Български Čeština Dansk Deutsch Ελληνικά English Español Suomi Français Magyar Italiano Nederlands Norsk Polski Português Română Русский Slovensky Svenska Türkçe

Všeobecné obchodné podmienky spoločnosti Bigpoint GmbH (ďalej len „Bigpoint”)

1 Rozsah platnosti

Tieto všeobecné podmienky sú platné pre služby spoločnosti Bigpoint poskytované na jej internetovom portáli [www.bigpoint.net/games/](https://www.bigpoint.net/games/), na jej internetovej stránke a pre hry poskytované v obchodoch s aplikáciami („internetové stránky”) a pre ďalšie služby („služby”). K týmto službám napríklad patrí sťahovanie a inštalovanie hier a hranie, vytvorenie zákazníckeho účtu, vytvorenie profilovej stránky, účasť na blogoch a fórach, nahrávanie mediálnych obsahov, ako sú fotky, texty a hry, nakupovanie virtuálnych predmetov a iné služby. Účastníci hier prevádzkovaných spoločnosťou Bigpoint, ako aj používatelia internetových stránok Bigpoint, sú ďalej označovaní ako „používatelia”. Ak je v týchto všeobecných obchodných podmienkach („VOP”) reč o „hrách” alebo „službách”, sú tak označované hry a služby spoločnosti poskytované spoločnosťou Bigpoint. Pre obchodné vzťahy medzi spoločnosťou Bigpoint a používateľmi platia vyslovene len tieto VOP, ako aj vyhlásenie o ochrane osobných údajov a impressum, ktoré predstavujú integrovanú časť týchto VOP.

Zmluvným partnerom je spoločnosť Bigpoint GmbH. Obchodné podmienky používateľa nie sú považované za súčasť všeobecnej zmluvy, ak s nimi spoločnosť Bigpoint výslovne nesúhlasí.

Predmetom týchto VOP výslovne nie sú záležitosti vyplývajúce z používania internetových stránok a hier spoločne s hardvérom (napr. počítač, Apple, mobil, tablet atď.) alebo softvérom tretích strán (napr. Google Play, iTunes, Windows Stores) alebo z internetového pripojenia používaného používateľom na prístup k službám, pretože tieto služby nedodáva spoločnosť Bigpoint.

1.1 Používatelia

1.1.1 Spoločnosť Bigpoint ponúka svoje hry a služby výhradne používateľom v súlade s § 13 nemeckého obchodného zákonníka (BGB). Používanie hier a služieb spoločnosti Bigpoint na akékoľvek iné účely ako na osobnú zábavu, najmä na zárobkové účely alebo iné komerčné účely je zakázané.

1.1.2 Používať plný rozsah hier a služieb poskytovaných spoločnosťou Bigpoint sú oprávnené len osoby, ktoré dovŕšili 18 rokov veku. Osobám nedosahujúcim istého veku a držiacim výslovný súhlas svojich zákonných zástupcov môže byť aj napriek tomu zakázaná účasť v niektorých hrách z dôvodu vekového obmedzenia platného konkrétne pre dané hry.

1.1.3 Registráciou na používanie a/alebo inštaláciu hier alebo služieb používateľ výslovne potvrdzuje a zaručuje (i) že je plnoletou a svojprávnou osobu, prípadne (ii) že má výslovný súhlas svojho zákonného zástupcu, ak je osobou mladistvou.

Ďalej platí, že používanie hry či služieb zo strany predtým mladistvých osôb aj po dátume dosiahnutia ich plnoletosti sa považuje za výslovný súhlas so všetkými vyhláseniami vykonanými doposiaľ používateľom v rámci zmluvy o používaní, s výnimkou prípadov, keď je spoločnosti Bigpoint najneskôr do dvoch (2) týždňov po tomto dátume predložené písomnou formou explicitné odvolanie súhlasu.

1.2 Predmet zmluvy, používanie a zmena hier a služieb

1.2.1 Spoločnosť Bigpoint umožňuje používateľom účasť v hrách a využívanie služieb v rámci dostupných technických a prevádzkových možností.

1.2.2 Účasť v hrách slúži len na zábavu.

1.2.3 Spoločnosť Bigpoint na svojich internetových stránkach uchováva určité informácie a umožňuje užívateľom o. i. nahrávať na sieť svoje dáta a vytvárať individuálne osobné profily, do ktorých môžu nahliadnuť ostatní používatelia hier či služieb a tretie strany. Ďalej môže používateľ prostredníctvom internetových stránok komunikovať s tretími stranami, vymieňať si s ostatnými používateľmi fotky, videá, hry a, ak je to možné, hudbu či iné mediálne obsahy, zverejňovať blogy, komentáre a hodnotenia hier, iných používateľov, tretích strán alebo transakcií.

1.2.4 Hry sú službami poskytovanými spoločnosťou Bigpoint pozostávajúcimi z poskytovania herného softvéru na použitie v príslušnej forme na platformách spol. Bigpoint alebo tretích strán po dobu trvania zmluvy. Používanie hier a služieb spoločnosti Bigpoint online je umožnené tak, že spoločnosť Bigpoint, alebo tretie strany oprávnené spol. Bigpoint, poskytujú na príslušných URL hier resp. služieb aplikáciu, ktorá je pre účasť nevyhnutná. Ak nie je uvedené inak je získanie herného softvéru a/alebo jednotlivých prvkov (alebo licencie k nim) vylúčené. Spoločnosť Bigpoint si tiež vyhradzuje právo ponúkať hry aj na iných dátových nosičoch, ktoré je možné zakúpiť, pričom rozsah funkcií týchto hier sa môže líšiť od ich online verzií. Predaj takýchto hier nie je predmetom týchto obchodných podmienok.

