez systém nedostanete ani žiadnu reklamu. Pre webové ponuky, ktoré sú členom informačnej spoločnosti Informationsgemeinschaft zur Feststellung der Verbreitung von Werbeträgern e.V. (IVW – www.ivw.eu) alebo ktoré sa zúčastňujú na štúdii „internet facts“ spoločnosti Arbeitsgemeinschaft Online-Forschung e.V. (AGOF – www.agof.de), sú štatistiky používania každý mesiac zverejnené spoločnosťou AGOF a Arbeitsgemeinschaft Media-Analyse e.V. (ag.ma – www.agma-mmc.de), ako aj IVW, a sú k dispozícii na adresách http://www.agof.de, http://www.agma-mmc.de ahttp://www.ivw.eu . Okrem zverejnenia získaných údajov preveruje IVW pravidelne systém SCM či skutočne dochádza k zákonom stanovenej ochrane osobných údajov. Ďalšie informácie k systému SCM nájdete na stránke spoločnosti INFOnline GmbH (https://www.infonline.de), ktorá systém SCM prevádzkuje, na stránke ochrany osobných údajov spoločnosti AGOF (http://www.agof.de/datenschutz) a na stránke ochrany osobných údajov IVW (http://www.ivw.eu). Odvolanie súhlasu so spracovávaním údajov prostredníctvom systému SCM nám môžete zaslať na nasledujúcej adrese: http://optout.ioam.de a http://optout.ivwbox.de.

Prenosy dát a poskytovatelia služieb

S vašimi údajmi budeme zaobchádzať s maximálnou dôvernosťou a nebudeme ich oznamovať žiadnym tretím stranám, pokiaľ nám na to sami nedáte výslovný súhlas. V určitých situáciách nám však oznámenie vašich osobných údajov (napríklad vyšetrujúcemu orgánu) môže nariadiť zákon. V takej situácii prenos prebieha iba v rámci vyžadovanom právnymi zvyklosťami. V jednotlivých prípadoch môžu v našom mene poskytovať služby dcérskej či materskej spoločnosti. To sa týka hlavne spracovania platobných transakcií zo strany externých poskytovateľov služieb (PayPal, Global Collect atď.) a – v prípade omeškania s platbou – zo strany spoločnosti pre vymáhanie dlhov.Navyše vaše údaje poskytujeme pridruženým spoločnostiam zo skupiny Bigpoint Group za marketingovými účelmi a za účelom ďalšieho vývoja a vylepšovania našich hier. Tieto pridružené spoločnosti skupiny Bigpoint Group a externé spoločnosti musia nakladať s vašimi údajmi ako s dôvernými a zabezpečenými údajmi a môžu ich používať len do tej miery, do ktorej je to nevyhnutné pre splnenie uvedeného účelu. Poskytovatelia služieb sú vo všeobecnosti zapojení iba do spracovania údajov, takže majú povolenie spracovávať osobné údaje používateľov v rámci tejto online ponuky iba v súlade s našimi výslovnými pokynmi.

Obdobie uloženia/obdobie uchovávania

Vaše údaje uchovávame tak dlho, ako je to potrebné pre poskytovanie našej online ponuky a súvisiacich služieb, alebo pokiaľ máme legitímny záujem o ich ďalšie uskladnenie. Vo všetkých ostatných prípadoch vaše osobné údaje zmažeme, s výnimkou tých informácií, ktoré môžeme potrebovať na vyhovenie zmluvným alebo štatutárnym požiadavkám (napr. na daňové či obchodné účely, ako sú napríklad faktúry). Zmluvné obdobia uchovania môžu vyplynúť aj zo zmlúv s tretími stranami (napr. majiteľmi autorských práv a doplnkových autorských práv). Zablokujeme všetky údaje, ktoré podliehajú obdobiu uchovávania, až do uplynutia príslušnej lehoty.

