Български Čeština Dansk Deutsch Ελληνικά English Español Suomi Français Magyar Italiano Nederlands Norsk Polski Português Română Русский Slovensky Svenska Türkçe

Ogólne warunki handlowe firmy Bigpoint GmbH (zwanej dalej „Bigpoint”)

1 Zakres obowiązywania

Poniższe „Ogólne warunki handlowe” (zwane dalej „OWH”) dotyczą usług Bigpoint oferowanych w Internecie pod adresem www.bigpoint.net/games/, stron internetowych i gier dostępnych w sklepie aplikacji („Strony”) oraz innych usług („Usługi”). Do usług zalicza się między innymi: pobieranie, instalowanie i uczestniczenie w grach; tworzenie konta klienta; tworzenie strony profilowej; uczestnictwo w blogach i forach; udostępnianie treści multimedialnych, takich jak zdjęcia, teksty i gry; nabywanie przedmiotów wirtualnych; oraz inne usługi. Uczestnicy gier Bigpoint i użytkownicy stron zwani są dalej „Użytkownikiem”. W niniejszych OWH gry i usługi firmy Bigpoint określa się jako „Gry” lub „Usługi”. Bigpoint świadczy usługi na rzecz użytkowników tychże Gier i Usług wyłącznie na podstawie niniejszych OWH, jak i polityki prywatności i impressum, które stanowią integralną część OWH.

Stroną umowy jest Bigpoint GmbH. OWH Użytkownika nie stanowią części składowej umowy, chyba że przez Bigpoint została wyraźnie udzielona pisemna zgoda.

Przedmiotem niniejszych OWH nie są ewentualne problemy wynikające z użytkowania stron internetowych i Gier na sprzęcie elektronicznym (np. komputerach osobistych, komputerach marki Apple, urządzeniach mobilnych, tabletach itp.), korzystania z oprogramowania innych podmiotów (np. Google Play, iTunes, Windows Store) lub połączenia internetowego użytkownika w celu uzyskania dostępu do usług, ponieważ usługi tego rodzaju nie są dostarczane przez Bigpoint.

1.1 Użytkownik

1.1.1 Bigpoint oferuje swoje Gry i Usługi wyłącznie konsumentom w rozumieniu § 13 niemieckiego prawa konsumentów (BGB). Korzystanie z Gier i Usług Bigpoint w celach innych niż rozrywkowe, a w szczególności w celach zarobkowych lub innych związanych z działalnością gospodarczą, jest zabronione.

1.1.2 Do korzystania z Gier i Usług uprawnia się osoby, które w momencie rejestracji ukończyły 18 rok życia lub otrzymały odpowiednią zgodę od swoich opiekunów prawnych. Zasady i regulaminy poszczególnych Gier mogą przewidywać, że osoby poniżej określonego w regulaminie wieku nie są uprawnione do korzystania z Gier, nawet jeśli ich opiekunowie prawni wyrażą taką zgodę.

1.1.3 Z chwilą rejestracji w celu korzystania i/lub instalacji Gier lub Usług Użytkownik w jednoznaczny sposób deklaruje (i) swoją pełnoletność i zdolność do wykonywania czynności prawnych i/lub (ii) w przypadku osób małoletnich posiadanie zgody prawnego opiekuna.

Ponadto w odniesieniu do użytkowników pierwotnie małoletnich kontynuowanie przez nich użytkowania po osiągnięciu pełnoletności traktowane jest jako potwierdzenie wszystkich oświadczeń woli, które zostały złożone przez danego Użytkownika uprzednio podczas zawarcia umowy użytkowania. Użytkownik ma prawo powiadomić firmę Bigpoint pisemnie o wycofaniu swego potwierdzenia w ciągu dwóch (2) tygodni od daty osiągnięcia pełnoletności.

1.2 Przedmiot umowy, korzystanie i modyfikowanie gier i serwisów

1.2.1 Firma Bigpoint umożliwia Użytkownikom, w ramach istniejących technicznych i handlowych możliwości, korzystanie z oferowanych przez nią w Internecie Gier i Usług.

1.2.2 Uczestnictwo w Grach służy jedynie rozrywce.

1.2.3 Bigpoint udostępnia na stronach określone informacje i umożliwia Użytkownikom m.in. zamieszczanie informacji w sieci oraz zakładanie indywidualnych profili osobistych, do których wgląd będą mogli mieć Użytkownicy Gier i Usług oraz osoby postronne. Ponadto Użytkownik może poprzez strony komunikować się z osobami trzecimi, wymieniać się z nimi zdjęciami, filmami wideo, grami i, o ile to możliwe, muzyką i innymi treściami multimedialnymi, publikować blogi i komentarze, oceniać gry, innych użytkowników, osoby trzecie oraz transakcje.

1.2.4 Przez Gry rozumie się usługi oferowane przez Bigpoint obejmujące świadczenie oprogramowania gier do użytku w należyty sposób na platformach Bigpoint lub platformach należących do osób trzecich na czas trwania umowy. Bigpoint, także za pośrednictwem autoryzowanych innych podmiotów, umożliwia korzystanie ze swoich Gier i Usług poprzez udostępnianie online, pod określonymi adresami URL, niezbędnych do tego aplikacji. Wyklucza się nabywanie licencji oprogramowania Gry i/lub jej poszczególnych części składowych, o ile nie postanowiono inaczej. Bigpoint zastrzega sobie prawo do oferowania Gier – także o innym zakresie funkcji – na nośnikach danych, które mogą być nabywane w drodze zakupu. Sprzedaż Gier nie podlega niniejszym OWH.

1.2.5 Uczestnictwo w Grach i korzystanie z konkretnych Usług umożliwia się tylko tym osobom, które założyły konto klienta (zwane dalej „Kontem”) poprzez jego rejestrację. Konto założone w Bigpoint w zakresie serwisu upoważnia Użytkownika, zgodnie z zasadami zawartymi w punkcie 1.1, do korzystania z każdej Gry. Po utworzeniu konta Użytkownicy mogą korzystać z każdej Gry lub Usługi, logując się na odpowiednich stronach.

1.2.6 Użytkownik ma prawo do założenia kilku Kont, jednak w niektórych Grach udostępnianych przez Bigpoint Użytkownik może uczestniczyć, używając tylko jednego Konta („zakaz używania multikont”). Więcej informacji na ten temat znajduje się w regulaminie każdej Gry. Zaleca się, by Użytkownicy dysponujący kilkoma Kontami dokładnie przeczytali regulamin Gry. Za naruszenie zakazu używania multikont grozi kara natychmiastowego zablokowania Użytkownika.