1.2.5 Účasť v mnohých hrách a používanie špecifických služieb je výslovne vyhradené len osobám, ktoré si registráciou vytvorili zákaznícky účet (ďalej len „účet”). Účet môže byť vytvorený na portáli alebo na adrese URL príslušnej hry. Účet vytvorený v spoločnosti Bigpoint v rámci rozsahu služieb používateľovi umožňuje prístup k hrám za predpokladov uvedených v bode 1.1. Po vytvorení účtu môžu používatelia používať akékoľvek hry alebo služby tým, že vstúpia na príslušnú internetovú stránku a zalogujú sa na nej.

Používateľ si smie vytvoriť viac účtov. Niektorých hier prevádzkovaných spoločnosťou Bigpoint sa používateľ smie zúčastniť len s jedným účtom („Zákaz multiúčtov”). Bližšie informácie sú uvedené v herných pravidlách. Spoločnosť Bigpoint naliehavo odporúča používateľom, ktorí disponujú viacerými účtami, aby si starostlivo preštudovali pravidlá hry, pretože porušenie zákazu multiúčtov môže byť potrestané okamžitým zablokovaním prístupu používateľa.

Ďalej platí, že aj v hrách, ktoré používateľom povoľujú vlastníctvo viacerých účtov, je zakázaná akákoľvek komunikácia, a vôbec akákoľvek interakcia medzi jednotlivými účtami toho istého používateľa („zákaz pushingu”). Účet nesmie byť použitý na vytváranie výhod inému účtu toho istého používateľa, napríklad prevádzaním predmetov alebo súm hernej meny v rámci hry z jedného účtu na iný účet toho istého používateľa, alebo umožnením scenárov, kedy jeden účet bojuje proti inému účtu toho istého používateľa.

1.2.7 Zákaz pushingu je platný pre účty rôznych používateľov. Účet nemôže byť používaný na získanie nekalej výhody pomocou účtu iného používateľa, prevedením položiek alebo hernej meny alebo zámerným prehraním bitky („boosting”).

1.2.8. Používanie programov, ktoré vytvárajú nadmerné preťaženie servera je prísne zakázané, rovnako ako používanie akéhokoľvek softvéru, ktorý by mal vplyv na bežné hranie hier, najmä programov na systémové alebo automatické ovládanie hier alebo jednotlivých herných funkcií (boty, makrá atď.), Akákoľvek reprodukcia , analýza alebo zmena hier, herných prvkov alebo obsahov, ktoré sú poskytované v rámci služieb, je zakázaná.

1.2.9 Zneužívanie programových chýb a/alebo chýb k osobnému prospechu je prísne zakázané. Nájdené chyby alebo chyby by sa mali bezodkladne ohlásiť vyplnením kontaktného formulára pre podporu.

1.2.10 Použitie hier alebo služieb pomocou anonymizačných služieb (napr. zástupcov) alebo iných postupov na skrytie miesta trvalého alebo obvyklého pobytu používateľa je zakázané.

1.2.11 Používateľ nemá nárok na otvorenie účtu alebo zverejnenie akéhokoľvek obsahu v rámci rozsahu služieb.

1.2.12 Všetky príslušné aktuálne technické a iné predpoklady pre účasť v hrách a využívanie služieb sú uvedené na webovej stránke príslušných hier.

1.2.13 Všetky hry a služby sú priebežne aktualizované, upravované, rozširované a obmeňované. Používateľovi je teda udelené právo využívať len tú verziu hry alebo služby, ktorá je v danej chvíli aktuálna.

1.2.14 Používanie hier v ich základnej verzii je bezplatné. Určité funkcie a príslušenstvo sú však k dispozícii len platiacim používateľom (pozrite bod 7). Ak nie je dojednané v opisoch jednotlivých služieb inak, je používanie služieb zdarma.

1.2.15 Používateľ nemá nárok na zachovanie hier a/alebo služieb vo verzii, ktorá bola aktuálna v moment uzavretia zmluvy. Spoločnosť Bigpoint si vyhradzuje právo pozastaviť prevádzkovanie hry a/alebo služieb kedykoľvek bez udania dôvodov. Používateľ môže podľa svojho rozhodnutia požadovať, aby mu v takomto prípade boli pripísané na účet prípadné časovo obmedzené úhrady zaplatené vopred (napr. za prémiové členstvo alebo predplatné) v rámci iných hier alebo služieb prevádzkovaných spoločnosťou Bigpoint, alebo môže od spoločnosti Bigpoint požadovať kompenzáciu za všetky vopred zaplatené úhrady. Toto právo sa nevzťahuje na poplatky za služby, ktoré boli v rámci jednotlivých záväzkov už poskytnuté v plnom rozsahu (napr. individuálne objednávky). Právo používateľa vypovedať s okamžitou platnosťou zmluvu v prípade nepoužiteľnosti hier alebo služieb zostáva nedotknuté. Ďalšie nároky používateľa sú vylúčené, ak nie je v týchto VOP výslovne stanovené inak.