Informácie o hrách a ponuky partnerov

Označením možnosti „Informácie o hrách a ponuky partnerov“ nám dávate vyslovený súhlas na príjem takýchto správ. Váš súhlas je zaznamenaný a môže byť kedykoľvek cez náš kontaktný formulár (www.bigpoint.net/support/) písomne odvolaný.

Google Analytics

Táto stránka používa službu analýzy webových stránok Google Analytics a správy programu Google Analytics na vyhodnotenie demografických znakov a záujmov. Sú to služby spoločnosti Google Inc. („Google“). Google Analytics používa tzv. „Cookies“, textové súbory, ktoré sú uložené vo vašom počítači, a pomocou týchto súborov umožňujú analýzu používania stránky. Informácie o používaní tejto stránky, vytvorené pomocou cookie, sú preposielané na server spoločnosti Google, ktorý sa nachádza v USA, a tam sú uložené. V prípade aktivácie IP anonymity na tejto stránke bude vaša IP adresa z členského štátu Európskej únie alebo zo štátu Európskeho hospodárskeho priestoru spoločnosťou Google skrátená. Len vo výnimočných prípadoch je vaša IP adresa preposlaná na server Google v USA a tam skrátená. V prípade poverenia prevádzkovateľa stránky bude spoločnosť Google tieto informácie využívať na vyhodnotenie vášho používania webovej stránky, na vytvorenie správ o aktivitách na stránke pre správcu webových stránok a ďalšie služby týkajúce sa aktivít na stránke a ich využívanie. Prevádzkovateľ tejto stránky bude údaje získané prostredníctvom presne cielenej reklamy spoločnosti Google, ako aj údaje o návštevnosti tretích strán (napr. vek, pohlavie, záujmy atď.) vyhodnocovať, aby sa viac dozvedel o používateľoch tejto stránky. Pritom sa neuskutočňuje žiadne použitie osobných údajov, ale len štatistické vyhodnotenie anonymných súborov údajov. IP adresa sprostredkovaná vaším prehliadačom v rámci programu Google Analytics nie je priradená žiadnym iným údajom od Google. Uloženiu cookies môžete adekvátnym nastavením vášho prehliadača zabrániť; upozorňujeme však na to, že v takomto prípade nemusia spoľahlivo fungovať všetky funkcie stránky. Okrem toho môžete získavaniu údajov o používaní stránky prostredníctvom cookies, ako aj ďalšiemu spracovaniu týchto informácií (vrátane vašej IP adresy) spoločnosťou Google zabrániť, a to tak, že cez nasledujúci link si stiahnete a nainštalujete browser-plugin http://tools.google.com/dlpage/gaoptout. Ak chcete vyhodnocovanie vašich demografických znakov a záujmov prispôsobiť alebo tomu úplne zabrániť, môžete si službu Google Analytics pre reklamné okná deaktivovať alebo zobrazovanie nastavovania reklám siete Google Display prispôsobiť: https://www.google.com/settings/ads.

Pokiaľ k tomuto webu pristupujete prostredníctvom mobilného zariadenia (smartfónu, tabletu atď.), môžete podať námietku k použitiu vašich údajov spoločnosťou Google kliknutím na samostatný odkaz v zobrazenom dialógovom okne.

Cielená online reklama

Reklama v tejto online ponuke je optimalizovaná pre vás na základe anonymného získania údajov a vyhodnotenia vášho spôsobu používania. Zodpovedný za túto ponuku je ProSiebenSat.1 Digital GmbH ako poskytovateľ telemedien v spolupráci s online spoločnosťou SevenOne Media GmbH, dcérskou spoločnosťou spoločnosti ProSiebenSat.1-Group, a s ProSiebenSat.1 Digital GmbH spojenými spoločnosťami iSd §§ 15 ff AktG. Na to uložia na základe nášho poverenia tieto tretie strany do vášho počítača cookies, ktoré zaznamenávajú spôsob používania. Tu ide o také údaje, ktoré môžu byť získané, zatiaľ čo vy sa napr. pohybujete na stránkach tejto online ponuky alebo kliknete na reklamu. Týmto spôsobom môže byť analyzovaná online reklama a môžu vám byť následne zobrazené ďalšie reklamy, ktoré môžu byť pre vás zaujímavé a môžu zodpovedať vašim záujmom („cielená online reklama“). V žiadnom prípade nie sú zaznamenávané osobné údaje (ako meno, adresa, e-mailová adresa). IP adresy budú anonymizované, takže identifikácia používateľa nie je možná.