Ponadto w Grach, w których Użytkownik może posiadać kilka Kont, zabrania się, aby Konta tego samego Użytkownika komunikowały się między sobą lub w inny sposób współdziałały interaktywnie („zakaz pushingu”). W szczególności zabrania się wykorzystywania Kont do zapewniania sobie korzyści na innym koncie, np. poprzez przenoszenie przedmiotów lub wirtualnej waluty w Grze z jednego Konta na inne Konto tego samego Użytkownika lub przeprowadzanie walki pomiędzy Kontami tego samego Użytkownika.

1.2.7 Zakaz pushingu dotyczy Kont różnych użytkowników. Konta nie można używać w celu nieuczciwego zdobywania przewagi z wykorzystaniem Konta innego użytkownika, poprzez przenoszenie przedmiotów lub waluty Gry bądź umyślne przegrywanie bitew (tzw. „boosting”).

1.2.8 Stosowanie programów, które powodują nadmierne obciążenie serwera, jest niedozwolone, jak również stosowanie każdego oprogramowania, które miałoby wpływ na rozgrywkę, w szczególności oprogramowania do systematycznego lub automatycznego sterowania Grami lub poszczególnymi funkcjami Gier (boty, makra itp.). Reprodukcja, analizowanie lub modyfikowanie Gier, ich elementów lub treści umieszczonych w zakresie Serwisu, są również niedopuszczalne.

1.2.9 Zabrania się wykorzystywania bugów i/lub błędów w kodzie Gry dla własnych celów. Rozpoznane bugi lub błędy należy możliwie szybko zgłaszać poprzez formularz kontaktowy z Działem Wsparcia.

1.2.10 Korzystanie z Gier lub Usług z wykorzystaniem usług maskujących (np. serwerów proxy) bądź innych metod zatajania lokalizacji lub miejsca zamieszkania użytkownika jest niedozwolone.

1.2.11 Użytkownik nie może rościć sobie praw do założenia Konta lub do publikowania treści w zakresie serwisu.

1.2.12 Aktualne wymagania techniczne i warunki korzystania z Gier i usług dostępne są na stronach internetowych Gier.

1.2.13 Gry i Usługi są ciągle aktualizowane, poszerzane i zmieniane. Użytkownik otrzymuje prawo do korzystania z Gier i Usług tylko w wersji aktualnej w danej chwili.

1.2.14 Korzystanie z Gier w ich wersjach podstawowych jest bezpłatne. Pewne funkcje dostępne są jedynie po wniesieniu opłaty przez Użytkownika (patrz punkt 7). Korzystanie z Usług, o ile nie zostało to w odpowiedni sposób zaznaczone w opisie danej Usługi, jest nieodpłatne.

1.2.15 Użytkownik nie ma prawa żądać, aby Gry i/lub Usługi zostały udostępniane w wersji aktualnej w momencie zawarcia umowy. Bigpoint zastrzega sobie prawo do przerwania funkcjonowania Gier i/lub Usług w każdej chwili bez podania przyczyn. W tym przypadku Użytkownik może zażądać, aby ewentualne wcześniej wniesione przez niego opłaty objęte limitem czasowym (np. za konto Premium, abonamenty) przepisane zostały na jego Konto w innych, wybranych przez niego Grach i/lub Usługach oferowanych przez Bigpoint, lub zażądać zwrotu wniesionych opłat. Prawo to nie obejmuje opłat za usługi, które zostały już w pełni wyświadczone w ich indywidualnym zakresie (np. zamówienia jednorazowe). Prawo Użytkownika do wypowiedzenia ze skutkiem natychmiastowym umowy korzystania z Gier i/lub Usług, które przestały działać, pozostaje nienaruszone. Wyklucza się dalej idące roszczenia Użytkownika, o ile nie zostało to wyraźnie przewidziane w OWH.

2 Oferta zawarcia umowy i zawarcie umowy

2.1 Użytkownik wraz z wypełnieniem formularza rejestracyjnego (zwanego też „Wnioskiem Użytkownika”) lub pobraniem i zainstalowaniem gry składa wiążącą ofertę zawarcia umowy korzystania z Gry i Usługi. W tym celu należy wypełnić dokładnie i prawidłowo wszystkie oznaczone jako obowiązkowe pola danych w formularzu rejestracyjnym.

2.2 Umowa pomiędzy Bigpoint i Użytkownikiem zawarta zostaje wraz z przyjęciem wniosku Użytkownika przez Bigpoint. Przyjęcie oferty zawarcia umowy następuje poprzez wyraźną akceptację lub przez wykonanie ze strony Bigpoint pierwszej czynności zobowiązania, w szczególności oferowania Gry lub Usługi.

2.3 O ile jest to konieczne do stworzenia konta i dalszego korzystania z Gier lub Usług, po wpłynięciu wniosku Użytkownik zostanie bezzwłocznie powiadomiony przez Bigpoint drogą elektroniczną na wskazany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej. Potwierdzenie wpłynięcia wniosku nie jest tożsame z akceptacją przyjęcia wniosku Użytkownika. Potwierdzenie wpłynięcia wniosku może jednak zostać powiązane z przyjęciem wniosku.

3 Pouczenie dotyczące prawa odstąpienia od umowy i wzór formularza odstąpienia od umowy

Prawo odstąpienia od umowy:
Użytkownik może w ciągu czternastu (14) dni bez podania przyczyn odwołać swoje oświadczenie woli dotyczące zawarcia umowy korzystania z Gier i Usług lub dotyczące zamówienia funkcji Premium.

Termin odstąpienia od umowy wynosi 14 dni, licząc od dnia zawarcia umowy.

W celu skorzystania z prawa odstąpienia od umowy Użytkownik musi powiadomić Bigpoint (Bigpoint GmbH, Sachsenstraße 20, 20097 Hamburg, Niemcy; e-mail: ) poprzez jednoznaczne przedstawienie (np. wysłany pocztą list, faks lub e-mail) swojej decyzji o odwołaniu oświadczenia woli dotyczącego zawarcia umowy korzystania z Gier i Usług lub dotyczącego zamówienia funkcji Premium. Użytkownik może skorzystać w tym celu z poniżej przedstawionego formularza odstąpienia od umowy, nie jest to jednak warunek konieczny. W celu zachowania terminu odstąpienia od umowy wystarczy, że Użytkownik wyśle oświadczenie o skorzystaniu z prawa do odstąpienia od umowy przed upływem określonego wyżej terminu. W przypadku odwołania dokonanego drogą elektroniczną w celu szybszej finalizacji, należy podać w wierszu tematu nazwę Gry oraz ewentualne funkcje Premium lub Usługi, jak również nazwę Użytkownika oraz jego numer identyfikacyjny.