2 Návrh a uzatvorenie zmluvy

2.1 Vyplnením registračného formulára k účtu alebo stiahnutím a nainštalovaním hry používateľ uzatvára záväznú zmluvu (tiež „Žiadosť o používanie”). Je potrebné úplne a správne vyplniť všetky dátové polia registračného formulára označené za „povinné”.

2.2 Zmluva medzi spoločnosťou Bigpoint a používateľom nadobúda platnosť momentom schválenia žiadosti o používaní spoločnosťou Bigpoint. Schválenie môže prebehnúť výslovne alebo uskutočnením prvého aktu plnenia zo strany spoločnosti Bigpoint, najmä poskytnutím hry alebo služieb.

2.3 Ak to bude nevyhnutné na vytvorenie účtu na používanie hier alebo služieb, bude prijatie žiadosti o používaní bezodkladne potvrdené spoločnosťou Bigpoint, a to elektronicky na e-mailovú adresu uvedenú používateľom v čase registrácie. Potvrdenie o prijatí nepredstavuje záväzné schválenie používateľa. Schválenie môže byť tiež zaslané spoločne s potvrdzujúcim e-mailom.

3 Poučenie o odvolaní a vzorový formulár odvolania

Právo na odvolanie:
Používateľ môže svoj súhlas s uzavretím zmluvy o používaní hier a služieb spoločnosti Bigpoint alebo o objednaní prémiových funkcií bez udania dôvodu odvolať v lehote štrnástich (14) dní.

Lehota na odvolanie je 14 dní a začína plynúť dňom uzatvorenia zmluvy.

Ak chce používateľ využiť práva na odvolanie svojho súhlasu s uzavretím zmluvy o používaní hier a služieb alebo o objednaní prémiových funkcií, musí spoločnosť Bigpoint (Bigpoint GmbH, Sachsenstraße 20, 20097 Hamburg, Nemecko; e-mail: ) o svojom rozhodnutí informovať prostredníctvom jednoznačného a zrozumiteľného vyhlásenia (napr. listu zaslaného poštou, faxom alebo e-mailom). Na tento účel môže používateľ použiť vzorové tlačivo odvolania poskytnuté nižšie, ktoré je však voliteľné. Na dodržanie odvolacej lehoty stačí, keď používateľ odošle oznámenie o uplatnení práva na odvolanie pred vypršaním odvolacej lehoty. Rýchlemu vybaveniu odvolania prostredníctvom e-mailu môže používateľ napomôcť uvedením svojho mena, používateľského ID, názvu hry a/alebo prémiových funkcií alebo služieb v poli predmetu.

Dôsledky odvolania:
V prípade, že sa používateľ rozhodne využiť svoje právo na odvolanie, musia byť všetky platby uhradené používateľom spoločnosti Bigpoint, vrátane nákladov na doručenie (s výnimkou nákladov, ktoré vznikli v dôsledku toho, že používateľ zvolil inú ako najlacnejšiu, štandardnú metódu doručenia ponúkanú spoločnosťou Bigpoint ), okamžite vrátené, a to najneskôr do 14 dní od dátumu, kedy bolo spoločnosti Bigpoint doručené oznámenie používateľa o odvolaní. Na navrátenie prostriedkov použije spoločnosť Bigpoint rovnakú platobnú metódu, aká bola použitá používateľom pri pôvodnej transakcii, s výnimkou prípadov, keď bude používateľ výslovne súhlasiť s inou metódou. Za túto náhradu sa používateľovi za žiadnych okolností nesmú účtovať žiadne poplatky.

Upozornenie:
Odvolanie nie je prípustné, ak je digitálny obsah doručený inou cestou ako na hmotnom nosiči a zmluvný vzťah bol už naviazaný na základe používateľovho výslovného súhlasu a vedomia, že týmto stráca svoje právo na odvolanie.

Koniec poučenia o odvolaní

Vzorový formulár odvolania

(Ak sa rozhodnete využiť svoje právo na odvolanie, vyplňte tento formulár a pošlite nám ho späť)

(*) Nehodiace sa prečiarknite.

4 Dostupnosť

Spoločnosť Bigpoint zaručuje dostupnosť hier a služieb ročne v priemere 90 % (deväťdesiat percent). Výnimkou sú obdobia, v ktorých servery internetových stránok alebo jednotlivých hier nie sú na internete dostupné z dôvodu technických alebo iných problémov, ktoré nespadajú do oblasti vplyvu spoločnosti Bigpoint (vyššia moc, zavinenie tretích strán atď.) a obdobia, v ktorých sa vykonávajú bežné údržbárske práce. Zodpovednosť spoločnosti Bigpoint za nedostupnosť hier a služieb zostáva v prípade zámeru a hrubej nedbalosti nedotknutá. Spoločnosť Bigpoint môže obmedziť prístup k službám, ak je to nevyhnutné na zachovanie bezpečnosti sieťovej prevádzky a integrity siete, predovšetkým zabránenie závažným poruchám siete, softvéru alebo uložených údajov.

5 Prístup a zoznámenie sa s VOP, zmeny a ďalšie oznámenia, nadviazanie kontaktu používateľom

5.1 Odoslaním žiadosti o používaní a používaním hier a/alebo služieb spoločnosti Bigpoint používateľ vyjadruje svoj súhlas s VOP. Tieto VOP sa vzťahujú na každé prihlásenie k používaniu služieb a na iné používanie hier a služieb spol. Bigpoint.

5.2 Spoločnosť Bigpoint si vyhradzuje právo kedykoľvek s účinnosťou do budúcna tieto VOP zmeniť alebo ich doplniť, ak sa to považuje za potrebné a ak tým nebude v dôsledku porušenia princípov dobrej vôle poškodený používateľ.