Ak nechcete získavať žiadnu cielenú online reklamu, môžete vo vašom prehliadači zrušiť používanie cookies. Okrem toho môžete použitie cookies odvolať priamo v nami poverenej spoločnosti cez tieto linky:

Nugg.ad AG: http://ad-choices.nuggad.net

AudienceScience: http://www.audiencescience.com/de/privacy

Criteo GmbH: http://www.criteo.com/privacy

Okrem iného povoľujeme ďalším tretím stranám, napr. mediálnym agentúram, používanie cookies, aby bolo možné analyzovať používanie online reklamy a prezentovať vám konkrétne reklamné ponuky na základe vašich záujmov. Ďalej sa má mediálnym agentúram umožniť, aby cieľovú skupinu reklamných spoločností oslovili čo najpresnejšie. Na to sa napr. vypracujú štatistiky používania a použijú údaje z prieskumov trhu. Konkrétna identifikácia používateľa nie je možná. Ďalšie informácie o ochrane osobných údajov toho poskytovateľa a o výhradách k používaniu súborov cookies na účely online inzercie nájdete aj na stránkach spoločnosti SevenOne Media GmbH: https://www.sevenonemedia.de/web/sevenone/datenerhebung-anderer-dienstleister1. Umiestnenie cookies tretích strán môžete kontrolovať adekvátnym nastavením vášho prehliadača.

Spoločnosť SevenOne Media GmbH sa dobrovoľne podrobila samoregulácii nemeckej rady na ochranu osobných údajov (des Deutschen Datenschutzrat Online-Werbung, DDOW). Pre nás platný kódex samoregulácie (Kodex für Telemedienanbieter – Erstparteien) si môžete pozrieť na: www.meine-cookies.org/ddow.html.

Moduly plugin sociálnych médií

Facebook

Na našej stránke nájdete odkazy (linky) k externej sociálnej sieti Facebook. Tieto odkazy sú prevádzkované výlučne spoločnosťou Facebook Inc. so sídlom 1601 S California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA (ďalej len „Facebook“).

V rámci našich webových stránok sú tieto odkazy identifikované logom sociálnej siete Facebook alebo frázou „Like“ (páči sa mi to, nie sú používané žiadne facebookové pluginy).

Ak sa klikne na jeden z týchto odkazov, aktivujú sa facebookové pluginy a váš internetový prehliadač vytvorí priame spojenie so serverom služby Facebook.

Len čo počas svojej návštevy na našich stránkach kliknete na odkazy a následne sa cez svoje osobné konto prihlásite do siete Facebook, informácia, že ste navštívili naše stránky, sa prepošle do siete Facebook.

Facebook potom môže údaj o vašej návšteve našich stránok priradiť k vášmu kontu. Tieto informácie sú preposlané službe Facebook a tam uložené. Aby ste tomu zabránili, musíte sa pred kliknutím na odkaz odhlásiť zo svojho facebookového konta. Odkazom priradené funkcie Facebooku, obzvlášť sprostredkovanie informácií a údajov o používateľovi, nie sú aktivované návštevou našich stránok, ale stávajú sa aktívnymi až kliknutím na daný odkaz.

Účel a rozsah zhromažďovania dát službou Facebook, ako aj ďalšie spracovanie a použitie týchto dát a tiež aj vaše práva a možnosti nastavenia týkajúce sa ochrany vášho súkromia nájdete v odkazoch týkajúcich sa ochrany osobných údajov na stránkach spoločnosti Facebook (http://de-de.facebook.com/privacy/explanation.php).

