Български Čeština Dansk Deutsch Ελληνικά English Español Suomi Français Magyar Italiano Nederlands Norsk Polski Português Română Русский Slovensky Svenska Türkçe

Allmänna affärsvillkor för Bigpoint GmbH (hädanefter “Bigpoint”)

1 Tillämpningsområde

Dessa allmänna affärsvillkor gäller Bigpoints tjänster på dess internetportal www.bigpoint.net/games/, dess internetsidor och spel som tillhandahålls i appbutiker (“webbplatser”) och andra tjänster (“tjänster”). Till dessa tjänster hör exempelvis att ladda ned, installera och delta i spel, skapa ett kundkonto, skapa en profilsida, delta i bloggar och forum, lägga upp medieinnehåll som foton, texter och spel, förvärva virtuella föremål och övriga tjänster. Deltagare i Bigpoints spel och användare av webbplatserna betecknas fortsättningsvis som “användare”. När det i dessa allmänna affärsvillkor (“AAV”) talas om “spel” eller “tjänster” avses därmed de spel och tjänster som tillhandahålls av Bigpoint. För samtliga affärsrelationer mellan Bigpoint och användarna gäller uteslutande dessa AAV, liksom dataskyddspolicy och impressum, vilka utgör en integrerad del av AAV.

Avtalspartner är Bigpoint GmbH. Användarnas AAV ingår uttryckligen inte i avtalet, såvida inte Bigpoint samtycker till detta uttryckligen och skriftligen.

Dessa AAV omfattar inte frågor som rör användande av webbplatsen och spelen med hårdvara (t.ex. PC, Apple, mobiltelefoner, surfplattor osv.) eller programvara från tredje part (t.ex. Google Play-, iTunes-, Windows-butikerna) eller användarens internetanslutning till tjänsterna, eftersom dessa tjänster inte tillhandahålls av Bigpoint.

1.1 Användare

1.1.1 Bigpoint erbjuder sina spel och tjänster uteslutande till användare i enlighet med § 13 i tysk civilrättslagstiftning (BGB). Användande av Bigpoints spel eller tjänster i något annat syfte än privat underhållning, framför allt reklamsyfte eller i andra kommersiella syften, är inte tillåtet.

1.1.2 Tillåtelse att nyttja medlemskap gäller för personer som vid tidpunkten för registrering antingen uppnått 18 års ålder eller har målsmans tillåtelse. Spelregler för enskilda spel kan föreskriva att personer under en viss ålder inte tillåts spela även om deras målsman har gett tillåtelse.

1.1.3 Genom sin registrering för att använda och/eller installera spelen eller tjänsterna, medger användaren uttryckligen att (i) han/hon är myndig och har rättskapacitet och/eller (ii) när det gäller minderåriga, att han/hon har sin målsmans uttryckliga tillåtelse.

Vidare betraktas all fortsatt användning av spelen och/eller tjänsterna av användare som tidigare varit minderåriga, men som uppnått myndig ålder, som ett godkännande av alla föregående avsiktsförklaringar avgivna av användaren i samband med användaravtalet, såvida godkännandet inte uttryckligen dras tillbaka i skriftlig form till Bigpoint inom (2) veckor från detta datum.

1.2 Föremål för avtalet, användning och ändringar i spel och tjänster

1.2.1 Bigpoint gör det möjligt för användare att inom ramen för befintliga tekniska och administrativa möjligheter delta i spelen och tjänsterna.

1.2.2 Deltagande i spelen har endast underhållningssyfte.

1.2.3 Bigpoint ställer viss information till förfogande på webbplatserna och gör det möjligt för användarna att bl.a. lägga ut information på nätet och lägga upp individuella och personliga profiler som kan ses av dem som nyttjar spelen och tjänsterna samt av tredje part. Vidare kan användaren via webbplatserna kommunicera med tredje part och byta foton, videor, spel och, om möjligt, byta musik och annat medieinnehåll, publicera bloggar och kommentarer, samt ge bedömningar om spel, andra medlemmar, tredje part eller utföra transaktioner.

1.2.4 Spelen är tjänster som tillhandahålls av Bigpoint och utgör spelprogramvara avsedda att använda i befintligt skick på Bigpoints plattformar eller plattformar från tredje part under kontraktets giltighet. Användandet möjliggörs genom att de för deltagande relevanta applikationerna ställs till förfogande online på spelens eller tjänsternas respektive URL av Bigpoint eller tredje parter som auktoriserats av Bigpoint. Erhållandet av (licens för) spelprogramvara och/eller individuella element utesluts om annat inte angetts av en specifik tillhandahållare. Bigpoint förbehåller sig rätten att även erbjuda eller sälja spel, eventuellt med andra funktioner än onlineversionerna av sådana spel, på andra digitala media. Sådan försäljning av spel omfattas inte av dessa affärsvillkor.

1.2.5 Deltagande i spel och användning av specifika tjänster är endast öppna för personer som via registrering har skapat ett kundkonto (fortsättningsvis “konto”). Ett konto skapat hos Bigpoint inom tjänsternas omfångsramar berättigar användaren att delta i alla spel i enlighet med förutsättningarna i punkt 1.1 ovan. När ett konto har skapats kan användare använda vilket annat spel eller vilken annan tjänst som helst genom att gå till relevant webbplats och sedan logga in.

1.2.6 En användare har rätt att skapa flera konton. För några av de spel som administreras av Bigpoint får dock användaren endast delta med ett konto (“Förbud mot multikonton”). Närmare information kan man hitta i de enskilda spelreglerna. Bigpoint rekommenderar användare som förfogar över flera konton att snarast läsa spelreglerna noggrant eftersom en överträdelse av förbudet mot multikonton kan ge påföljden att medlemmen spärras från spelet med omedelbar verkan.