5.3 Zmeny VOP budú používateľovi oznámené buď na internetových stránkach, alebo e-mailom. Zmeny VOP budú používateľovi v každom prípade oznámené pri ďalšom prihlásení po zmene formou zvýrazneného oznámenia. Zmeny VOP vchádzajú do platnosti okamžite za predpokladu, že došlo k ich odsúhlaseniu používateľom. Mimo toho platia ustanovenia uvedené odseku 5.1. VOP.

5.4 Ak používateľ so zmenami VOP nesúhlasí, obe zmluvné strany majú právo túto zmluvu ukončiť. Výpovedná lehota je jeden mesiac, s výnimkou prípadov, keď majú obe strany nárok na ukončenie s okamžitou platnosťou podľa odseku 8.2.1. Až do ukončenia zmluvy naďalej platia pôvodné VOP. Prípadné odmeny za poskytnuté služby, ktoré boli uhradené vopred na obdobie presahujúce výpovednú lehotu a týkajúce sa časovo obmedzeného záväzku trvania, budú používateľovi v tomto prípade vrátené v pomernej výške. Ďalšie nároky používateľa sú vylúčené.

5.5 Spoločnosť Bigpoint bude v informovaní o zmenách zvlášť upozorňovať na možnosť podať námietku proti zmene a možnosť zrušenia služby.

5.6 Spoločnosť Bigpoint bude s používateľom komunikovať spravidla prostredníctvom e-mailu, ak nebude týmito VOP alebo inou dohodou s používateľom určené inak. Používateľ zabezpečí, aby ho bolo možné zastihnúť e-mailami, ktoré budú zaslané spoločnosťou Bigpoint na e-mailovú adresu, ktorú uvedie pri registrácii alebo neskôr oznámi. Používateľ sa o to postará okrem iného vhodným nastavením anti-spamového filtra a pravidelnou kontrolou prichádzajúcej elektronickej pošty. Spoločnosť Bigpoint si vyhradzuje právo komunikovať s používateľmi spôsobom, ktorý uzná za vhodné.

5.7 Používateľ pri každom nadviazaní kontaktu so spoločnosťou Bigpoint uvedie, ku ktorej z hier a/alebo služieb a ku ktorému hernému účtu resp. účtu služieb sa jeho žiadosť vzťahuje.

6 Herné návody, herné pravidlá

6.1 Inštrukcie a pravidlá vzťahujúce sa k hre alebo službe nájdete na internetových stránkach príslušnej hry či služby.

6.2 Používateľovi je známe, že v prípade online hier hrá a komunikuje s veľkým počtom iných používateľov. Aby bola zaručená úspešná interakcia medzi používateľmi a hrou, je nevyhnutné dodržiavanie pravidiel všetkými používateľmi. Používaním hier a služieb spoločnosti Bigpoint používateľ vyjadruje súhlas s hernými pravidlami a podmienkami účasti a uznáva ich ako záväzné.

6.3 Používateľ sa takisto zdrží všetkých činností, ktoré by mohli narušiť bežnú prevádzku hier a služieb či úspešnú interakciu medzi hráčmi.

7 Tarifné stupne, platobné podmienky, omeškania

7.1 Základná verzia

Spoločnosť Bigpoint poskytuje používateľom prístup k hrám a službám v zásade od okamžiku vytvorenia účtu, tam kde je to potrebné a v ostatných prípadoch po stiahnutí a inštalácii. V tomto prípade je používateľovi poskytnutá najprv len základná verzia hry. Vytvorenie účtu a užívanie základnej verzie sú bezplatné. Základná verzia je hrateľná v plnej miere a jej používanie nie je časovo obmedzené, bez obmedzenia práva spoločnosti Bigpoint na ukončenie poskytovania hry. V základnej verzii však nie je používateľovi k dispozícii všetko príslušenstvo.

7.2 Prémiové príslušenstvo

Používateľ má možnosť dostať príslušenstvo, ktoré nie je k dispozícii v základnej verzii („prémiové príslušenstvo”), t. j. pokročilé herné funkcie alebo dodatočný virtuálny herný tovar. Nadobudnutie prémiového príslušenstva nezahŕňa nehmotný a/alebo hmotný majetok a ich postúpenie na tretie strany je zakázané.

Ponúkané prémiové príslušenstvo sa môže pri jednotlivých hrách líšiť. Informácie o ponúkanom prémiovom príslušenstvo, jeho funkcii, tarify a ostatných požiadavkách na použitie sú uvedené na internetovej stránke príslušnej hry. Pritom sa môže podľa konkrétneho prémiového príslušenstva a tarify jednať o jednorazové platby, o nabitie kreditu, ktorý je v každej hre používaný podľa pravidiel hry pre určité funkcie, alebo o platby, ktoré sú poskytnuté pre určité časové obdobie (napr. dni, týždne, mesiace, štvrťrok, polrok,​rok). Všetky uvedené ceny sú uvedené so všetkými možnými príslušnými daňami.

