Български Čeština Dansk Deutsch Ελληνικά English Español Suomi Français Magyar Italiano Nederlands Norsk Polski Português BR Português Română Русский Slovensky Svenska Türkçe

Informacje o ochronie danych osobowych

Podmiot odpowiedzialny za niniejszą ofertę internetową

Bigpoint GmbH

Sachsenstraße 20

20097 Hamburg

Niemcy

Tel.: +49 (0) 40 8814130 (brak wsparcia)

(brak wsparcia)

Imię i adres inspektora ochrony danych

Agencja ochrony danych

Maximilian Hartung

Frauentorstraße 9

86152 Augsburg

Niemcy

Tel.: +49 821 90786458

privacy@bigpoint.net

Informacje ogólne

Niniejszy dokument informuje użytkownika o zbieraniu danych przez Bigpoint w ramach usług internetowych, gier oraz innych usług (zwanych dalej wspólnie „ofertą internetową"). Wyjaśnia również, w jaki sposób dane są przetwarzane i wykorzystywane. Ochrona danych naszych użytkowników jest dla nas bardzo ważna.

Dane są zabezpieczone elektronicznie, technicznie, fizycznie, umownie i administracyjnie przed bezprawnym dostępem do nich i ich utratą w wyniku różnych działań. Przedsięwzięliśmy konieczne środki techniczne i organizacyjne, aby zadbać o przestrzeganie przepisów dotyczących ochrony danych zarówno wewnętrznie, jak i przez zewnętrznych usługodawców.

Niniejszy dokument zawiera informacje zawarte w jasny i przejrzysty sposób, aby odwiedzający stronę i nasi użytkownicy byli na bieżąco informowani o sposobie zbierania, przetwarzania i użytkowania gromadzonych przez nas danych.

Czym są dane osobowe?

Dane osobowe odnoszą się do wszelkich danych identyfikujących osobę fizyczną (imię, adres, numer telefonu, data urodzenia, adres e-mail). Użytkownik może korzystać z naszej oferty internetowej bez podawania danych osobowych, jednak niektóre funkcje mogą tego wymagać, na przykład rejestracja w grach sieciowych i branie udziału w konkursach.

Podstawa prawna

Przetwarzamy dane osobowe zgodnie z podstawą prawną zawartą w ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych (RODO). Należy pamiętać, że poza postanowieniami rozporządzenia RODO mogą mieć również zastosowanie wymogi dot. ochrony danych w twoim miejscu zamieszkania lub w państwie, gdzie zarejestrowana jest nasza firma.

Wyrażenie zgody

Jeśli uzyskamy zgodę na przetwarzanie danych osobowych od osoby, której dane dotyczą, za podstawę prawną służyć będzie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.

Wykonanie umowy i zapytania przed zawarciem umowy

Artykuł 6 ust. 1 lit. b) RODO stanowi podstawę prawną do przetwarzania danych osobowych wymaganych do wykonania umowy, której te dane dotyczą, lub koniecznych w ramach przeprowadzenia działań przed zawarciem umowy.

Obowiązek prawny

Artykuł 6 ust. 1 lit. c) RODO stanowi podstawę prawną w zakresie przetwarzania danych osobowych, co jest konieczne do wypełnienia obowiązku prawnego, któremu podlega nasza firma.

Ochrona istotnych interesów

Artykuł 6 ust. 1 lit. d) RODO stanowi podstawę prawną w przypadku, gdy istotne interesy osoby, której dotyczą dane, lub innej osoby fizycznej wymagałyby przetwarzania danych osobowych.

Uzasadnione interesy

Artykuł 6 ust. 1 lit. f) RODO stanowi podstawę prawną dot. przetwarzania danych, jeśli wystąpiłaby konieczność ochrony uzasadnionych interesów naszej firmy lub strony trzeciej oraz jeśli interesy, podstawowe prawa oraz swobody osoby, której dotyczą dane, nie przeważają nad interesami naszej firmy. Jeśli przetwarzanie danych osobowych wpisuje się w nasze uzasadnione interesy, umożliwia nam to prowadzenie działalności gospodarczej, w szczególności biorąc pod uwagę dobrobyt naszych pracowników oraz właścicieli firmy.