Następstwa odstąpienia od umowy:
W przypadku odstąpienia Użytkownika od umowy, firma Bigpoint winna jest zwrócić Użytkownikowi wszystkie należności uzyskane przez Bigpoint od Użytkownika, włącznie z kosztami dostawy (za wyjątkiem dodatkowych kosztów, jeśli Użytkownik wybrał inny rodzaj dostawy niż korzystniejsza cenowo, oferowana przez Bigpoint standardowa dostawa), przy czym zwrot ten powinien nastąpić niezwłocznie i najpóźniej w ciągu 14 dni od dnia, w którym firma Bigpoint otrzymała informację o odstąpieniu Użytkownika od umowy. W celu zwrotu należności Bigpoint wykorzysta ten sam środek płatniczy, jaki został wykorzystany przez Użytkownika podczas pierwotnej transakcji, chyba że z Użytkownikiem poczynione zostały jednoznacznie odmienne ustalenia. Użytkownik nie zostanie w żadnym przypadku obciążony jakimikolwiek opłatami tytułem tego zwrotu.

Uwaga:
Odstąpienie od umowy jest wykluczone w przypadku dostawy treści cyfrowych, które nie zostały przekazane na materialnym nośniku danych, jeżeli realizacja rozpoczęła się za uprzednią wyraźną zgodą Użytkownika i po przyjęciu przez niego do wiadomości, że traci on poprzez to swoje prawo do odstąpienia od umowy.

Koniec pouczenia o odstąpieniu od umowy

Wzór formularza odstąpienia od umowy

(Jeżeli zamierzają Państwo odstąpić od umowy, prosimy o wypełnienie tego formularza i odesłanie go z powrotem.)

(*) Niepotrzebne skreślić.

4 Dostępność

Bigpoint gwarantuje dostępność Gier i Usług przeciętnie przez 90% (dziewięćdziesiąt procent) roku, za wyjątkiem okresów, w których serwery strony Bigpoint lub poszczególnych Gier i Usług nie są dostępne przez Internet z powodu problemów technicznych lub innych problemów, na które Bigpoint nie ma wpływu (siła wyższa, zawinienie osób trzecich itd.), oraz okresów, w których przeprowadzane są rutynowe prace konserwacyjne. Odpowiedzialność cywilna firmy Bigpoint za umyślną lub spowodowaną rażącą niedbałością niedostępność Gier i Usług pozostaje w mocy. Bigpoint może ograniczyć dostęp do Gier i Usług, o ile wymaga tego bezpieczeństwo pracy sieci lub utrzymanie integralności sieci, zwłaszcza w celu uniknięcia poważnych zakłóceń sieci lub oprogramowania, a także utraty zapisanych w pamięci danych.

5 Dostęp oraz zapoznanie się z OWH, zmiany i dalsze powiadomienia, nawiązanie kontaktu przez Użytkownika

5.1 Wraz z wysłaniem wniosku i rozpoczęciem korzystania z Gier i/lub Usług Użytkownik akceptuje OWH. Obowiązują one zawsze, gdy Użytkownik jest zalogowany do serwisu Bigpoint, podczas uczestnictwa w Grach i/lub innego korzystania z Usług.

5.2 Bigpoint zastrzega sobie prawo do zmiany lub uzupełniania OWH w każdej chwili ze skutkiem w przyszłości, jeśli uzna to za konieczne, a Użytkownik nie zostanie w wyniku zmian poszkodowany wbrew dobrej wierze.

5.3 Zmiany OWH ogłaszane są w określony sposób poprzez powiadomienia w formie pisemnej. Powiadomienia są z reguły publikowane na stronach internetowych Gier lub przesyłane e-mailem. Użytkownik będzie zawsze informowany o zmianach OWH po pierwszym zalogowaniu się, jakie nastąpi po wprowadzeniu zmian, poprzez wyeksponowaną wiadomość. Zmiany w OWH wchodzą w życie natychmiast po ich akceptacji przez Użytkownika., Obowiązują ponadto odpowiednie postanowienia zgodnie z punktem 5.1.

5.4 Jeżeli Użytkownik wniesie sprzeciw co do zmian OWH, obie strony mają prawo do wypowiedzenia umowy z zachowaniem terminu wypowiedzenia wynoszącego 1 (jeden) miesiąc, o ile, zgodnie z punktem 8.2.1, nie ma mocy prawo wypowiedzenia ze skutkiem natychmiastowym. Do czasu zakończenia umowy obowiązują pierwotne OWH. Ewentualne wniesione przez Użytkownika opłaty za Gry i/lub Usługi za okres wybiegający poza termin odnoszący się do czasowo ograniczonego zobowiązania zostaną zwrócone Użytkownikowi w odpowiedniej części. Wyklucza się inne roszczenia Użytkownika.

5.5 Bigpoint w powiadomieniu o zmianach wskaże szczególnie możliwość wniesienia sprzeciwu oraz wypowiedzenia umowy.

5.6 Bigpoint będzie, o ile w niniejszych OWH lub w innym porozumieniu z Użytkownikiem nie zostanie postanowione inaczej, komunikować się z Użytkownikiem zasadniczo drogą e-mailową. Użytkownik zobowiązuje się odbierać wiadomości wysyłane przez firmę Bigpoint na podany podczas rejestracji lub w terminie późniejszym adres poczty elektronicznej. Użytkownik ma obowiązek zadbać o odpowiednie ustawienie filtra spamu i regularny odbiór poczty elektronicznej. Ponadto Bigpoint zastrzega sobie prawo do korzystania także z innych form korespondencji.

5.7 Użytkownik zobowiązuje się każdorazowo podczas nawiązywania kontaktu z Bigpoint podać dokładne informacje co do Gier lub Usług oraz Kont w Grze lub serwisie, których dotyczy jego sprawa.

6 Instrukcje gier, regulaminy gier

6.1 Instrukcje i reguły korzystania z danych Gier i Usług zostaną opublikowane na odpowiedniej stronie internetowej Gry lub Usługi.

6.2 Użytkownik jest świadomy tego, że w świecie gier porusza się i komunikuje z innymi użytkownikami. Aby umożliwić owocną współpracę, konieczne jest zachowanie pewnych zasad. Biorąc udział w Grze i korzystając z Usług, Użytkownik akceptuje wiążąco regulamin Gry i warunki uczestnictwa w serwisach.

6.3 Ponadto Użytkownik jest zobowiązany zaniechać postępowań, które mogą zakłócać działanie Gier i Usług oraz wspólną grę użytkowników.

7 Taryfy, warunki płatności, zwłoka

7.1 Wersja podstawowa

Bigpoint udostępnia Użytkownikom swoje Gry i Usługi z reguły, gdzie jest to koniecznie, od momentu założenia Konta lub po pobraniu plików i ich instalacji. W tym przypadku Użytkownik ma do dyspozycji tylko wersję podstawową. Założenie Konta i korzystanie z wersji podstawowej Gier jest bezpłatne. Wersja podstawowa (bez ograniczenia prawa Bigpoint do zakończenia działania gier) nie jest limitowana czasowo i można z niej korzystać w pełnym zakresie. W wersji podstawowej Użytkownik nie ma do dyspozycji wszystkich możliwych opcji.