Även i de spel där medlemmen tillåts ha flera konton är det dock förbjudet att låta flera konton tillhörande samma spelare att kommunicera med varandra eller interagera på andra sätt (“Förbud mot pushing”). Ett konto får i synnerhet inte användas till att skaffa fördelar åt ett annat konto som tillhör samma användare, exempelvis genom att föremål eller tillgodohavanden i spelvalutan inom spelet överförs från ett konto till ett annat som tillhör samma användare, ej heller får ett konto kämpa tillsammans med eller mot ett annat konto som tillhör samma användare.

1.2.7 Förbudet mot pushing gäller för olika användares konton. Ett konto får inte försåtligt användas för att få orättvisa övertag via en annan användares konto genom att föra över föremål eller spelvaluta, eller att avsiktligt förlora en strid (“boosting”).

1.2.8 Användning av program som resulterar i en överdriven belastning på servern är strängt förbjuden, likaså användning av programvara som kan påverka normalt spel, speciellt program som systematiskt eller automatiskt styr spel eller enskilda spelfunktioner (bots, makron o.s.v.). All reproduktion, utvärdering eller förändring av spelen, spelens element eller innehåll som tillhandahålls inom tjänsterna är också förbjudet.

1.2.9 Det är strängt förbjudet att utnyttja buggar och/eller programmeringsfel för egen vinning. Upptäckta buggar bör rapporteras så fort som möjligt via supportens kontaktformulär.

1.2.10 Användning av spelen eller tjänsterna med anonymiserande tjänster (t.ex. proxyservrar) eller andra processer som döljer användarens uppehälle eller bostadsplats är inte tillåtna.

1.2.11 Användaren har inga anspråk på att få öppna ett konto eller på att få publicera något innehåll inom tjänsternas omfång.

1.2.12 Aktuella tekniska och övriga förutsättningar för deltagande av spel och tjänster finns att ta del av på respektive spels webbplatser.

1.2.13 Spelen och tjänsterna uppdateras, anpassas, utvidgas och ändras fortlöpande. Användarens rätt att spela spelet är begränsad till den nuvarande versionen av spelet respektive tjänsterna.

1.2.14 Att delta i spelen i deras grundversion är kostnadsfritt. Vissa funktioner står dock endast till förfogande för betalande medlemmar (se punkt 7 nedan). Såtillvida det inte anges i beskrivningen till de aktuella tjänsterna är användning av tjänsterna avgiftsfri.

1.2.15 Användaren har inga anspråk på att spel och/eller tjänster ska bestå i samma version som då avtalet slutits. Bigpoint förbehåller sig rätten att när som helst stoppa administrationen av ett spel eller en tjänst utan att uppge skäl till detta. Användaren kan då välja att låta redan betalade avgifter inom kontinuerliga fordringar som har en tidsbegränsning (t.ex. för Premium-medlemskap och abonnemang) skall tillgodoräknas för andra spel och/eller tjänster, eller kräva att Bigpoint återbetalar redan betalade avgifter. Denna rättighet kan dock inte utnyttjas för avgifter som avser redan utförda tjänster (t.ex. engångsbeställningar). Användarens rätt att med omedelbar verkan säga upp avtalet i fall av spel och/eller tjänster som inte kan utnyttjas förblir oberörd av detta. Ytterligare anspråk från medlemmen är uteslutna, såtillvida de inte uttryckligen föreskrivs i dessa Allmänna affärsvillkor.

2 Anbud om avtal och avslutande av avtal

2.1 Genom att skicka in ett ifyllt registreringsformulär för kontot, eller ladda ned och installera ett spel, avger medlemmen ett bindande anbud om slutande av ett avtal för användning av spel och tjänster (hädanefter “medlemsavtal”). Inom registreringsformulärets omfång måste alla fält som är markerade som obligatoriska fyllas i fullständigt och korrekt.

2.2 Avtalet mellan Bigpoint och användaren träder i kraft då Bigpoint accepterar medlemmens anbud om avtal. Accepterandet kan ske uttryckligen eller genom att Bigpoint utför en första kontraktshandling, framför allt vid tillhandahållande av spelet eller tjänster.

2.3 Så länge det är nödvändigt att skapa ett konto för att använda ett spel eller tjänster ska tillgången till medlemsavtalet bekräftas utan dröjsmål av Bigpoint på elektronisk väg till den e-postadress som medlemmen uppgett. Bekräftelsen på tillgången till denna ansökning utgör inget bindande godkännande av användarens ansökan. Bekräftelsen kan emellertid även skickas tillsammans med registreringsmeddelandet.

3 Ångerrätt och formulär för ångerrätt

Ångerrätt:
Utan att behöva uppge några skäl, har användaren rätt att inom en frist på 14 arbetsdagar ångra sitt anbud om att sluta ett spel- och tjänsteavtal och beställning av Premium-funktioner.

Tidsfristen för ångerrätt uppgår till 14 dagar från och med den dag avtalet slöts.