Cele przetwarzania

Bigpoint zbiera dane osobowe w celach określonych w niniejszych informacjach o ochronie danych osobowych, w tym:

Należy odnotować, że w przypadku klientów, którzy od dawna są użytkownikami naszych gier, korzystamy również z danych pobranych przez firmę Bigpoint S.à.r.l. Co, SCS, 10A rue Henri M. Schnadt, L-2530, Luksemburg, czyli firmę założycielską. Są to dane inwentaryzacyjne potrzebne w celu utrzymania oferty gier w sposób nieprzerwany (dotyczy to zwłaszcza przebiegu gier, wyników oraz informacji dotyczących korzystania z usług oraz ich opłacania).

Informacje kredytowe

W przypadku niemieckich użytkowników, musimy zebrać informacje dotyczące historii płatności z infoscore Consumer Data GmbH, Rheinstr. 99, 76532 Baden-Baden, Niemcy. Jest to konieczne w celu sfinalizowania lub wykonania umowy pomiędzy osobą, której dane dotyczą, oraz odpowiedzialnym podmiotem (administratorem danych).

W ramach użytkowania stron internetowych, forów i gier firma Bigpoint pobiera następujące dane nieosobowe:

Dane te nie są wykorzystywane w jakimkolwiek odniesieniu do danej osoby, lecz służą wyłącznie do celów analizy statystycznej anonimowych zestawów danych.

W ramach wymagań prawnych dotyczących przechowywania danych firma Bigpoint gromadzi (przez okres maksymalnie 6 miesięcy) adresy IP i przynależne do nich dane internetowe. Zapisywanie danych może odbywać się w celu ich zabezpieczenia, aby zagwarantować stabilność i niezawodność działania systemu Bigpoint. W odosobnionych przypadkach adres IP klienta i przynależące do niego dane internetowe mogą być wykorzystane do tego, aby zapobiec bezprawnemu korzystaniu z wielu kont w celu dokonania oszustwa.

Pliki cookie oraz podobne technologie

Wraz z naszymi partnerami korzystamy z plików cookie oraz podobnych technologii, które pełnią te same funkcje co pliki cookie („Cookies“) w naszej ofercie internetowej, aby poprawić jakość oferty i doświadczenie użytkownika oraz dostarczać spersonalizowane reklamy. Pliki cookie są małymi plikami tekstowymi, które zawierają dane z odwiedzonych stron, takie jak ustawienia językowe oraz status logowania. Pliki cookie są przechowywane na twoim urządzeniu przez przeglądarkę, z której korzystasz, aż do końca okresu działania danej przeglądarki. Niektóre pliki cookie są automatycznie usuwane po zakończeniu sesji przeglądarki („pliki cookie sesji”), podczas gdy inne są przechowywane przez określony czas lub na stałe przez przeglądarkę użytkownika i usuwają się automatycznie po upłynięciu określonego czasu („tymczasowe" i „trwałe" pliki cookie).

Możemy poprosić cię o wyrażenie zgody na używanie przez nas oraz naszych partnerów plików cookie, aby zapisywać oraz wyszukiwać informacje na twoim urządzeniu. Jeśli wyrazisz zgodę, będziemy przetwarzać twoje dane w ramach podstawy prawnej dot. wyrażonej zgody. W niektórych przypadkach dane przetworzone z użyciem plików cookie są przetwarzane w oparciu o uzasadnione interesy nasze lub naszych partnerów lub jeśli użycie plików cookie jest konieczne, aby wypełnić nasze obowiązki zapisane w umowie (takie jak bezpieczne funkcjonowanie naszej oferty internetowej).

Możesz cofnąć zgodę na używanie plików cookie w każdej chwili ze skutkiem na przyszłość. Aby to zrobić, zmień wybór w „ustawieniach plików cookie" naszej oferty internetowej.

Możesz również wyłączyć przechowywanie plików cookie w ustawieniach swojej przeglądarki i usunąć zebrane już pliki cookie w każdej chwili. Może to jednak uniemożliwić lub ograniczyć działanie naszej oferty internetowej, która korzysta z plików cookie.

Należy pamiętać, że brak zgody na wykorzystanie plików cookie jest czasem zapisywany za pomocą tzw. plików cookie opt-out (które służą wyłącznie do identyfikacji braku zgody użytkownika). Jeśli usuniesz wszystkie pliki cookie, brak zgody nie zostanie zapamiętany, a jego potwierdzenie będzie wymagane ponownie.