7.2 Funkcje Premium

Użytkownik ma możliwość otrzymania dostępu do funkcji, które nie są dostępne w wersji podstawowej („funkcje Premium”), np. zaawansowanych funkcji gry lub dodatkowych dóbr wirtualnych. Z nabyciem funkcji Premium nie wiążą się niematerialne i/lub materialne własności. Zabrania się przenoszenia otrzymanych funkcji na osoby trzecie.

Różne Gry oferują różne rodzaje funkcji Premium. Informacje o rodzajach oferowanych funkcji Premium, ich cenie, działaniu oraz warunkach uzyskania zawarte są na stronie internetowej Gry. W zależności od konkretnych funkcji Premium i konkretnej taryfy uwzględnia się płatności jednorazowe, doładowanie Konta w danej Grze odpowiednią kwotą, która zgodnie z regulaminem Gry wykorzystana zostanie na określone funkcje, bądź płatności, które należy wnieść za określony przedział czasowy (np. dzień, tydzień, miesiąc, kwartał, półrocze, rok). Wszystkie ceny są cenami brutto. Oznacza to, że w ceny wliczono wszelkie należne podatki.

Gry są stale udoskonalane, dlatego Bigpoint zastrzega sobie prawo do oferowania w każdej chwili nowych funkcji Premium. W związku z ciągłym rozwojem gier Bigpoint zastrzega sobie również prawo do zaprzestania oferowania poszczególnych funkcji Premium w przyszłości i/lub oferowania ich także w bezpłatnej wersji podstawowej (por. punkt 7.1). W drugim przypadku wyklucza się roszczenia Użytkownika w odniesieniu do zwrotu już dokonanych opłat.

W przypadku całkowitego zakończenia działania jednej z Gier Bigpoint obowiązuje punkt 1.2.15.

Zamówienie funkcji Premium przez Użytkownika niepełnoletniego jest równoznaczne z wyraźnym zapewnieniem przez niego, że jest on w posiadaniu środków niezbędnych do ich opłacenia lub zostały mu one na ten cel przekazane.

Jeżeli płatność dokonywana jest za pomocą mobilnej metody płatności (np. Premium SMS, połączenia telefonicznego, krótkich numerów odbiorczych itp.), złożone przez właściciela terminala zamówienie i płatność przy wykorzystaniu aplikacji mobilnej uważa się za zautoryzowane i rozpoczęte na rzecz Użytkownika, jeśli Użytkownik i właściciel terminala to dwie różne osoby.

Jeżeli do poszczególnych Gier możliwy jest dostęp poprzez pobranie oprogramowania na telefon komórkowy, to w przypadku wiążących się z tym kosztów obowiązują zasady jak w przypadku funkcji Premium.

7.3 Abonament / Automatyczne przedłużenie

W przypadku funkcji Premium, za które należy wnieść opłatę za określony przedział czasu, Użytkownik zawiera umowę o abonament lub stałe zobowiązanie, która zostaje przedłużona automatycznie, o ile Użytkownik przed końcem danego przedziału czasowego nie złoży wypowiedzenia w terminie określonym w punkcie 8.2. Czas trwania poszczególnych abonamentów podany jest każdorazowo w regulaminie każdej Gry.

7.4 Warunki płatności, termin płatności

Bigpoint ma prawo do pobierania z góry opłat za korzystanie z funkcji Premium (patrz punkt 7.2). Zawierając umowę, Użytkownik zobowiązuje się do terminowego uiszczenia opłat za świadczenia. Opłaty te będą pobierane po zawarciu umowy poprzez podaną przez Użytkownika metodę płatności (np. rachunek bankowy, kartę kredytową, Premium SMS itd.). Pobrana kwota oznaczona będzie na rozliczeniu karty kredytowej lub na wyciągu z konta jako Bigpoint.

Wszelkie sprzeciwy dotyczące płatności mobilnej mogą być wniesione w ciągu 8 (ośmiu) tygodni od potwierdzenia płatności, zgodnie z § 45 TKG (niemieckiej ustawy o telekomunikacji).

Oświadczenia składające się na podstawę płatności mobilnej są uznawane jako stosowne, o ile nie ma podejrzeń co do manipulacji.

7.5 Zmiana cen

7.5.1 Bigpoint ma prawo do obniżenia cen w dowolnym momencie na stałe lub na pewien czas oraz do oferowania na stałe lub na pewien czas nowych produktów, usług lub sposobów rozliczania. Ponadto Bigpoint ma prawo do podwyższenia cen za wszelkie usługi, które nie stanowią stałych zobowiązań, w każdej chwili ze skutkiem w przyszłości.

7.5.2 Ceny w zakresie stałych zobowiązań mogą ulec zmianom z sześciotygodniowym wyprzedzeniem, o czym Użytkownik zostanie powiadomiony w formie pisemnej lub pocztą elektroniczną na podany przez Użytkownika adres e-mail. Nowa cena obowiązuje, jeżeli Użytkownik nie wniesie sprzeciwu przeciwko zmianie ceny w terminie 6 (sześciu) tygodni po powiadomieniu. Stosunek umowy kontynuowany będzie na zmienionych warunkach/cenach. Bigpoint w powiadomieniu o zmianach wskaże szczególnie na możliwość wniesienia sprzeciwu oraz wypowiedzenia umowy, a także terminy i skutki prawne, zwłaszcza dotyczące zaniechania sprzeciwu.

Jeżeli Użytkownik wniesie sprzeciw w terminie, obie strony mają prawo do wypowiedzenia umowy z zachowaniem terminu wypowiedzenia wynoszącego 1 (jeden) miesiąc, o ile, zgodnie z punktem 8.1, nie ma mocy prawo wypowiedzenia ze skutkiem natychmiastowym. Do czasu zakończenia umowy obowiązują pierwotne OWH.

Ewentualne, wniesione przez Użytkownika opłaty za usługi odnoszące się do stałych zobowiązań za okres wybiegający poza termin zakończenia umowy zostaną zwrócone Użytkownikowi w odpowiedniej części. Wyklucza się inne roszczenia Użytkownika.

7.6 Zwłoka

W przypadku zwłoki Bigpoint ma prawo do naliczania odsetek w wysokości aktualnej ustawowej stopy procentowej w danym czasie. W przypadku zwłoki Bigpoint ma ponadto prawo do wstrzymania świadczenia usług lub do natychmiastowego zablokowania Konta Użytkownika. Ewentualne opłaty abonamentowe za okres, w którym Konto Użytkownika jest zablokowane, nie są pobierane.