För att utnyttja ångerrätten måste användaren informera Bigpoint (Bigpoint GmbH, Sachsenstraße 20, 20097 Hamburg, Tyskland; e-post: ) om sitt beslut att ångra sitt anbud om att sluta ett spel- och tjänsteavtal resp. beställning av Premium-funktioner genom att lämna en entydig förklaring (t.ex. i form av ett brev skickat med posten, ett fax eller ett e-postmeddelande). För att göra detta kan användaren använda nedanstående formulär för ångerrätt; användningen av detta formulär är dock ingalunda tvingande. För att ta tillvara ångerrättsfristen krävs endast att användaren skickar sitt skriftliga meddelande om återkallelse innan tidsfristen för ångerrätt löper ut. Om återkallelsen sker per e-post är det bra om användaren anger namnet på spelet och, i förekommande fall, namnet på Premium-funktionen eller -tjänsten samt användarnamn och användar-id i ämnesraden för att på så sätt påskynda bearbetningstiden.

Följder av återkallelse:
I fallet av en återkallelse av användaren måste Bigpoint omgående och senast 14 dagar efter att meddelandet om återkallelse inkommit till Bigpoint återbetala alla betalningar till användaren som Bigpoint erhållit av användaren, inklusive leveranskostnader (med undantag för de extra kostnader som uppstår till följd av att användaren valt en annan leveransmetod än den billigare standardleverans som Bigpoint erbjuder). För genomförandet av denna återbetalning använder Bigpoint samma betalmetod som användaren använde för den ursprungliga transaktionen, såvida inget annat uttryckligen överenskommits med användaren; under inga omständigheter skall användaren åläggas att betala avgifter för denna återbetalning.

Vänligen lägg märke till följande:
En återkallelse är utesluten om digitalt innehåll levereras som inte tillhandahålls på ett fysiskt datamedium, när genomförandet redan har inletts med användarens tidigare uttryckliga samtycke och han/hon erfarit att han/hon går miste om sin ångerrätt.

Slut på information om ångerrätt

Mall för ångerrätt

(Om du skulle vilja ångra avtalet, fyll då i detta formulär och skicka tillbaka det till oss)

(*) Stryk det som inte är tillämpligt.

4 Tillgänglighet

Bigpoint säkerställer en tillgänglighet för spelen och tjänsterna på 90 % (nittio procent) per år i genomsnitt. Undantag gäller tidpunkter då webbplatsens server eller de enskilda spelen inte kan nås via internet på grund av tekniska problem eller andra problem som Bigpoint inte har inflytande över (force majeure, fel av tredje part osv.), liksom tidpunkter då rutinmässiga underhållsarbeten genomförs. Vid uppsåt eller grov oaktsamhet berörs ej Bigpoints ansvar för tillgängligheten av spelen och tjänsterna. Bigpoint kan begränsa tjänsternas tillgänglighet om detta krävs för nätverksamhetens säkerhet eller för att upprätthålla nätintegriteten, i synnerhet för att undvika större nätstörningar, störningar av mjukvaran eller sparade data.

5 Tillgång till och kännedom om de Allmänna affärsvillkoren, ändringar och andra meddelanden, medlemskontakt

5.1 Genom att skicka in ett användarformulär och genom att använda spelen och/eller tjänsterna accepterar användaren de Allmänna affärsvillkoren. Dessa gäller för inloggning inom tjänsternas omgång och för allt deltagande i spelen och/eller annan användning av tjänsterna.

5.2 Bigpoint förbehåller sig rätten att när som helst ändra eller göra tillägg till dessa Allmänna affärsvillkor med verkan för framtiden, om detta anses nödvändigt och om man i god tro kan utgå från att medlemmen inte missgynnas därmed.

5.3 Ändringar i de Allmänna affärsvillkoren offentliggörs antingen på webbplatserna eller via e-post. Medlemmen ges alltid kännedom om ändringar i affärsvillkoren vid nästa inloggning efter att ändringen gjorts genom ett väl synligt meddelande. De ändrade Allmänna affärsvillkoren träder i kraft omedelbart så snart användaren accepterar dem. Därutöver gäller bestämmelserna i punkt 5.1.

5.4 Om användaren inte accepterar ändringarna av de Allmänna affärsvillkoren har båda parter rätt att säga upp avtalet med en månads frist, såvida det inte föreligger en uppsägningsrätt till valfri tidpunkt enligt punkt 8.2.1. Till dess att avtalet avslutas gäller de ursprungliga Allmänna affärsvillkoren. Avgifter som betalats i förväg för tid gällande perioden efter att avtalet för den tidsbegränsade, kontinuerliga fordringen upphör kommer i detta fall att delvis återbetalas till medlemmen. Ytterligare anspråk från medlemmen utesluts.

5.5 Bigpoint ska i delgivningen om ändringarna särskilt hänvisa till möjligheten att bestrida ändringarna och säga upp avtalet.

5.6 I regel kommunicerar Bigpoint med användaren via e-post, såvida inget annat fastslagits i dessa Allmänna affärsvillkor eller i annan överenskommelse med användaren. Användaren säkerställer att han eller hon nås av e-post som skickas via den e-postadress som lämnats till Bigpoint vid registreringen eller som meddelats Bigpoint vid ett senare tillfälle. Medlemmen gör bl.a. nödvändiga inställningar för spamfilter och kontrollerar sin e-postadress regelbundet. I övrigt förbehåller sig Bigpoint rätten att för övrig skriftlig kommunikation välja form av korrespondens.

5.7 Användaren anger vid varje kontakt med Bigpoint vilket spel eller vilken tjänst och vilket spelarkonto eller servicekonto som ärendet avser.

6 Spelinstruktioner och spelregler

6.1 Instruktioner och regler för spelen och tjänsterna publiceras på webbplatserna för respektive spel eller tjänst.

6.2 Användaren är medveten om att han eller hon spelar och kommunicerar med många andra användare i onlinespel. För att det ska vara givande att spela tillsammans är det nödvändigt att reglerna följs. Genom att delta accepterar användaren spelreglerna och förutsättningarna för deltagande i tjänsterna som bindande.