S otázkami na zhromažďovanie, spracovanie alebo používanie vašich osobných údajov, ako aj s otázkami týkajúcimi sa informácií, práva, zablokovania alebo zmazania údajov sa, prosím, obráťte na nás.

Facebook Connect

Ponúkame vám možnosť využívania našich služieb prihlásením sa cez Facebook Connect. V takomto prípade budete presmerovaní na stránku Facebook, kde sa prihlásite so svojimi facebookovými prístupovými údajmi. Váš facebookový profil bude následne spojený s našimi službami a – v závislosti od vašich facebookových nastavení – nám budú preposlané nasledujúce údaje: meno, dátum narodenia, ako aj e-mailová adresa.

Tieto údaje použijeme výlučne na identifikáciu a na vytvorenie zmluvného vzťahu. Ďalšie informácie k službe Facebook Connect a nastaveniu súkromných údajov nájdete vo vyhlásení o ochrane osobných údajov a v podmienkach používania spoločnosti Facebook Inc.

Google Plus

Na našich internetových stránkach nájdete tiež odkaz „+1“, t. j. odkaz na služby sociálnej siete Google Plus. Táto služba je prevádzkovaná spoločnosťou Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Spojené štáty (ďalej „Google“). Odkaz je identifikovateľný ako „+1“ na bielom alebo farebnom pozadí.

Keď otvoríte naše internetové stránky, ktoré majú na stránke tieto odkazy, prehliadač vytvorí priame spojenie so serverom Google. Obsah interaktívneho tlačidla „+1“ je potom prenášaný zo serveru Google priamo do vášho prehliadača, ktorý tento obsah prepojí s webovou stránkou. Preto nemáme žiaden vplyv na údaje, ktoré spoločnosť Google takto získava.

Informácie o tom, na aký účel a v akom rozsahu Google údaje zhromažďuje, ďalej spracováva a akým spôsobom s nimi nakladá, rovnako ako o vašich právach súvisiacich so zhromažďovaním osobných údajov a možnosťami nastavenia ochrany súkromia, nájdete v sekcii zásad ochrany osobných údajov spoločnosti Google http://www.google.com/intl/de/+/policy/+1button.html.

Ak má používateľ zriadený účet v službe Google Plus a nepraje si, aby Google pomocou našich webových stránok zhromažďoval údaje o jeho osobe a tieto údaje prepájal s jeho členskými údajmi, musí sa pred návštevou našich webových stránok zo svojho účtu v Google Plus odhlásiť.

Mobilná aplikácia

Naše aplikácie sú poskytované prostredníctvom rôznych aplikačných a softvérových platforiem vrátane služieb Apple App Store, Google Play Store a sociálnych sietí ako Facebook. Pokiaľ k týmto platformám či sociálnym sieťam pristúpite, zaregistrujete sa na nich alebo ich budete používať, môžu byť zhromažďované a používané osobné údaje príslušnou platformou alebo sociálnou sieťou, nad ktorými v zásade nemáme žiadnu kontrolu. Všetky dôležité informácie nájdete v zásadách ochrany osobných údajov a vyhlásení o ochrane osobných údajov jednotlivých platforiem alebo sociálnych sietí.

IT bezpečnosť

Aby sa zabránilo zneužitiu našich služieb, zaviedli sme a s pomocou spoločnosti zaoberajúcej sa IT bezpečnosťou využívame tzv. cookies a pomocou technológie tracking anonymne spracovávame špecifické údaje týkajúce sa vlastností prístroja, ktorým sa používateľ pripojil (tzv. špecifické údaje prístrojov), údaje z TCP/IP-spojenia a údaje o využívaní našich stránok.

Pritom sa najprv uloží a spracuje IP adresa, ktorá sa v priebehu sekúnd hneď zašifruje. Neukladajú sa a ani sa nespracovávajú osobné údaje. Získané informácie sú uložené v databáze poskytovateľa služieb IT bezpečnosti pre prípady podvodného správania sa používateľa.