7.7 Obciążenie zwrotne, opłata stornowa

Jeżeli z winy Użytkownika lub wskutek okoliczności, za które odpowiedzialny jest Użytkownik, powstanie konieczność opłacenia storna w wyniku anulowanych transakcji, powstałe w ten sposób koszty w każdym przypadku ponosi Użytkownik.

Bigpoint ma prawo zażądać zwrotu tych kosztów, wraz z wcześniejszymi opłatami, poprzez ponowne obciążenie konta Użytkownika. Bigpoint również zastrzega sobie prawo do naliczenia opłaty manipulacyjnej w wysokości 5 € za każdą anulowaną transakcję. Użytkownik ma prawo w każdym przypadku udowodnić, że żadna szkoda nie powstała lub jej wysokość jest znacznie niższa.

7.8 Procedura SEPA

Udzielone w ramach dotychczas stosowanego debetowania bezpośredniego upoważnienie do pobierania należności bezpośrednio z rachunku bankowego Użytkownika sprzed 1 lutego 2016 r. zostanie/zostało zastąpione pełnomocnictwem SEPA. Bigpoint poinformuje Użytkownika o obciążeniu konta bankowego w ciągu 5 (pięciu) dni roboczych przed dokonaniem obciążenia.

7.9 Brak gwarancji wygranej

Bigpoint nie gwarantuje Użytkownikowi żadnych wygranych. W szczególności Użytkownicy nie mogą rościć sobie żadnych praw do wypłaty nagrody, o ile takie prawo nie wynika wyraźnie z OWH.

Prawo do wypłaty nagrody może zaistnieć wyłącznie wtedy, gdy dana nagroda została wyraźnie przyrzeczona poprzez publiczne oświadczenie ze strony Bigpoint.

Roszczenie nie powstaje również wtedy, jeżeli Bigpoint stwierdzi, że możliwe uprawnienie do wygranej mogłoby powstać na skutek manipulacji technicznej lub prawnej i/lub na skutek każdej manipulacji, która z punktu widzenia prawa karnego jest karalna. Wraz z uczestnictwem w Grach Bigpoint Użytkownik wyraża swoją zgodę na to, że Bigpoint może w każdej chwili zażądać szczegółowej kontroli co do legalności uprawnienia do wygranej, a w czasie przeprowadzania kontroli może bez oddzielnej zgody Użytkownika odmówić wypłaty wygranej. Uprawnienie do wygranej może zostać utracone także wtedy, gdy Użytkownik nie przestrzega regulaminu Gry. W kwestiach spornych ciężar dowodu spoczywa na Użytkowniku. Użytkownik musi udowodnić, że zachował się zgodnie z regulaminem Gier. Użytkownikowi znany jest nałożony na niego obowiązek przedstawienia dowodu i uznaje on wyraźnie ten obowiązek, nawet jeżeli dany przypadek nie znajdowałby potwierdzenia w obowiązujących przepisach prawnych.

7.10 Brak możliwości potrącenia, prawo zatrzymania

Należności Bigpoint Użytkownik może potrącić jedynie z bezspornych lub prawomocnie stwierdzonych roszczeń wzajemnych. Z prawa zatrzymania Użytkownik może skorzystać tylko wtedy, gdy jego własne roszczenie wynika z tego samego stosunku umownego.

8 Czas trwania umowy, wypowiedzenie, zablokowanie Użytkownika

8.1 Czas trwania

Umowy pomiędzy Użytkownikiem a Bigpoint zawierane są na czas nieokreślony, o ile w konkretnej ofercie Bigpoint nie postanowiono inaczej.

8.2 Zwyczajne wypowiedzenie umowy

Każda ze stron ma prawo do wypowiedzenia stosunków umowy z zachowaniem terminu wypowiedzenia bez podawania przyczyn w następujący sposób:

8.2.1. Jeżeli umowa nie została zawarta na czas określony, obie strony mają w każdej chwili prawo do terminowego rozwiązania umowy z zachowaniem jednomiesięcznego terminu wypowiedzenia.

8.2.2. Jeżeli umowa korzystania z Gier lub Usług lub umowa korzystania z / udostępniania funkcji Premium została zawarta na czas określony („początkowy okres”) i Użytkownik wyraził zgodę na automatyczne przedłużanie jej (patrz punkt 7.2), umowa ta zostaje każdorazowo przedłużona automatycznie po upłynięciu początkowego okresu (i) na okres tej samej długości, jeśli umowa wygasła przed 1 marca 2022 r., lub (ii) na czas nieokreślony, jeśli umowa wygasła 1 marca 2022 r. lub później. Zasada ta nie znajduje zastosowania, jeżeli Użytkownik lub Bigpoint wypowie umowę (i) przed zakończeniem początkowego okresu, w terminie wypowiedzenia wynoszącym 7 dni (lub krótszym, jeśli strony się na to zgodziły) lub (ii) po przedłużeniu początkowego okresu, w terminie wypowiedzenia wynoszącym jeden miesiąc (lub krótszym, jeśli strony się na to zgodziły).

8.3 Wypowiedzenie umowy z ważnego powodu

8.3.1 Powyższe postanowienia nie naruszają prawa stron do wypowiedzenia w każdej chwili umowy z ważnego powodu.

8.3.2 Jeżeli za nadzwyczajne wypowiedzenie umowy ponosi odpowiedzialność Bigpoint, wniesione przez Użytkownika opłaty za poszczególne ograniczone czasowo usługi za okres wybiegający poza termin zakończenia umowy zostaną zwrócone Użytkownikowi w odpowiedniej części (zwłaszcza opłaty za ograniczone czasowo funkcje Premium). Wyklucza się inne roszczenia Użytkownika, o ile w OWH nie zostały zawarte inne postanowienia.

Bigpoint ma prawo do wypowiedzenia umowy i trwałego uniemożliwienia Użytkownikowi korzystania z Usług z ważnego powodu, w szczególności, ale nie wyłącznie, jeżeli:

Z reguły nie można wymagać od firmy Bigpoint, aby utrzymywała umowę w mocy między innymi w następujących przypadkach:

W przypadku uzasadnionego wypowiedzenia umowy z ważnego powodu przez firmę Bigpoint, ma ona prawo zażądać odpowiednich odszkodowań od Użytkownika.

8.4 Zablokowanie użytkownika

Niezależnie od prawa do wypowiedzenia firmie Bigpoint przysługuje prawo tymczasowego zablokowania Użytkownikowi dostępu, jeżeli stwierdzi się jakiekolwiek podejrzenia co do nadużycia Gier lub Usług udostępnianych przez Bigpoint (w szczególności naruszenie zakazów określonych w punkcie 1.2 i/lub innych niedopuszczalnych manipulacji) i/lub w odniesieniu do zachowania Użytkownika, co upoważniłoby Bigpoint do nadzwyczajnego wypowiedzenia umowy zgodnie z punktem 8.3.