Všetky hry sú pravidelne aktualizované. Spoločnosť Bigpoint si preto vyhradzuje právo kedykoľvek ponúknuť nové prémiové príslušenstvo. V rámci adaptácie a ďalšieho vývoja hier si spoločnosť Bigpoint tiež vyhradzuje právo v budúcnosti naďalej neponúkať jednotlivé prémiové príslušenstvo a/alebo ho tiež ponúkať v základnej verzii (pozrite odsek 7.1 vyššie). Ak nastane posledný uvedený prípad, sú všetky nároky používateľov na vrátenie uhradených poplatkov vylúčené

V prípade, že spoločnosť Bigpoint trvalo ukončí niektorú z hier, vchádza do platnosti odsek 1.2.15.

Maloletí používatelia objednaním prémiového príslušenstva vyhlasujú, že finančné prostriedky potrebné na zakúpenie týchto služieb im boli poskytnuté práve na tento účel, alebo boli voľne k dispozícii.

Ak je platba vykonávaná pomocou mobilu (napr. prémiové SMS, prémiový hovor, kódy atď.) je objednávka a platba majiteľa terminálu s mobilnou aplikáciou považovaná za schválenú a iniciovanú používateľom v prípade, že používateľ a majiteľ terminálu sú rôzne osoby.

Ak je pri jednotlivých hrách možný prístup prostredníctvom stiahnutia softvéru pre mobilné telefóny, platia pre takto vzniknuté náklady rovnaké pravidlá ako pre prémiové príslušenstvo.

7.3 Predplatné/automatické predĺženie

Ak majú byť platby za prémiové príslušenstvo hradené v určitých časových intervaloch, uzavrie používateľ predplatné alebo trvalý záväzok, ktoré sa automaticky predĺži, ak ho používateľ nevypovie s lehotou uvedenou v odseku 8.2 o konci príslušného časového obdobia. Dĺžky trvania predplatného sú uvedené v pravidlách, ktoré sa používajú pre príslušnú hru.

7.4 Platobné podmienky a splatnosť súm

Spoločnosť Bigpoint je oprávnená vopred požadovať platby za používanie prémiového príslušenstva (pozrite odsek 7.2 vyššie). Odmeny za poskytnuté služby sú splatné pri uzavretí zmluvy a spôsobom platby zvolený používateľom (napr. bankovým prevodom, kreditnou kartou, prémiovou SMS). Inkasovaná suma bude na vyúčtovaní kreditnej karty resp. na výpise z účtu figurovať ako Bigpoint.

Akékoľvek námietky týkajúce sa mobilného vyúčtovania môžu byť vznesené v lehote ôsmich týždňov od prijatia tohto mobilného vyúčtovanie podľa § 45 aj TKG (Nemeckého telekomunikačného zákona).

Výpisy tvoriace základ pre vyúčtovanie budú považované za platné, ak nebudú obsahovať známky manipulácie s nimi.

7.5 Úpravy odmien

7.5.1. Spoločnosť Bigpoint si vyhradzuje právo kedykoľvek znížiť ceny poskytovaných služieb alebo ponúkať nové produkty, služby alebo spôsoby vyúčtovania, či už natrvalo, alebo na obmedzený čas. Spoločnosť Bigpoint je ďalej oprávnená kedykoľvek s platnosťou v budúcnosti navyšovať ceny za všetky služby, ktoré nie sú objednané formou trvalého záväzku.

7.5.2. Ceny pre trvalé záväzky môžu byť menené s lehotou šiestich týždňov od predchádzajúceho písomného oznámenia alebo oznámenia e-mailom zaslaného na e-mailovú adresu, ktorú uvedie používateľ. Zmenená cena platí, ak používateľ do šiestich týždňov od oznámenia proti zmenenej cene nevznesie námietku. Zmluvný vzťah bude potom pokračovať za zmenených podmienok/cien. Spoločnosť Bigpoint v oznámení o zmenách zvlášť upozorní na možnosť podať námietku a výpovede, na lehotu a právne účinky, predovšetkým s ohľadom na opomenutie vznesenia námietky.

Ak používateľ včas vznesie námietku, sú obe strany oprávnené túto zmluvu ukončiť s výpovednou lehotou jedného mesiaca, ak neexistuje podľa bodu 8.1 právo na výpoveď s okamžitou platnosťou. Až do ukončenia zmluvného vzťahu naďalej platia pôvodné podmienky.

Až do ukončenia zmluvného vzťahu naďalej platia pôvodné podmienky.

Platby za hry a služby v súvislosti s trvalým záväzkom, ktoré boli používateľom spoločnosti Bigpoint uhradené na obdobie presahujúce výpovednú lehotu, budú používateľovi vrátené v pomernej výške. Ďalšie nároky používateľa sú vylúčené.

7.6 Omeškanie

V prípade omeškania platieb je spoločnosť Bigpoint oprávnená požadovať úroky vo výške aktuálnej zákonnej sadzby platnej v danej dobe. Spoločnosť Bigpoint je v prípade omeškania ďalej oprávnená pozastaviť služby, prípadne okamžite zablokovať účty používateľa. Počas obdobia zablokovania účtu nie je splatná úhrada za prípadné predplatné.

7.7 Spätné zaúčtovanie na ťarchu, storno poplatok

Ak spoločnosti Bigpoint vzniknú náklady vo forme storno poplatkov za zrušenie transakcie vinou používateľa alebo okolností zavinených používateľom, ponesie takto vzniknuté náklady používateľ.

Spoločnosť Bigpoint je oprávnená tieto náklady spolu s pôvodnou čiastkou vymáhať od používateľa. Spoločnosť Bigpoint si tiež vyhradzuje právo účtovať administratívny poplatok vo výške 5,00 euro za každú stornovanú transakciu. Používateľovi je vo všetkých prípadoch dovolené dokázať, že omeškaním s platbou nevznikla škoda alebo že je škoda podstatne nižšia.