Ak prostredníctvom našich stránok uzavriete zmluvu na platené služby alebo spustíte proces uzatvorenia zmluvy za platené služby (napr. začatím prihlasovacieho procesu), z databázy poskytovateľa služieb IT bezpečnosti urobíme odhad rizika, ktorý sa vzťahuje na vami použitý prístroj.

Tento odhad rizika slúži – ale nie ako jediný – ako základ rozhodnutia, či dôjde alebo nedôjde k uzavretiu zmluvy.

Len čo zistíme, že používateľ naše služby zneužil alebo sa pokúsil o ich zneužitie, získané údaje sa prepošlú poskytovateľovi služieb IT bezpečnosti. Pritom sa posielajú len údaje o prístroji a neposielajú sa žiadne osobné údaje.

Právo na odvolanie, zmazanie údajov

Keď ste nám povolili spracovanie osobných údajov, môžete tento súhlas kedykoľvek odvolať.

Spoločnosť Bigpoint zmaže vaše osobné údaje, hneď ako už nie sú potrebné alebo pokiaľ požiadate o ich zmazanie. Majte, prosím, na pamäti, že údaje nemôžeme zmazať, pokiaľ sme viazaní povinnosťou údaje uchovávať alebo ich potrebujeme na účely vyúčtovania služieb.

Informácie týkajúce sa ochrany údajov, zobrazovania informácií a opravy, zmazanie a blokovanie údajov

Pokiaľ budete mať nejaké všeobecné otázky týkajúce sa vyhlásenia o ochrane osobných údajov alebo pokiaľ by ste chceli vzniesť otázku, opraviť, blokovať či zmazať svoje osobné údaje v súlade so zákonnými požiadavkami, obráťte sa na nás pomocou e-mailu či poštou, uveďte svoje ID používateľa, používateľské meno, e-mailovú adresu, a pokiaľ existuje, aj vašu hru. HYPERLINK “http://de.bigpoint.com/support/” Môžete kontaktovať priamo nás alebo pracovníka na ochranu údajov pomocou kontaktných údajov uvedených v hornej časti tohto vyhlásenia o ochrane osobných údajov.

Právo dovolávať sa na regulačný orgán

Máte právo zaslať sťažnosť na orgán zaoberajúci sa ochranou osobných údajov. Môžete kontaktovať orgán na ochranu osobných údajov, ktorý má na starosti tieto záležitosti v mieste vášho pobytu či regiónu, alebo orgán, ktorý nesie zodpovednosť za nás, a tým je: Hamburg Commission for Data Protection and Freedom of Information, Klosterwall 6 (Block C), 20095 Hamburg, Tel.: 040 / 428 54 – 4040, Fax: 040 / 428 54 – 4000, e-mail: mailbox@datenschutz.hamburg.de

Bezpečnostné opatrenia a technické informácie

Všetci zamestnanci našej spoločnosti pravidelne absolvujú školenia týkajúce sa ochrany údajov a sú povinní chrániť osobné údaje. Naše počítačové centrum a naše firemné EDP oddelenie neustále prispôsobujú technické zabezpečenie aktuálnym bezpečnostným podmienkam a požiadavkám. Oboje sú neustále monitorované našimi internými postupmi a pracovníkom na ochranu údajov. Napriek tomu však internetové technológie môžu mať bezpečnostné medzery, preto nemožno garantovať dokonalú ochranu. Používatelia nám preto môžu údaje poskytnúť iným spôsobom, napr. telefonicky či faxom.

Nasledujúce technické informácie vám umožnia upraviť nastavenie ochrany súkromia v prehliadači.

Internet Explorer:

Viac sa dozviete tu:

http://windows.microsoft.com/de-de/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-11-win-7

Mozilla Firefox:

Viac sa dozviete tu:

https://support.mozilla.org/de/kb/cookies-erlauben-und-ablehnen

Google Chrome:

Viac sa dozviete tu:

https://support.google.com/chrome/answer/95647

Safari:

Viac sa dozviete tu:

http://help.apple.com/

Dátum verzie: 11. 12. 2017