Bigpoint nie ponosi odpowiedzialności za wynik i, jeśli gracz zostanie zablokowany, nie poniesie odpowiedzialności za jakiekolwiek materialne i/lub niematerialne odszkodowania z powodu utraty możliwości uczestnictwa w czasie trwania zablokowania.

9 Obowiązki i inne powinności Użytkownika oraz odpowiedzialność Użytkownika za wprowadzone przez niego informacje, prawa autorskie

9.1 Obowiązki Użytkownika

Podstawowym obowiązkiem Użytkownika jest wnoszenie stosownych opłat, o ile nie korzysta on z bezpłatnych wersji podstawowych Gier lub Usług (patrz punkt 7). Głównymi statutowymi obowiązkami Użytkownika są ponadto obowiązek przestrzegania obowiązujących reguł Gry oraz obowiązek zgodnego z prawdą i pełnego podawania danych, których Bigpoint wymaga od Użytkownika przy zawarciu umowy lub w trakcie jej obowiązywania. Użytkownik zapewnia, że podane przez niego w ramach oferty umowy lub zawarcia umowy albo też podczas trwania stosunku umowy dane dotyczące jego osoby i innych, dotyczących umowy, ważnych okoliczności (zwłaszcza dane bankowe i numer karty kredytowej) są kompletne i prawidłowe. Użytkownik zobowiązuje się niezwłocznie poinformować Bigpoint o każdej zmianie tych danych; a na prośbę ze strony Bigpoint potwierdzić te dane. Użytkownik jest zobowiązany do przestrzegania regulaminu Gry. Przy powtarzających się naruszeniach, mimo upomnienia lub w przypadku naruszenia dużej wagi według punktu 8.3 Bigpoint ma prawo do zablokowania świadczeń i dostaw będących przedmiotem umowy natychmiast, bez ustanowienia okresu przejściowego oraz do wypowiedzenia umowy.

9.2 Instalacja oprogramowania

Bigpoint nie odpowiada za szkody lub utratę danych, które mogą powstać na komputerze, urządzeniu mobilnym lub innym (mobilnym) terminalu Użytkownika wykorzystywanym do Gier i Usług („Terminal”).

9.3 Dalsze powinności Użytkownika

9.3.1 Bigpoint udostępnia Gry lub Usługi do użytku częściowo online. Oprogramowanie wymagane na Terminalu Użytkownika (zwłaszcza system operacyjny i przeglądarka internetowa, ewentualnie także wtyczki takie jak Flash lub Java) nie jest oferowane przez firmę Bigpoint i nie będzie też przez nią instalowane. Bigpoint nie udziela też żadnego wsparcia dla wspomnianego oprogramowania. Na Użytkowniku ciąży obowiązek utrzymywania Terminala w takim stanie, aby możliwe było użytkowanie Gier i Usług Bigpoint. Stosownie do tego Bigpoint nie udziela także żadnej technicznej pomocy przy instalacji potrzebnego lokalnie oprogramowania.

9.3.2 Użytkownik zobowiązuje się do utrzymywania w ścisłej tajemnicy w odniesieniu do osób trzecich niepublicznych informacji o Koncie i danych dostępowych (dane do logowania, hasła, ID Konta itd.). Zobowiązanie utrzymania tajemnicy odnosi się także do przyjaciół, znajomych, członków rodziny i innych graczy (np. członków klanu) lub innych Użytkowników serwisu. Użytkownik poinformuje bezzwłocznie Bigpoint, jak tylko pozyska informacje lub choćby przypuszcza, że dane dostępowe znane są nieupoważnionym osobom trzecim. Z uwagi na zabezpieczenie dowodów zaleca się, aby Użytkownik dokonał tego, korzystając z formularza kontaktowego. Jeżeli osoba trzecia korzysta z Konta, gdyż weszła w posiadanie danych dostępowych, ponieważ nie zostały one odpowiednio zabezpieczone przez Użytkownika, Użytkownik musi ‒ z powodu stworzonego przez siebie zagrożenia niejasności, kto korzystał z danego konta, a w przypadku naruszenia umowy lub prawa, kto ma być pociągnięty do odpowiedzialności ‒ liczyć się z tym, że każde nieuprawnione działanie zostanie przypisane jemu. Firma Bigpoint jest upoważniona do tego, aby każdy dostęp z wykorzystaniem danych Użytkownika traktować jak dostęp samego Użytkownika. Ponadto Bigpoint zaleca, aby ze względów bezpieczeństwa regularnie zmieniać hasła. Użytkownik sam ponosi odpowiedzialność za korzystanie ze swojego Konta.

9.3.3 W przypadku uzasadnionego podejrzenia, że niepubliczne informacje o Koncie lub dane dostępowe znane są nieupoważnionym osobom trzecim, firma Bigpoint ze względów bezpieczeństwa jest upoważniona, ale nie zobowiązana, do samodzielnej zmiany danych dostępowych według własnego uznania i bez uprzedzenia, lub do zablokowania Konta. O fakcie tym Bigpoint poinformuje niezwłocznie upoważnionego Użytkownika i na żądanie, dotrzymując stosownego terminu, przekaże mu nowe dane dostępowe. Użytkownik nie ma prawa żądać odtworzenia pierwotnych danych dostępowych.

9.3.4 Użytkownik nie jest uprawniony do sprzedaży ani przekazywania w jakikolwiek inny sposób osobom trzecim swojego kompletnego Konta ani żadnego pojedynczego przedmiotu z gry, funkcji Premium lub funkcji Gry. Postanowienie to nie obowiązuje w związku ze sprzedażą czy przekazywaniem Konta w ramach ofert, które służą temu celowi i jako takie są przez Bigpoint oferowane.

9.3.5 Bigpoint zabezpiecza swoje systemy przed wirusami. Mimo tych zabezpieczeń nigdy nie można całkowicie wykluczyć zarażenia wirusem. Ponadto może się zdarzyć, że nieupoważnione osoby trzecie, podszywając się pod nazwę Bigpoint bez zezwolenia, wyślą e-maile, które mogą zawierać wirusy lub tzw. spyware (oprogramowanie szpiegowskie), albo które uruchomią linki do treści internetowych, które zawierają wirusy lub oprogramowanie typu spyware. Bigpoint nie ma na to żadnego wpływu. Użytkownik zobowiązuje się sprawdzać wszystkie wpływające od firmy Bigpoint lub wysłane rzekomo w jej imieniu e-maile pod kątem zarażenia wirusami. Dotyczy to również e-maili innych Użytkowników Gier lub Usług.