Pomiar zasięgu

W niniejszej ofercie internetowej firma Bigpoint korzysta ze Skalowalnych Centralnych Metod Pomiarowych (SZM/SZMnG) firmy INFOnline Ltd. GmbH (https://www.infonline.de), umożliwiających ustalenie statystycznych parametrów korzystania z oferty. Podczas tego procesu zapisywane są anonimowe wartości pomiarowe. By dokonać pomiaru zasięgu całkowitego, w celu rozpoznania systemów komputerowych SZM używa zamiennie plików cookie ze znacznikiem „ioam.de“, „ivwbox.de”, obiektu LocalStorage lub sygnatury generowanej z rozmaitych przekazywanych automatycznie informacji w przeglądarce klienta. Adresy IP są przetwarzane tylko w formie anonimowej. Pomiar zasięgu całkowitego został opracowany z uwzględnieniem ochrony danych. Celem pomiaru zasięgu całkowitego jest ustalenie statystycznej intensywności korzystania ze strony internetowej oraz liczby jej użytkowników. Poszczególni użytkownicy nigdy nie są identyfikowani. Tożsamość klienta pozostaje zawsze pod ochroną. Za pośrednictwem tego systemu klient nie otrzymuje żadnej reklamy. Dla ofert internetowych, które należą do Stowarzyszenia Informacji dot. Stwierdzenia Dochodów z Reklam e.V. (IVW – www.ivw.eu) lub biorą udział w badaniu „Internet Facts" Stowarzyszenia Badań Online e.V. (AGOF – www.agof.de), statystyki o użytkowaniu publikowane są co miesiąc przez AGOF i Stowarzyszenie Analizy Mediów e.V. (ag.ma - www.agma-mmc.de), jak też przez IVW. Z wynikami można się zapoznać pod adresami http://www.agof.de, http://www.agma-mmc.de i http://www.ivw.eu. Poza publikacją danych pomiarowych stowarzyszenie IVW kontroluje regularnie proces SZM w odniesieniu do jego zgodności z zasadami ochrony danych. Więcej informacji o procesie SZM znajduje się na stronie internetowej INFOnline GmbH (https://www.infonline.de), która zajmuje się procesem SZM, na stronie internetowej dotyczącej ochrony danych AGOF (http://www.agof.de/datenschutz) oraz stronie internetowej poświęconej ochronie danych IVW (http://www.ivw.eu). Istnieje możliwość wniesienia sprzeciwu przez klienta wobec przetwarzania danych przez SZM pod linkami: http://optout.ioam.de oraz http://optout.ivwbox.de.

Przesył danych i usługodawcy

Twoje dane traktować będziemy jako ściśle poufne i nie udostępnimy ich stronom trzecim, dopóki nie zostaniemy do tego uprawnieni. W pewnych sytuacjach prawo może jednak wymagać od nas ujawnienia twoich danych (na przykład organom ścigania) i przekazania ich w niezbędnym zakresie określonym przez prawo. Współpracujemy z firmami powiązanymi z Bigpoint Group i/lub stronami trzecimi, które mogą zapewniać usługi w naszym imieniu. Dotyczy to przede wszystkim obsługi transakcji przez zewnętrznych dostawców usług (PayPal, Global Collect itp.), a także, w przypadku nieuiszczenia należności, firmy windykacyjnej. Przekazujemy również twoje dane firmom powiązanym z Bigpoint Group w celach marketingowych oraz by tworzyć i ulepszać nasze gry. Firmy powiązane z Bigpoint Group oraz firmy zewnętrzne są zobowiązane do korzystania z twoich danych z zachowaniem poufności i zasad bezpieczeństwa oraz wyłącznie w zakresie zgodnym z ich zapotrzebowaniem. Usługodawcy są zaangażowani głównie jako pośrednicy upoważnieni do obsługiwania prywatnych danych użytkowników tej oferty sieciowej w ścisłej zgodzie z naszymi instrukcjami.

Okres przechowywania danych

Przechowujemy dane użytkowników tak długo, jak jest to konieczne do świadczenia usług naszej oferty internetowej lub gdy istnieje inny uzasadniony powód. W każdym innym wypadku dane użytkownika zostaną usunięte, z wyjątkiem tych koniecznych do wypełnienia warunków umów i działania w zgodzie z prawem (w tym cele podatkowe i komercyjne, np. faktury). Okres przechowywania przewidziany przez umowę może być też związany z umowami z firmami trzecimi (np. właścicielami praw autorskich właściwych i pokrewnych). Zablokujemy wszelkie dane, które podlegają okresowi przechowywania aż do upłynięcia ustalonego czasu.