7.8 Systém SEPA

Súhlas s inkasom udelený používateľom spoločnosti Bigpoint v rámci používaného systému priameho inkasa do 1. februára 2016 bude/bol konvertovaný na súhlas s priamym inkasom SEPA. Spoločnosť Bigpoint musí používateľa o zaťažení jeho/jej účtu informovať s predstihom (najmenej 5 pracovných dní).

7.9 Žiadna záruka výhry

Spoločnosť Bigpoint nezaručuje používateľom výhry. Používatelia nemajú nárok na vyplatenie ceny, ak tento nárok výslovne nevyplýva z týchto VOP.

Nárok na vyplatenie výhry môže existovať len vtedy, ak bola táto výhra spoločnosťou Bigpoint výslovne ponúkaná/propagovaná.

Nárok neexistuje ani vtedy, ak spoločnosť Bigpoint zistí, že by mohol možný nárok na výhru vzniknúť na základe manipulácií, či už technického, alebo právneho charakteru a/alebo na základe akejkoľvek z hľadiska trestného práva relevantnej manipulácie všeobecne. Svojou účasťou v hrách spoločnosti Bigpoint používateľ vyhlasuje, že súhlasí s tým, aby spoločnosť Bigpoint mohla kedykoľvek požadovať rozsiahle vyšetrovanie ohľadom oprávnenosti nároku na výhru a medzitým mohla bez zvláštneho súhlasu používateľa vyplatenie výhry odoprieť. Nárok na výhru prepadá aj vtedy, ak sa používateľ chová v rozpore s hernými pravidlami. V sporných otázkach náleží dôkazné bremeno používateľovi, používateľ musí doložiť, že sa choval v zhode s pravidlami hier. Používateľovi je toto uloženie dôkazného bremena známe a výslovne ho uznáva, aj keď sa možno nejedná o zákonný prípad.

7.10 Žiadne započítanie, zadržovacie práva

Pohľadávky za spoločnosťou Bigpoint môže používateľ započítavať iba s neuhradenými nespornými alebo právne stanovenými protinárokmi. Používateľ smie vykonávať zadržovacie právo len vtedy, ak je jeho protinárok založený na rovnakých VOP.

8 Doba trvania, výpoveď, zablokovanie používateľa

8.1 Zmluvná doba

Všetky zmluvy medzi používateľom a spoločnosťou Bigpoint sú uzatvárané na dobu neurčitú, ak nie je v zmluve so spoločnosti Bigpoint uvedené inak.

8.2 Riadne ukončenie zmluvy

Pri splnení týchto podmienok má každá zo strán právo zmluvu vypovedať bez udania dôvodu s príslušnou výpovednou lehotou:

8.2.1 Ak nebola zmluva uzavretá na dobu určitú, majú obe strany právo zmluvu vypovedať s okamžitou platnosťou.

8.2.2 Zmluvy o používaní hier, alebo služieb alebo prémiového príslušenstva (pozrite ods. 7.1.2 a 7.1.3) uzavreté na určité časové obdobie („úvodné obdobie”) s automatickým obnovením (pozrite tiež ods. 7.2) budú automaticky obnovené po uplynutí úvodného obdobia (i) na dobu úvodného obdobia, ak bola zmluva uzatvorená pred 1. marcom 2022, alebo (ii) na dobu neurčitú, ak bola zmluva uzatvorená po 1. marci 2022. To nebude platiť, ak používateľ alebo spoločnosť Bigpoint zmluvu ukončia (i) pred uplynutím úvodného obdobia s výpovednou lehotou 7 dní (alebo po dohode s kratšou výpovednou lehotou), alebo (ii) kedykoľvek po obnovení úvodného obdobia s výpovednou lehotou jedného mesiaca (alebo po dohode s kratšou výpovednou lehotou).

8.3 Výpoveď z dôležitého dôvodu

8.3.1 Právo strán na výpoveď zmluvy z dôležitého dôvodu zostáva vyššie uvedenými ustanoveniami nedotknuté.

8.3.2 Ak je spoločnosť Bigpoint zodpovedná za predčasnú výpoveď zmluvy z dôležitých dôvodov, budú používateľovi úhrady, ktoré zaplatil vopred na obdobie presahujúce výpovednú lehotu za časovo obmedzené služby (najmä za časovo obmedzené prémiové príslušenstvo), vrátené v pomernej výške. Ďalšie nároky používateľa sú vylúčené, ak nie je v týchto VOP dohodnuté inak.

Spoločnosť Bigpoint je predovšetkým, nie však výhradne, oprávnená vypovedať zmluvu zo závažných dôvodov a trvale zablokovať prístup používateľa k službám, ak:

Prípady, v prípade ktorých nie je možné od spoločnosti Bigpoint očakávať zachovanie zmluvy zahrnujú nasledujúce:

V prípade oprávnenej výpovede zmluvy zo strany spoločnosti Bigpoint z dôležitého dôvodu má spoločnosť Bigpoint právo po používateľovi požadovať náhradu príslušnej škody.