9.3.6 Użytkownik będzie wykonywał polecenia firmy Bigpoint i jej współpracowników oraz pełnomocników wykonawczych. W szczególności odnosi się to do poleceń administratorów i moderatorów ewentualnych forów należących do danej Gry i/lub Usługi.

9.3.7 Użytkownik zobowiązuje się w żadnym wypadku nie posługiwać się Kontem lub hasłem innego Użytkownika.

9.4 Obowiązki Użytkownika względem ewentualnie wprowadzonych przez niego informacji

9.4.1 Użytkownik musi starannie wybierać informacje, które publikuje w zakresie serwisu i oddaje do dyspozycji innym Użytkownikom.

9.4.2 Użytkownik zobowiązuje się, że w ramach serwisów nie będzie rozpowszechniał żadnych treści (np. zdjęć, filmów wideo, linków, nazw, słów) reklamowych, politycznych, religijnych, obraźliwych, nagabujących, propagujących przemoc, seksistowskich, pornograficznych lub innych moralnie niegodziwych lub też nieprzyzwoitych, zwłaszcza rasistowskich oraz skrajnie prawicowych lub lewicowych, ani treści o osobach lub postawach propagujących powyższe. Ponadto Użytkownik zobowiązuje się nie używać żadnych chronionych prawnie pojęć, nazwisk, obrazów (fotografii), filmów wideo, utworów muzycznych, gier lub innych materiałów. W razie wątpliwości Użytkownik musi natychmiast usunąć treści zakwestionowane przez Bigpoint. Bigpoint ma także prawo usunąć je samodzielnie. Użytkownik będzie zawsze przestrzegał wszelkich właściwych ustaw i przepisów prawnych, zwłaszcza tych dotyczących ochrony młodzieży, ochrony danych, ochrony prawa osobistego, ochrony przed zniesławieniem, prawa autorskiego, prawa o ochronie znaków towarowych itd.

9.4.3 Użytkownik nie jest upoważniony do wykorzystywania serwisów do celów nielegalnych lub niedozwolonych, a zwłaszcza do wykorzystywania nazw Użytkowników i/lub adresów e-mailowych innych Użytkowników bez ich zezwolenia do wysyłania niepożądanych wiadomości, informacji reklamowych lub w innych celach zarobkowych lub komercyjnych.

9.4.4 Świadome działania naruszające wymienione wyżej obowiązki upoważniają Bigpoint do samodzielnego usunięcia informacji wprowadzonych przez Użytkownika.

9.4.5 Firma Bigpoint jest w szczególności uprawniona do usuwania wprowadzonych informacji w całości lub części, jeżeli zachodzą konkretne przesłanki naruszenia niniejszych OWH, instrukcji i regulaminów poszczególnych serwisów lub jakiegokolwiek innego naruszenia prawa. Do naruszeń może dojść między innymi w przypadku informacji:

9.4.6 Użytkownik nie ma prawa żądać odtworzenia usuniętych informacji.

Ponadto firma Bigpoint jest upoważniona do wykluczenia Użytkownika z dalszego udziału w świadczonych Usługach, a po kilkukrotnym naruszeniu powyższych przepisów, mimo upomnienia, do wypowiedzenia Konta Użytkownika bez zachowania okresu wypowiedzenia. Bigpoint wyraźnie zastrzega sobie prawo do dalszych roszczeń, zwłaszcza roszczeń o odszkodowanie.

9.4.7 Użytkownik powiadomi Bigpoint, jeżeli pozyska informacje o nadużywaniu serwisów przez osoby trzecie lub innych Użytkowników (np. o rozpowszechnianiu i rozsyłaniu treści, które zgodnie z punktem 9.4.5 są zabronione). W celu zapewnienia efektywniejszej walki z naruszeniami prosi się Użytkownika o dokonanie zgłoszenia w formie pisemnej (np. pocztą elektroniczną).

9.5 Odpowiedzialność Użytkownika za ewentualne wprowadzone przez niego informacje

9.5.1 Użytkownik osobiście ponosi odpowiedzialność za teksty, pliki, obrazy, fotografie, filmy wideo, dźwięki, utwory muzyczne, dzieła podlegające prawu autorskiemu lub inne materiały, informacje itd. („wprowadzone informacje”), które udostępnia w zakresie serwisu lub wymienia z innymi Użytkownikami. Bigpoint nie uznaje tych treści za swoje ani się z nimi nie identyfikuje.

9.5.2 Bigpoint nie ma żadnej kontroli nad wprowadzonymi w zakresie serwisu informacjami. Bigpoint nie sprawdza wprowadzanych informacji przed ich publikacją. Bigpoint zastrzega sobie prawo do wglądu i oceny wszelkich wprowadzonych informacji pod kątem naruszenia OWH i/lub zasad Gry. Bigpoint usunie niezwłocznie wprowadzone informacje, jeżeli wie lub dowie się, że są one niezgodne z prawem.

9.5.3 Bigpoint nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wprowadzone treści, a zwłaszcza za prawidłowość, kompletność i niezawodność treści, materiałów czy też informacji.

9.6 Prawa autorskie

9.6.1 Wszystkie prawa do wprowadzonych przez Użytkownika informacji pozostają przy nim. Poprzez umieszczanie informacji na stronach internetowych i w zakresie innych serwisów Użytkownik udziela Bigpoint bezpłatnej licencji bez prawa wyłączności w zakresie serwisów z możliwością edycji (formatowania, skalowania itp.) do publicznego przedstawiania, reprodukowania i rozpowszechniania tych treści na platformie Bigpoint czy też na stronach Gier w celu udoskonalania serwisów. Licencja ta może zostać w każdej chwili cofnięta poprzez usunięcie treści.

9.6.2 Poza wyżej wymienionymi przypadkami Bigpoint nie ma żadnych praw do użytkowania wprowadzonych przez Użytkownika informacji. Firma Bigpoint nie jest upoważniona do rozpowszechniania wprowadzonych informacji poza serwisami.

9.6.3 Informacje wprowadzone przez Użytkownika w zakresie serwisów mogą być poprzez Internet przeglądane przez osoby postronne na całym świecie. Użytkownik oświadcza, że wraz z wprowadzeniem informacji wyraża na to zgodę.

9.6.4 Niniejsza licencja traci ważność z chwilą, gdy Użytkownik usunie z serwisów wprowadzone przez siebie treści.

10 Roszczenia z tytuły rękojmi za wady

10.1 Bigpoint udostępnia Użytkownikowi Gry i Usługi w istniejącej w danym czasie wersji (patrz punkt 1.2). Użytkownicy nie mają żadnych praw żądać, aby Gry i/lub Usługi, i/lub wynik utrzymywane były w określonym stanie/zakresie funkcjonowania czy też aby wprowadzono je w szczególny stan/zakres funkcjonowania. Przy zakupie funkcji Premium Użytkownik otrzymuje pełne ustawowe i umowne prawa. Użytkownik jest świadomy tego, że oferowane przez Bigpoint Gry i Usługi – podobnie jak każde oprogramowanie – nigdy nie mogą być w pełni pozbawione błędów. Gry i Usługi mogą być tylko wtedy uznane za wadliwe, jeśli granie lub korzystanie z nich jest w poważnym stopniu i długotrwale zakłócone.