6.3 Användaren ska i övrigt avstå från allt som kan störa administrationen av spelen och tjänsterna och ett givande gemensamt spelande.

7 Tariffnivåer, betalningsvillkor och förseningar

7.1 Basversion

Bigpoint ställer principiellt spelen och tjänsterna till förfogande för en användare när detta är nödvändigt, från dess att användaren har skapat ett konto och annars efter nedladdning och installation. I detta fall står endast en basversion till förfogande för användaren. Det är kostnadsfritt att skapa ett konto och att använda basversionen. Basversionen är (utan att det påverkar Bigpoints rätt att stoppa spel) inte tidsmässigt begränsad och fullt spelbar. I basversionen står dock inte alla funktioner till förfogande för användaren.

7.2 Premium-funktioner

Användaren har möjlighet att mot en avgift erhålla funktioner som inte står till förfogande i basversionen (“Premium-funktioner”), dvs. avancerade spelfunktioner eller extra virtuella spelvaror. Konkreta och/eller icke-konkreta tillgångar omfattas inte av erhållande av Premium-funktioner, och överförande av sådana till tredje part är förbjuden.

För de enskilda spelen kan olika Premium-funktioner erbjudas. Vilka Premium-funktioner som erbjuds till vilken kostnad, vilka funktioner dessa har och vilka förutsättningar som krävs står att finna på respektive spels webbplats. Därvid kan det, beroende på de konkreta Premium-funktioner och tarifferna, handla om engångsbetalning, om att ladda ner ett tillgodohavande som kan användas i spelet enligt dess regler för vissa funktioner, eller om betalning som gäller för en viss tid (t.ex. dagar, veckor, månader, kvartal, halvår eller år). Samtliga priser anges som bruttopris, d.v.s. inklusive eventuella skatter.

Spelen vidareutvecklas ständigt. Bigpoint förbehåller sig därför rätten att när som helst erbjuda nya Premium-funktioner. Eftersom anpassningar eller vidareutveckling av spelen görs kontinuerligt förbehåller sig Bigpoint även rätten att inte längre erbjuda vissa Premium-funktioner i framtiden och/eller även erbjuda dessa i den kostnadsfria basversionen (se punkt 7.1 ovan). I sistnämnda fallet är alla medlemmens anspråk på återbetalning av avgifter avsedda för dessa syften uteslutna.

I den händelse att något av Bigpoints spel avlägsnas ur sortimentet för gott gäller punkt 1.2.15.

Är medlemmen minderårig försäkrar han/hon i samband med beställning av Premium-funktioner uttryckligen att de nödvändiga tillgångarna för dessa står till hans/hennes förfogande.

Om betalning sker genom en mobilbaserad betalningsmetod (t.ex. Premium-sms, Premiumsamtal, shortcodes osv.), anses beställningen och betalningen vara auktoriserad och initierad av betalterminalens ägare för sådan betalning å användarens vägnar om användaren och terminalägaren inte är samma person.

Om det är möjligt att få tillgång till enskilda spel via nedladdningsbar mjukvara för mobiltelefoner gäller reglerna för Premium-funktioner för tillkommande kostnader.

7.3 Prenumeration/automatisk förlängning

Om betalning för Premium-funktioner avser en viss tidsperiod sluter medlemmen ett abonnemang eller kontinuerlig fordring som förlängs automatiskt om inte medlemmen säger upp det inom den i punkt 8.2 fastlagda tidsfristen för den aktuella tidsperiodens utgång. Löptiden för prenumerationen återfinns i reglerna för det aktuella spelet.

7.4 Betalningsvillkor och förfallotid

Bigpoint har rätt att kräva förskottsbetalning för utnyttjande av Premium-funktioner (se punkt 7.2 ovan). Avgiften ska betalas när avtalet sluts, via det betalningssätt som användaren angett (exempelvis bankkonto, bankkort, Premium-sms osv.). Det belopp som ska betalas visas som Bigpoint på kreditkortsräkningen eller kontoutdraget.

Alla invändningar mot mobil fakturering kan framföras inom åtta veckor efter mottagande av sådan mobilfaktura enligt § 45 i TKG (tyska telekommunikationslagen).

Det utdrag som utgör fakturans grund anses gälla så länge det inte finns några tecken på manipulering.

7.5 Anpassning av avgifter

7.5.1 Bigpoint har när som helst rätt att varaktigt eller för en begränsad tid sänka priserna, liksom att varaktigt eller för en begränsad tid erbjuda nya produkter, tjänster eller avräkningssystem. Bigpoint är därutöver även berättigad att när som helst permanent höja priserna för alla tjänster som inte representerar kontinuerliga fordringar.

7.5.2. Priser som faller inom ramen för kontinuerlig fordring kan komma att ändras med en frist på sex veckor efter skriftligt tillkännagivande i förväg eller genom underrättelse per e-post till den e-postadress som användaren uppgett. Det ändrade priset träder i kraft om medlemmen inte bestridit detta inom sex veckor efter meddelandet om ändrat pris. Avtalsförhållandet fortsätter då med de ändrade villkoren/priserna. Bigpoint ger i delgivningen om ändringarna särskild hänvisning till möjligheten att bestrida dessa och att säga upp avtalet, och informerar om tidsfristen och rättsföljderna, särskilt med avseende på uteblivet bestridande.