Informacje o grach i ofertach partnerskich

Zaznaczenie pola wyboru przy „Informacjach o grach i ofertach partnerskich" oznacza udzielenie przez klienta wyraźnej zgody na przesyłanie takich wiadomości. Zgoda zostanie zapisana w systemie Bigpoint, jednak klient ma możliwość wycofania jej w każdej chwili poprzez formularz kontaktowy (http://pl.bigpoint.com/support/).

Ankiety

Ankiety dotyczące zadowolenia użytkowników przeprowadzamy po to, by ulepszyć naszą ofertę internetową. W tym celu zbieramy i przetwarzamy twoje dane w sposób określony w oświadczeniu o udzieleniu zgody lub ankietach. Podstawę prawną do przetwarzania tych danych stanowi twoja zgoda wyrażona zgodnie z artykułem 6 ust. 1 lit. a) RODO. Swoją zgodę na przetwarzanie danych możesz w każdej chwili wycofać za pośrednictwem naszego formularza kontaktowego (www.bigpoint.net/support/). Do przeprowadzania ankiet korzystamy z usług LimeSurvey GmbH, Papenreye 63, 22453 Hamburg („LimeSurvey"). Z LimeSurvey zawarliśmy umowę dotyczącą przetwarzania danych zgodnie z artykułem 28 RODO. Dane zebrane w ramach ankiet przechowywane są na serwerach LimeSurvey w Niemczech przez Host Europe GmbH.

Google Analytics

Niniejsza strona internetowa korzysta z narzędzia analityki internetowej Google Analytics oraz sprawozdań Google Analytics w celu badania cech demograficznych i zainteresowań. Wyżej wymienione narzędzie i sprawozdania są objęte zakresem usług firmy Google LLC („Google"). Google Analytics używa tzw. plików cookie, czyli plików tekstowych zapisywanych na komputerze klienta, w celu umożliwienia analizy korzystania ze strony internetowej. Informacje generowane przez pliki cookie dotyczące korzystania z tej strony internetowej są przekazywane do serwera Google w Stanach Zjednoczonych i tam zapisywane. W przypadku aktywacji anonimowości adresu IP na tej stronie internetowej w obrębie państw członkowskich Unii Europejskiej lub w innych państwach objętych porozumieniem o Europejskim Obszarze Gospodarczym adres ten zostanie skrócony przez Google. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP zostanie wysłany do serwera Google w Stanach Zjednoczonych i tam skrócony. W imieniu operatora tej strony Google korzysta z tych informacji, aby ocenić korzystanie ze strony internetowej przez klienta i zestawiać raporty o aktywności na danej stronie internetowej dla operatorów stron oraz aby dokonywać dalszych usług związanych z korzystaniem z tej strony i z internetu w ogóle. W celu uzyskania dokładniejszych informacji na temat użytkowników tej strony jej operator będzie dokonywał analizy danych uzyskanych poprzez odnoszącą się do zainteresowań reklamę Google oraz otrzymane od innych operatorów dane dotyczące wizyt na stronie (np. wiek, płeć i zainteresowania). Dane te nie będą wykorzystywane w sposób odnoszący się do określonej osoby, służą one wyłącznie do celów statystycznej analizy anonimowych zbiorów danych. Firma Google w żadnym wypadku nie będzie łączyć adresu IP klienta pobranego w ramach Google Analytics z innymi danymi. Klient może zapobiec zapisywaniu plików cookie, wybierając odpowiednie ustawienia w naszym menedżerze plików cookie lub w przeglądarce internetowej. Należy zwrócić uwagę, że w tym przypadku klient nie będzie mógł w pełni korzystać ze wszystkich funkcji tej strony. Ponadto klient może uniemożliwić Google zbieranie i przetwarzanie informacji wygenerowanych przez pliki cookie i danych odnoszących się do użytkowania tej strony przez klienta (łącznie z adresem IP klienta) poprzez pobranie i instalację dostępnej pod adresem internetowym http://tools.google.com/dlpage/gaoptout wtyczki do przeglądarki. By dostosować lub uniemożliwić analizę swoich danych demograficznych i zainteresowań, klient może wyłączyć służącą wyświetlaniu reklam na ekranie funkcję Google Analytics i dopasować informacje wyświetlane w sieci kontekstowej Google Display: https://www.google.com/settings/ads.