Użytkownik musi zawsze w sposób wymowny dokumentować, a szczególnie zgłaszać w formie pisemnej, protokołując wyświetlone informacje o błędach, ewentualne wady występujące w Grach, Usługach lub innych świadczeniach oferowanych przez Bigpoint. Przed zgłoszeniem ewentualnego błędu, Użytkownik powinien porównać zapisy z instrukcją Gry lub Usługi, a w razie potrzeby z innymi udostępnionymi przez Bigpoint pomocami do usuwania problemów (w szczególności ze spisem często zadawanych pytań i z forami dyskusyjnymi dotyczącymi problemów). Użytkownik winien w miarę swoich możliwości wspomagać Bigpoint w usuwaniu ewentualnych wad.

10.2 Użytkownik powinien zareklamować wady w formie pisemnej firmie Bigpoint niezwłocznie po ich wykryciu. W celu zabezpieczenia dowodów zaleca się Użytkownikowi kierowanie do Bigpoint wszelkich reklamacji z tytułu wady w formie pisemnej (faksem, listem lub poprzez formularz kontaktowy).

10.3 Z tytułu rękojmi wyłączone są zasadniczo takie błędy, które powstają poprzez działania zewnętrzne, nieprawidłową obsługę ze strony Użytkownika, działanie siły wyższej, zmiany, które nie zostały wprowadzone przez Bigpoint lub też inne działania.

10.4 Bigpoint nie udziela gwarancji w sensie prawnym.

11 Odpowiedzialność cywilna i jej ograniczenie

11.1 Za spowodowane przez Użytkownika naruszenie praw osób trzecich Użytkownik odpowiada osobiście i bezpośrednio przed poszkodowanymi osobami. Użytkownik zobowiązuje się do zrekompensowania firmie Bigpoint wszystkich szkód, które wynikną z nierespektowania obowiązków przedstawionych w niniejszych Warunkach Użytkowania. Użytkownik uwalnia firmę Bigpoint od wszystkich roszczeń wysuwanych przez innych Użytkowników lub osoby trzecie, wynikających z naruszenia ich praw przez treści publikowane przez Użytkownika lub też naruszenia innych obowiązków. Użytkownik przejmuje przy tym również na siebie koszty niezbędnej obrony prawnej firmy Bigpoint, włącznie ze wszelkimi kosztami sądowymi i adwokackimi. Nie dotyczy to przypadków, w których naruszenie prawa nie nastąpiło z winy Użytkownika.

11.2 W przypadku, jeżeli firma Bigpoint wykonuje swoje świadczenia nieodpłatnie, nie odpowiada ona w żadnym wypadku za inne szkody niż powstałe na skutek rażącego zaniedbania lub umyślnego działania. To wykluczenie odpowiedzialności nie obowiązuje w przypadku narażenia życia lub uszkodzenia ciała i zdrowia.

11.3 W przypadku, jeżeli firma Bigpoint pobiera należność za swoje świadczenia, ponosi ona nieograniczoną odpowiedzialność za umyślne działanie i rażące zaniedbania. W przypadku nieznacznego zaniedbania Bigpoint ponosi odpowiedzialność tylko w razie naruszenia istotnych obowiązków wynikających z umowy lub naruszenia gwarancji. Pod pojęciem istotnych obowiązków wynikających z umowy, również tzw. obowiązków podstawowych, rozumie się obowiązki, które umożliwiają prawidłowe wypełnienie umowy i z których spełnieniem może się liczyć Użytkownik. Wyżej wymienione ograniczenia odpowiedzialności nie dotyczą odpowiedzialności w przypadku utraty życia, obrażeń ciała oraz utraty zdrowia lub w przypadku przejęcia gwarancji przez Bigpoint. Nienaruszona pozostaje odpowiedzialność Bigpoint z tytułu niemieckiej ustawy o odpowiedzialności cywilnej za szkody powstałe w związku z wadliwością produktu.

11.4 W przypadku istotnych naruszeń umowy obowiązek rekompensaty ogranicza się w każdym przypadku do możliwej do przewidzenia szkody.

11.5 Wysokość możliwej do przewidzenia szkody jest ograniczona do 200 € dla każdego Konta w grze.

11.6 Powyższe wykluczenia lub ograniczenia odpowiedzialności dotyczą również odpowiedzialności pracowników, pracobiorców, współpracowników, przedstawicieli i pomocników Bigpoint na korzyść w szczególności udziałowców, współpracowników, przedstawicieli, instytucji i ich członków w zakresie ich osobistej odpowiedzialności.

11.7 Bigpoint ponosi odpowiedzialność za doradztwo tylko wtedy, jeżeli zadane pytanie dotyczyło treści oferty.

11.8 Bigpoint dystansuje się jednoznacznie od treści jakichkolwiek stron, do których odnoszą się pośrednie i bezpośrednie przekierunkowania „linki” zawarte w ofercie Bigpoint. Bigpoint nie ponosi żadnej odpowiedzialności za te treści i strony. Za treści tych stron odpowiedzialność ponoszą właściciele tychże stron.

12 Postanowienia końcowe

12.1 Wszelkie zmiany, uzupełnienia oraz częściowe lub całkowite unieważnienie umowy wymagają formy pisemnej, także zmiana lub zniesienie wymogu formy pisemnej.

12.2 Właściwością miejscową sądu jest Hamburg, Niemcy.

12.3 Dla (i) niniejszych OWH, w tym przyszłych zmian oraz (ii) umów zawartych przez Bigpoint na podstawie powyższych OWH i (iii) wynikających z nich roszczeń wszelkiego rodzaju obowiązuje wyłącznie prawo Federalnej Republiki Niemiec z wyłączeniem postanowień Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów co do kupna/sprzedaży rzeczy ruchomych i z wyłączeniem niemieckiego prawa prywatnego międzynarodowego.

12.4 W przypadku nieskuteczności postanowień powyższych OWH i/lub umowy skuteczność pozostałych postanowień pozostaje nienaruszona.

Hamburg, 28 lutego 2022 r.

Bigpoint GmbH
Sachsenstraße 20
20097 Hamburg
Deutschland

Numer rejestru handlowego: HRB-Hamburg 94148

NIP-UE: DE813 602 704

Zarząd firmy: Wanqin Liu, Yingying Zou