Om medlemmen bestrider villkoren inom tidsfristen har båda parter rätt att säga upp avtalet med en uppsägningstid på en månad, såtillvida det inte redan enligt punkt 8.1 finns en uppsägningsrätt som kan tas i anspråk när som helst. Till dess att avtalsförhållandet avslutats gäller de ursprungliga avgifterna.

Betalningar för spel och tjänster i anslutning till kontinuerliga fordringar som sträcker sig bortom uppsägningsdatumet återbetalas proportionellt till medlemmen. Ytterligare anspråk från medlemmen utesluts.

7.6 Förseningar

Vid förseningar är Bigpoint berättigad att kräva ränta enligt den för tillfället aktuella basräntesatsen. Bigpoint är vid försening även berättigad att stoppa tjänsterna eller att omedelbart spärra användarens konto. Under spärrningstiden tas ingen avgift ut för ev. stängda prenumerationer på tjänster.

7.7 Upphävning och avbokningsavgift

Om kostnader uppstår för Bigpoint till följd av en användares agerande eller avgifter för avbruten banktransaktion, är användaren i alla sådana fall skyldig att bära dessa kostnader.

Bigpoint är berättigad att kräva dessa kostnader från användaren tillsammans med den ursprungliga avgiften. Bigpoint förbehåller sig även rätten att utkräva en avgift till en summa av upp till 5,00 Euro per avbruten transaktion. Det står användaren fritt att i sådana fall bevisa att skada inte uppstått eller är väsentligt mindre.

7.8 SEPA-förfarande

Eventuell av fullmakt för autogiro som beviljats av användaren fram till och med 1 februari 2016 skall omvandlas/har omvandlats till en fullmakt för autogiro inom ramen för SEPA. Bigpoint kommer på förhand, inom 5 bankdagar, att informera användaren om belastningen av dennes konto.

7.9 Ingen vinstgaranti

Bigpoint garanterar inte användarna någon vinst. I synnerhet kan användare inte göra anspråk på utbetalning av ett pris, såtillvida inga sådana anspråk uttryckligen fastslås i dessa Allmänna affärsvillkor.

Ett anspråk på utbetalning av en vinst kan endast göras om en sådan vinst uttryckligen utlovats av Bigpoint.

Anspråk kan heller inte resas då Bigpoint fastställer att det möjliga vinstanspråket kan ha uppstått genom manipulationer – av teknisk eller rättslig typ – och/eller genom brottslig manipulation i allmänhet. Genom att delta i Bigpoints spel förklarar sig användaren införstådd med att Bigpoint med avseende på lagenlighet för ett vinstanspråk alltid kan kräva en omfattande undersökning och under tiden denna pågår förvägra användaren utbetalning av vinst, detta utan särskild överenskommelse med användaren. Vinstanspråk förverkas också om användaren överträder spelreglerna. I tveksamma fall ligger bevisbördan hos användaren; användaren ska kunna bevisa att han eller hon har hållit sig till spelreglerna. Medlemmen känner till denna bevisbörda och accepterar dessa uttryckligen, även om denna situationen ev. inte motsvarar en rättslig situation.

7.10 Ingen avräkning, rätt att hålla inne belopp

Mot Bigpoints fordringar kan användaren endast ställa obestridda eller rättskraftigt fastställda motanspråk. Användaren kan endast utöva sin rätt att innehålla belopp om dennes motanspråk avser samma avtalsförhållande.

8 Löptid, uppsägning, blockering av användaren

8.1 Varaktighet

Avtalen mellan användaren och Bigpoint sluts på obestämd tid, såtillvida inget annat uttryckligen fastlagts i avtalet med Bigpoint.

8.2 Ordinarie uppsägning

Varje part har rätt att inom en fastställd tidsfrist säga upp avtalet utan att ange några skäl enligt följande:

8.2.1 Om ingen tidsbegränsad varaktighet har avtalats har bägge parter rätt till regelrätt uppsägning med omedelbar verkan.

8.2.2 Om en fastställd tid (“initiala tiden”) har avtalats gällande spel, tjänster eller Premium-funktioner med en automatisk förnyelse (se även punkt 7.2), så förlängs avtalet automatiskt efter att den initiala tiden löpt ut (i) för den period av den initiala tiden om avtalet slöts före den 1 mars 2022, eller (ii) på obestämd tid om avtalet slöts efter den 1 mars 2022. Detta gäller dock inte om användaren eller Bigpoint säger upp avtalet (i) innan den initiala tiden löper ut inom en frist av 7 dagar (eller kortare överenskommen frist), eller (ii) när som helst efter förlängningen av den initiala tiden med en frist på en månad (eller kortare överenskommen frist).

8.3 Uppsägning av viktiga skäl

8.3.1 Båda parters rätt till uppsägning när som helst av viktiga skäl förblir oberörd av tidigare nämnda regler.

8.3.2 Om den utomavtalsenliga uppsägningen sker på Bigpoints initiativ ska de avgifter som betalats i förväg av användaren för respektive tidsbegränsade tjänster (särskilt tidsbegränsade avgifter för Premium-funktioner) för tidsperioden efter att avtalet avslutats återbetalas proportionellt. Ytterligare anspråk från medlemmen är uteslutna, såtillvida de inte uttryckligen föreskrivs i dessa Allmänna affärsvillkor.

Bigpoint är särskilt, men inte uteslutande, berättigad till uppsägning av viktiga skäl och att permanent blockera användarens åtkomst till tjänsterna om:

Det kan generellt inte anses rimligt för Bigpoint att upprätthålla avtalet i bland annat följande fall:

Om Bigpoint av berättigade viktiga skäl har sagt upp ett avtal har Bigpoint rätt att kräva motsvarande skador från användaren.