8.4. Zablokovanie používateľa

Bez obmedzenia práva na výpoveď je spoločnosť Bigpoint oprávnená prechodne zablokovať prístup používateľa, ak vznikne podozrenie na zneužitie hry alebo služby poskytovanej spoločnosťou Bigpoint (najmä porušenie zákazov uvedených v ods. 1.2 a/alebo podozrenie na neoprávnenú manipuláciu) a/alebo z dôvodu konania používateľa, ktoré by spoločnosť Bigpoint oprávňovalo na podanie výpovede z mimoriadnych dôvodov podľa ods. 8.3.

Spoločnosť Bigpoint nemôže byť zodpovedná za skóre a ak bude hráč zablokovaný, nebude povinná hráčovi nahradiť akékoľvek hmotné alebo nehmotné škody spôsobené stratou príležitosti zúčastniť sa hry počas doby zablokovania.

9 Povinnosti a iné záväzky používateľa, zodpovednosť používateľa za ním umiestnené informácie, autorské práva

9.1 Povinnosti

Hlavnou povinnosťou používateľa je zaplatenie stanovených úhrad, ak nepoužíva bezplatnú základnú verziu hry, prípadne služieb (pozrite ods. 7 vyššie). Medzi ďalšie povinnosti používateľa patrí dodržiavanie príslušných pravidiel hry a poskytovanie pravdivých a úplných informácií požadovaných spoločnosťou Bigpoint pri uzavretí zmluvy alebo v priebehu zmluvného vzťahu. Používateľ je preto povinný sa uistiť, že všetky údaje týkajúce sa jeho/jej osoby (predovšetkým bankové spojenie a číslo kreditnej karty) uvedené v rámci uzavretia zmluvy alebo po dobu jej trvania, sú úplné a správne. Používateľ sa zaväzuje ihnedˇ informovať spoločnosť Bigpoint o zmenách údajov, prípadne potvrdiť ich správnosť a úplnosť na príslušnú otázku spoločnosti Bigpoint. Používateľ je povinný držať sa herných pravidiel. Pri opakovanom porušení aj napriek upozorneniam alebo pri závažnom porušení (podľa ods. 8.3) je spoločnosť Bigpoint oprávnená okamžite a bez poskytnutia lehoty zablokovať zmluvné výkony a dodávky a zmluvu vypovedať.

9.2 Inštalácia softvéru

Spoločnosť Bigpoint neručí za škody alebo straty dát, ktoré môžu vzniknúť na počítači, mobilu alebo inom (mobilným) terminálu používateľa („terminál”) používaním hier alebo služieb používateľom.

9.3 Ďalšie záväzky používateľa

9.3.1 Spoločnosť Bigpoint poskytuje hry a služby čiastočne na používanie online. Softvér, ktorý je lokálne požadovaný na termináli používateľa, najmä operačný systém, webový prehliadač, prípadne aj pluginy ako Flash alebo Java, spoločnosť Bigpoint neposkytuje ani neinštaluje. Rovnako tak k nim spoločnosť Bigpoint neposkytuje žiadnu podporu. Používateľovi prislúcha udržiavať terminál v stave, ktorý umožňuje používanie hier a služieb prevádzkovaných spoločnosťou Bigpoint. Spoločnosť Bigpoint teda neposkytuje ani technickú podporu pri inštalácii lokálne požadovaného softvéru.

9.3.2 Používateľ sa zaväzuje uchovávať v prísnej tajnosti všetky neverejné účty a prístupové údaje (prihlasovacie údaje, heslá, ID účtu atď.) voči tretím stranám. Záväzok mlčanlivosti platí aj pre priateľov, známych, príbuzných a iných hráčov (napr. členov klanu) alebo iných používateľov služieb. Používateľ bude spoločnosť Bigpoint neodkladne informovať, ak sa dozvie alebo ak sa domnieva, že sú prístupové údaje známe neoprávnenej tretej strane. Spoločnosť Bigpoint používateľom odporúča na tento účel použiť kontaktný formulár. Ak účet použije tretia strana, potom čo sa dostala k prístupovým údajom v dôsledku ich nedostatočného zabezpečenia používateľom, musí používateľ kvôli možným nejasnostiam vo veci toho, kto s daným účtom zaobchádzal a kto môže byť v prípade porušenia zmluvy alebo iných zákonov stíhaný, počítať s tým , že sa s ním bude jednať tak, ako by s účtom nakladal on sám. Spoločnosť Bigpoint je oprávnená sama posúdiť každý prístup s údajmi používateľa ako prístup používateľa. Spoločnosť Bigpoint upozorňuje na to, že by mali byť heslá z bezpečnostných dôvodov pravidelne menené. Používateľ je výhradne zodpovedný za používanie svojho účtu.

9.3.3 V prípade dôvodného podozrenia, že bol neverejný účet alebo prístupové údaje v držbe neoprávnenej tretej strany, je spoločnosť Bigpoint oprávnená, nie však povinná, sama podľa svojho uváženia bez predchádzajúceho oznámenia zmeniť prístupové údaje, prípadne zablokovať prístup k účtu. Okamžite o tom bude informovať oprávneného používateľa a na výzvu mu v primeranej lehote oznámi nové prístupové údaje. Používateľ nemá nárok na to, aby boli pôvodné prístupové údaje znova obnovené.

9.3.4 Používateľ nie je oprávnený predávať celý svoj účet, alebo akékoľvek jednotlivé herné položky, prémiové prvky alebo herné funkcie tretím stranám alebo inak, alebo je v akejkoľvek inej forme alebo spôsobom inak prevádzať. To neplatí na predaj alebo prevod v rámci ponúk, ktoré za týmto účelom vytvorí a vyhradí spoločnosť Bigpoint.