Jeśli odwiedzisz naszą stronę przez urządzenie mobilne (smartfon, tablet itp.), możesz nie wyrazić zgody na użycie swoich danych przez Google poprzez otwarcie oddzielnego odnośnika wyświetlanego w oknie dialogowym.

Wtyczki mediów społecznościowych

Facebook

Na stronie internetowej Bigpoint znajdują się odnośniki do sieci społecznościowej Facebook, gdzie dane obecności w sieci są wykorzystywane wyłącznie przez firmę Facebook Inc., 1601 S California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA (Facebook).

Odnośniki te są częścią strony internetowej Bigpoint i zostały oznaczone logiem firmy Facebook lub hasłem „Lubię to" (nie są używane żadne wtyczki Facebooka).

Kliknięcie kursorem myszy jednego z tych odnośników spowoduje uaktywnienie wtyczek Facebooka, po czym przeglądarka połączy się bezpośrednio z serwerami Facebooka.

Jeśli podczas odwiedzin strony Bigpoint klient skorzysta z odnośnika po zalogowaniu do Facebooka ze swojego osobistego konta, informacja o odwiedzinach zostanie przekazana firmie Facebook. Facebook może przyporządkować odwiedziny na stronie Bigpoint do konta klienta.

Informacje te zostają przekazane firmie Facebook i zapisane w tym serwisie. Aby temu zapobiec, należy wylogować się z konta na Facebooku przed kliknięciem na link. Funkcje przypisane odnośnikowi do Facebooka, zwłaszcza przekazywanie informacji i danych użytkownika, nie są aktywowane od razu poprzez odwiedzenie strony Bigpoint, ale tylko po kliknięciu odpowiedniego odnośnika.

Cel i zakres zbierania danych przez Facebooka, dalsze przetwarzanie i wykorzystywanie tych danych, jak również prawa i możliwości ustawienia odnoszące się do ochrony prywatności klienta znajdują się w informacjach dotyczących polityki prywatności na stronie Facebooka (http://pl-pl.facebook.com/privacy/explanation.php).

W razie dodatkowych pytań na temat zbierania, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych oraz ujawniania, poprawiania, blokowania i usuwania danych w tym kontekście prosimy o bezpośredni kontakt.

Facebook Connect

Bigpoint oferuje możliwość logowania się poprzez Facebook Connect w celu korzystania z usług firmy. W tym celu klient zostanie przekierowany na stronę Facebooka, gdzie będzie mógł zalogować się za pomocą swoich danych użytkownika na Facebooku. Profil Facebooka zostanie następnie powiązany z usługami firmy Bigpoint. Powiązanie to spowoduje – w zależności od ustawień konta klienta na Facebooku – przesłanie do nas lub pobranie przez nas następujących danych: imienia i nazwiska, daty urodzin oraz adresu e-mail.

Skorzystamy z tych informacji wyłącznie w celu identyfikacji oraz wykonania umowy. Więcej informacji na temat Facebook Connect i ustawień prywatności znajduje się we wskazówkach na temat ochrony danych i warunkach użytkowania serwisu Facebook Inc.

Aplikacje mobilne

Nasze aplikacje są dostępne na różnych platformach z oprogramowaniem i aplikacjami, w tym Apple App Store, Google Play Store i na mediach społecznościowych, takich jak Facebook. Jeśli użytkownik otrzyma dostęp, zarejestruje się lub będzie korzystać z danej platformy lub portalu społecznościowego, dane użytkownika mogą zostać zebrane bez naszego udziału. Wszystkie istotne informacje znajdziesz w polityce prywatności odpowiedniej platformy lub portalu społecznościowego.

Bezpieczeństwo IT

Z pomocą usługodawcy bezpieczeństwa IT, korzystamy z plików cookie, aby zbierać i przetwarzać anonimowo dane dotyczące urządzenia końcowego używanego przez użytkownika („dane specyficzne dla urządzenia"), dane pierwotne z połączenia TCP/IP oraz dane dotyczące użytkowania naszej strony internetowej, aby zapobiegać nadużyciom podczas korzystania z naszych usług.