8.4 Blockering av användaren

Utöver uppsäganderätten har Bigpoint rätt att temporärt blockera användarens tillgång vid misstanke om utnyttjande av spelen eller tjänsterna som tillhandahålls av Bigpoint (i synnerhet brott mot förbuden under punkt 1.2 eller annan obehörig manipulering) och/eller med hänsyn till användarens uppförande som kan ge Bigpoint rätt att genomföra en extraordinär uppsägning i enlighet med punkt 8.3.

Bigpoint kan inte hållas ansvariga för en skuld, eller i fall av spelarens blockering, för någon konkret eller icke-konkret skada som uppkommer till följd av missade möjligheter att delta under blockeringens varaktighet.

9 Medlemmens plikter och andra förpliktelser, liksom medlemmens ansvar för information, upphovsrätt

9.1 Plikter

Användarens huvudplikt är att betala avgifterna, såvida användaren inte utnyttjar den kostnadsfria basversionen av spelet eller tjänsten (se ovan under punkt 7). Vidare inkluderar användarens huvudplikter att följa spelreglerna för resp. spel samt att lämna korrekta och fullständiga uppgifter som begärs av Bigpoint när avtalet sluts eller under avtalets löptid. Användaren försäkrar därför att de uppgifter som han eller hon lämnar inom ramen för avtalsanbudet eller när avtalets sluts, eller under den tid som avtalet löper, om sin person och andra avtalsrelevanta omständigheter (särskilt bankförbindelser och kreditkortsnummer) är fullständiga och korrekta. Medlemmen förpliktigar sig att utan dröjsmål meddela Bigpoint om ändringar av uppgifterna, samt att bekräfta uppgifterna på uppmaning av Bigpoint. Användaren är förpliktigad att hålla sig till spelreglerna. Vid upprepade regelöverträdelser trots varning eller en allvarligare regelöverträdelse enligt punkt 8.3 har Bigpoint rätt att genast och utan tidsfrist spärra de avtalsenliga tjänsterna och leveranserna och säga upp avtalet.

9.2 Installation av programvara

Bigpoint ansvarar inte för skador eller dataförlust som kan uppstå på användarens dator, mobil eller annan (mobil) terminal som användaren nyttjat för spelen och tjänsterna (“terminal”).

9.3 Medlemmens ytterligare förpliktelser

9.3.1 Bigpoint ställer spelen och tjänsterna delvis till förfogande för utnyttjande online. Lokalt nödvändig programvara till användarens terminal (särskilt operativsystem och webbläsare, ev. också plug-ins som Flash eller Java) ställs vare sig till förfogande eller installeras av Bigpoint. Bigpoint ger heller ingen support för dessa. Det är användarens ansvar att hålla terminalen i ett sådant skick att användning av Bigpoints spel och tjänster är möjlig. Bigpoint ger heller ingen teknisk hjälp vid installationen av lokalt nödvändig programvara.

9.3.2 Användaren förpliktigar sig att hålla icke-offentliga konto- och användaruppgifter (inloggningsuppgifter, lösenord, osv.) med avseende till tredje part strängt hemliga. Sekretessansvaret gäller även vänner, bekanta, släktingar och andra spelare (t.ex. klanmedlemmar) eller andra användare av tjänsten. Användare informerar genast Bigpoint så snart de får kännedom om eller misstänker att obehörig tredje part kan ha fått tillgång till användaruppgifterna. Av bevissäkringsskäl rekommenderas användaren att använda kontaktformuläret för detta. Om användaren gör sig skyldig till att tredje part använder ett konto efter att ha kommit åt användaruppgifterna eftersom användaren inte skyddat dessa tillräckligt, måste användaren acceptera att han eller hon genom att ha skapat en oklar situation, själv ansvarar för eventuella avtalsbrott eller andra överträdelser som om dessa utförts av honom eller henne. Bigpoint är berättigad att bedöma all användning via användarens uppgifter som användning av användaren personligen. Bigpoint rekommenderar därför att lösenord ändras regelbundet av säkerhetsskäl. Användaren är ensamt ansvarig för nyttjandet av sitt konto.

9.3.3 Om det finns motiverad misstanke om att obehörig tredje part fått tillgång till icke-offentliga konto- eller användaruppgifter är Bigpoint av säkerhetsskäl berättigad, men inte förpliktigad, att utifrån fri bedömning självständigt och utan föregående meddelande ändra användaruppgifter eller spärra användningen av detta konto. Bigpoint informerar den rättmätige användaren om detta utan dröjsmål och meddelar denne om nya användaruppgifter inom en rimlig tid. Användaren har inga anspråk på att ursprungliga användaruppgifter återställs.

9.3.4 Användaren har varken rätt att sälja sitt fullständiga konto eller några individuella spelföremål, premiumfunktioner eller spelfunktioner till tredje part eller på annat sätt lämna sitt konto vidare. Detta gäller ej för försäljning eller vidarebefordran av erbjudanden som definieras och erbjuds av Bigpoint själv.

9.3.5 Bigpoint säkrar sina system mot virusangrepp. Trots detta kan ett virusangrepp aldrig uteslutas helt. Dessutom kan det förekomma att obehörig tredje part skickar e-post i Bigpoints namn utan godkännande, som kan innehålla virus eller s.k. spyware, eller länkar till webbmaterial som innehåller virus eller spyware. Bigpoint har inget inflytande över detta. Användaren bör därför viruskontrollera all inkommande e-post som skickas från Bigpoint eller som uppges vara från Bigpoint. Detta gäller även e-post från andra användare av spelen eller tjänsterna.

9.3.6 Användaren förpliktigar sig att följa Bigpoints och deras medarbetares anvisningar, liksom deras instruktioner och hjälpmanualer. Detta gäller särskilt också för anvisningar från administratörerna och moderatorerna för eventuella forum som hör till respektive spel eller tjänst.

9.3.7 Användaren förpliktigar sig att inte under några omständigheter använda en annan användares konto, användarnamn eller lösenord.

9.4 Medlemmens plikter avseende information som denne uppger

9.4.1 Användaren ska noga välja den information som han eller hon publicerar inom omfånget för tjänsterna och därigenom ställer till förfogande för andra användare.

9.4.2 Användaren förpliktigar sig att inom ramen för tjänsterna inte sprida innehåll (t.ex. bilder, videor, länkar, namn eller ord) i reklamsyfte eller sprida innehåll som är politiskt, religiöst, förolämpande, störande, våldsamt, sexistiskt, pornografiskt eller på annat sätt annat moraliskt förkastligt eller anstötligt, i synnerhet gäller detta rasistiskt liksom höger- eller vänsterextremistiskt innehåll, personer och skildringar. Dessutom förpliktigar sig användaren att inte använda rättsligt skyddade begrepp, namn, bilder, videor, musikstycken, spel eller annat material. I tveksamma fall ska användaren ta bort det innehåll som har kritiserats av Bigpoint. Bigpoint har också rätt att själv radera sådant innehåll. Användaren ska även beakta samtliga gällande lagar och rättsföreskrifter, i synnerhet skydd av minderåriga, dataskydd, integritetsskydd, skydd mot kränkning, upphovsrätt, varumärkesrätt osv.

9.4.3 Användaren har inte rätt att använda tjänsterna till illegala eller obefogade ändamål. I synnerhet har användaren ingen befogenhet att utan deras samtycke använda andra spelares användarnamn och/eller e-postadresser för att ouppmanad skicka e-post, eller använda dessa adresser i reklamsyfte eller i andra kommersiella syften.

9.4.4 Bigpoint har rätt att radera information som en användare har offentliggjort om denna användare har missaktat ovan nämnda plikter och ej handlat i enlighet med dem.

9.4.5 Bigpoint har rätt att helt eller delvis radera information, om konkreta punkter bryter mot dessa Allmänna affärsvillkor eller anvisningar och regler för aktuella tjänster eller på annat sätt är olagliga. Detta är exempelvis fallet för information som:

9.4.6 Användaren har inga anspråk på att raderad information ska återskapas.

Därutöver har Bigpoint rätt att utesluta användaren från att fortsättningsvis använda de berörda tjänsterna, och att utan frist säga upp användarens konto, om denne har missaktat de aktuella föreskrifterna vid upprepade tillfällen trots varningar. Ytterligare anspråk genom Bigpoint, särskilt skadeersättningsanspråk, förblir uttryckligen förbehållna.

9.4.7 Om användaren får kännedom om missbruk av tjänsterna av tredje part eller av andra användare skall Bigpoint informeras (detta gäller för t.ex. spridning och utskick av innehåll som enligt punkt 9.4 är förbjudet). För att säkerställa ett effektivt ingrepp ombeds användaren att göra detta skriftligen (t.ex. per e-post).

9.5 Medlemmens ansvar för offentliggjort innehåll

9.5.1 Användaren är själv ansvarig för texter, filer, bilder, foton, videor, ljud, musik, upphovsrättsskyddade verk eller annat material eller information (“offentliggjort innehåll”) som denne/denna ställer till förfogande inom omfånget för tjänsterna eller byter med andra användare. Bigpoint varken tillägnar sig detta offentliggjorda innehåll eller samtycker till det.

9.5.2 Bigpoint har ingen kontroll över det offentliggjorda innehåll som användare lägger ut inom omfånget för tjänsterna. Bigpoint genomför inga kontroller av information som offentliggörs innan den publiceras. Däremot förbehåller sig Bigpoint rätten att undersöka och utvärdera allt innehåll efter brott mot dessa villkor och/eller spelregler. Om Bigpoint får kännedom om rättsvidrigt innehåll som offentliggjorts raderas detta omedelbart.

9.5.3 Bigpoint tar inget ansvar för offentliggjort innehåll, särskilt inte för riktighet, fullständighet eller pålitlighet vad gäller innehåll, material eller information.

9.6 Upphovsrätt

9.6.1 Alla rättigheter till offentliggjort innehåll från användaren förblir användarens. Genom att lägga upp information på webbplatserna och inom omfånget för andra tjänster ger användaren Bigpoint en inte uteslutande, avgiftsfri licens som när som helst fritt kan återkallas i fall sådant innehåll tas bort, för att göra detta innehåll offentligt inom omfånget för tjänsterna och att redigera (formatera, storleksjustera osv.), visa, reproducera och sprida detta innehåll i syfte att anpassa det till tjänsternas krav.

9.6.2 Utöver detta har Bigpoint ingen nyttjanderätt av det innehåll som användaren publicerat. Bigpoint har inte rätt att använda eller sprida offentliggjort innehåll utanför tjänsterna.

9.6.3 Information som användaren har lagt ut inom omfånget för tjänsterna kan ses av tredje part via internet över hela världen. Användaren förklarar sig införstådd med detta när han eller hon offentliggör sitt innehåll.