W tym przypadku zbierany i przetwarzany jest pierwotnie adres IP, który zostaje w ciągu kilku sekund zaszyfrowany. Bigpoint nie zbiera ani nie zapisuje żadnych danych, które odnoszą się do danej osoby. Wyżej wymienione informacje zostają zapisane w bazie danych usługodawcy bezpieczeństwa IT w celu zapobiegania możliwym oszustwom.

Jeżeli klient zawrze umowę lub jest w trakcie zawierania umowy uwzględniającej opłatę (np. poprzez rozpoczęcie procesu realizacji płatności), BigPoint ma dostęp do oceny ryzyka pochodzącego z bazy danych usługodawcy IT dla używanego przez klienta urządzenia końcowego.

Ocena ryzyka stanowi niewyłączną podstawę do podjęcia decyzji o zawarciu umowy.

W przypadku uzyskania przez Bigpoint informacji o tym, że użytkownik popełnia lub usiłował popełnić nadużycia podczas korzystaniu z usług firmy, zebrane na jego temat dane zostają przekazane usługodawcy bezpieczeństwa IT. Przekazane zostają przy tym jedynie dane specyficzne dla urządzenia, nie zaś dane odnoszące się do określonej osoby.

Prawo do odwołania, usunięcia danych

Jeśli klient wyraził zgodę na przetwarzanie danych osobowych, może ją w każdej chwili wycofać.

Bigpoint usuwa dane użytkownika, gdy nie są już potrzebne, lub za prośbą użytkownika. Należy wziąć pod uwagę, że dane nie mogą zostać usunięte, jeśli istnieją prawne lub inne wymogi bądź jeśli dane użytkowników są niezbędne w celach prowadzenia płatności.

Informacje o ochronie danych, przeglądaniu informacji i korekcie, usuwaniu i blokowaniu danych

Jeśli masz pytania dotyczące niniejszego dokumentu lub ochrony danych albo chcesz dokonać korekty swoich danych osobowych, usunąć je lub zablokować zgodnie z prawem, skontaktuj się z nami mailowo lub pocztą, podając swoje ID, nazwę użytkownika, adres e-mail i, w odpowiednich przypadkach, nazwę gry. Możesz skontaktować się z nami lub z inspektorem ochrony danych osobowych za pośrednictwem informacji kontaktowych podanych na początku niniejszego dokumentu.

Prawo do odwołania u organów regulacyjnych

Masz prawo do złożenia skargi u organów zajmujących się ochroną danych. Możesz skontaktować się z odpowiednim oddziałem obejmującym twoje miejsce zamieszkania lub odpowiedzialnym za naszą firmę: Hamburska komisja do spraw ochrony danych i wolności informacji, Klosterwall 6 (Block C), 20095 Hamburg, Niemcy, Tel.: 040 / 428 54 – 4040, Fax: 040 / 428 54 – 4000, email:

Przepisy dotyczące bezpieczeństwa

Wszyscy pracownicy naszej firmy przechodzą regularne szkolenie dotyczące ochrony danych i są świadomi istoty zagadnienia. Nasze centrum komputerowe i dział elektronicznego przetwarzania danych regularnie aktualizują informacje o bezpieczeństwie zgodnie z najnowszymi wymaganiami. Są stale monitorowane i poddawane wewnętrznym procedurom oraz nadzorowane przez inspektora ochrony danych. Mimo to systemy internetowe mogą zawierać luki i nie gwarantują całkowitego bezpieczeństwa. Użytkownicy mogą zatem przesyłać swoje dane innymi metodami, np. faksem.

Zmiany i aktualizacje informacji o ochronie danych osobowych

Zalecamy regularne sprawdzanie treści niniejszych informacji o ochronie danych osobowych. Jeśli jakiekolwiek zmiany dotyczące przetwarzania danych będą konieczne, uaktualnimy niniejszy dokument. Jeśli zmiany będą wymagać wyrażenia ponownej zgody, wyślemy stosowne powiadomienie.

Adresy oraz informacje kontaktowe firm i organizacji w niniejszym dokumencie mogą ulegać zmianie z upływem czasu. Prosimy o sprawdzenie tychże informacji przed kontaktem z nami.

Wersja z dnia: 26.04.2021 r.