9.6.4 Denna licens förlorar sin giltighet när användaren raderar sitt innehåll från tjänsterna.

10 Skadeansvar

10.1 Bigpoint ger användaren tillgång till spelen och tjänsterna i respektive befintlig version (se punkt 1.2). Användare har inga anspråk på att ett spel, en tjänst eller ett läge ska upprätthållas eller ges ett visst skick eller ett visst funktionsomfång. Vid köp av Premium-funktioner får användaren alla fastställda rättigheter. Användaren är medveten om att spelen och tjänsterna – som all mjukvara – aldrig kan vara helt felfria. Som bristfälliga anses spel och tjänster således endast vara om deras spelbarhet eller användning är allvarligt och varaktigt störd.

Användaren ska noga dokumentera eventuella defekter som uppstått i spelen, tjänsterna eller andra tjänster eller leveranser från Bigpoint och på ett övertygande sätt rapportera felmeddelanden i ett skriftligt protokoll. Innan anmälan om ett eventuellt fel ska användaren konsultera spel- och tjänsteanvisningar och ev. andra hjälpmanualer för problemlösning som Bigpoint ställer till förfogande (särskilt listor med vanliga frågor eller diskussionsforum om problem). Användaren ska efter bästa förmåga stötta Bigpoint vid en eventuell felåtgärd.

10.2 Användaren ska utan dröjsmål efter att felen upptäckts meddela Bigpoint skriftligen om upptäckten. För att kunna bevisa fel rekommenderas användaren att skicka samtliga klagomål skriftligen (per fax, brev eller supportens kontaktformulär) till Bigpoint.

10.3 Bigpoint kan inte hållas ansvariga för sådana fel som uppstått genom yttre påverkan, felaktig användning av medlemmen, force majeure, ändringar som inte genomförts av Bigpoint, eller annan manipulation.

10.4 Bigpoint lämnar inga garantier i juridisk mening.

11 Ansvar och ansvarsbegränsning

11.1 Användaren är direkt ansvarig gentemot tredje man för kränkningar av deras rättigheter. Användaren förbinder sig att ersätta Bigpoint för alla skador till följd av underlåtenhet att iaktta sina skyldigheter enligt dessa användarvillkor. Användaren befriar Bigpoint från alla anspråk som tredjepart gör gällande mot Bigpoint för kränkning av deras rättigheter genom innehåll publicerat av användaren eller brott mot andra förpliktelser. Användaren bär kostnaderna för Bigpoints juridiska försvar, inklusive alla rättegångs- och advokatkostnader. Detta gäller inte om användaren är oskyldig till överträdelsen.

11.2 I den mån Bigpoint erbjuder tjänster gratis, ska Bigpoint endast ansvara för skador som orsakats uppsåtligen eller av grov oaktsamhet. Detta gäller dock inte för ansvar vid skador på liv, kropp eller hälsa, eller vid brott mot en föreliggande garanti från Bigpoints sida.

11.3 I den mån Bigpoint begär betalning för tjänster, ska Bigpoint utan begränsning ansvara för skador orsakade uppsåtligen eller av grov oaktsamhet. Vid ringa oaktsamhet ansvarar Bigpoint bara vid brott mot väsentliga avtalsplikter eller en garanti. Med väsentliga avtalsplikter avses sådana plikter som är grundläggande för avtalets uppfyllande och som användaren bör kunna räkna med ska uppfyllas. Ovan nämnda ansvarsbegränsning gäller inte för ansvar vid skador på liv, kropp eller hälsa, eller om det föreligger en garanti från Bigpoints sida. Bigpoints ansvar i enlighet med produktansvarslagen förblir opåverkat.

11.4 Skyldigheten att betala skadestånd eller kompensation är begränsad till förutsebara skador eller förlust orsakad av brott mot väsentliga avtalsplikter.

11.5 Den förutsebara skadan eller förlusten är begränsad till 200 € per konto.

11.6 Ovanstående undantag eller inskränkningar ska även gälla i fråga om ansvar för Bigpoints personal, anställda, representanter och ombud, särskilt till förmån för aktieägare, anställda, representanter, bolagsorgan och deras medlemmar med hänsyn till deras personliga ansvar.

11.7 Bigpoint ansvarar endast för konsultation, om frågan avser innehållet i anbudet.

11.8 Bigpoint tar uttryckligen avstånd från innehållet på alla sidor från vilka direkt eller indirekt hänvisning sker (“länk”) inom tjänster som erbjuds av Bigpoint. Bigpoint övertar inget ansvar för innehåll på sådana sidor. För innehållet på dessa sidor ansvarar sidornas operatörer själva.

12 Slutbestämmelser

12.1 Alla anmälningar och förklaringar från användaren till Bigpoint ska ske skriftligen, liksom ändring eller uppsägning av skriftkravet.

12.2 Domkrets är Hamburg, Tyskland.

12.3 För (i) dessa Allmänna affärsvillkor, inklusive framtida ändringar liksom (ii) avtal som slutits i enlighet med dessa Allmänna affärsvillkor och (iii) anspråk som följer därav, oavsett form, gäller uteslutande tysk lagstiftning. Bestämmelser i FN:s köprätt om köp av rörliga ting och den tyska internationella civilrätten gäller inte.

12.4 Om bestämmelser i dessa Allmänna affärsvillkor och/eller i avtalet skulle vara eller bli overksamma, så berör detta inte övriga bestämmelsers laga kraft.

Hamburg, den 28 februari 2022

Bigpoint GmbH
Sachsenstraße 20
20097 Hamburg
Deutschland

Handelsregisternummer: HRB-Hamburg 94148

Momsregistreringsnummer: DE813 602 704

Företagsledning: Wanqin Liu, Yingying Zou