9.3.5 Spoločnosť Bigpoint zabezpečuje svoje systémy proti vírusom. Napriek tomu nie je možné napadnutie vírusom nikdy úplne vylúčiť. Navyše sa môže stať, že neoprávnené tretie strany rozošlú e-maily menom spoločnosti Bigpoint bez jej súhlasu, ktoré obsahujú napríklad vírusy alebo tzv. spyware alebo ktoré odkazujú na obsahy webov, ktoré obsahujú vírusy alebo spyware. Tieto scenáre nemôže spoločnosť Bigpoint nijako ovplyvniť. Používateľovi sa preto odporúča skontrolovať všetky prichádzajúce e-maily, ktoré boli zaslané spoločnosťou Bigpoint alebo v jej mene, na prítomnosť vírusov. Platí to aj pre e-maily od iných používateľov hier alebo služieb.

9.3.6 Používateľ sa bude riadiť nariadeniami spoločnosti Bigpoint, jej zamestnancov, poverených osôb a zástupcov, najmä administrátorov a moderátorov fór, ktoré prípadne patria k príslušnej hre a/alebo službe.

9.3.7 Používateľ sa zaväzuje za žiadnych okolností nepoužiť účet, prihlasovacie meno alebo heslo iného používateľa.

9.4 Povinnosti používateľa ohľadom informácií, ktoré prípadne sám umiestni

9.4.1 Používateľ bude starostlivo vyberať informácie, ktoré zverejní v rozsahu služieb a poskytne ostatným používateľom.

9.4.2 Používateľ sa zaväzuje nešíriť v rámci služieb obsahy, napríklad obrázky, videá, odkazy, názvy, slovné doprovody s reklamným, politickým, náboženským, urážlivým, obťažujúcim, násilníckym, sexistickým, pornografickým či inak morálne zavrhnutiahodným alebo pohoršujúcim, predovšetkým rasistickým a krajne pravicovým alebo ľavicovým obsahom, osobami alebo podobizňami. Ďalej sa používateľ zaväzuje nepoužívať právne chránené pojmy, názvy, obrázky, videá, hudobné diela, hry ani iné materiály. V spornom prípade používateľ neodkladne sám odstráni obsahy, ktoré spoločnosť Bigpoint zistí nevhodnými. Spoločnosť Bigpoint si tiež vyhradzuje právo také obsahy odstrániť vlastnoručne. Používateľ bude vždy dodržiavať všetky príslušné zákonné a právne predpisy, najmä na ochranu mládeže, ochranu údajov, ochranu práva osobnosti, ochranu pred hanobením, autorské práva, známkové práva atď.

9.4.3 Používateľ nie je oprávnený používať služby na nelegálne alebo neoprávnené účely. Najmä nie je oprávnený používať používateľské meno alebo e-mailové adresy iných používateľov bez ich predchádzajúceho súhlasu na zasielanie prípadných nevyžiadaných e-mailov, reklamných oznámení alebo na iné podnikateľské alebo komerčné účely.

9.4.4 V prípade porušenia vyššie uvedených pravidiel a dojednaní si spoločnosť Bigpoint vyhradzuje právo používateľom umiestnené informácie zmazať.

9.4.5 Spoločnosť Bigpoint je predovšetkým oprávnená úplne alebo čiastočne vymazať používateľom umiestnené informácie, ak existujú konkrétne znaky porušenia týchto VOP, návodov a pravidiel jednotlivých služieb alebo ak sú tieto informácie inak protiprávne. To sú napríklad informácie, ktoré:

9.4.6 Nárok na znovuobnovenie zmazaných informácií neexistuje.

Okrem toho je spoločnosť Bigpoint oprávnená vylúčiť používateľa z ďalšej účasti na príslušných službách a, v prípade niekoľkonásobného porušenia vyššie uvedených predpisov napriek napomenutiu, okamžite účet používateľa zablokovať bez predchádzajúceho varovania. Uplatňovanie ďalších nárokov spoločností Bigpoint, najmä nárokov na náhradu škody, zostáva výslovne vyhradené.

9.4.7 Používateľ bude spoločnosť Bigpoint informovať v prípade, že dostane informáciu o zneužití služieb tretími stranami, prípadne inými používateľmi, napríklad šírení a zasielaní obsahov, ktoré sú podľa ods. 9.4 zakázané. Na zaistenie účinného zásahu je používateľ žiadaný urobiť tak v písomnej forme (napr. e-mailom).

9.5 Ručenie používateľa za prípadné ním umiestnené informácie

9.5.1 Používateľ je sám zodpovedný za texty, súbory, obrázky, fotky, videá, zvuky, hudobné diela, diela s autorským právom alebo iné materiály, informácie atď. („umiestnené informácie”), ktoré zverejní v rámci služieb alebo si vymení s inými používateľmi. Spoločnosť Bigpoint tieto obsahy neprijíma za svoje a ani s nimi nesúhlasí.

9.5.2 Spoločnosť Bigpoint nemá kontrolu nad informáciami umiestnenými v rámci služieb. Spoločnosť Bigpoint nevykonáva kontrolu umiestených informácii pred ich zverejnením. Spoločnosť Bigpoint si však vyhradzuje právo revidovať a vyhodnocovať všetky umiestnené informácie čo do porušenia týchto VOP a/alebo pravidiel hry. Ak však spoločnosť Bigpoint má alebo obdrží informáciu o existencii protiprávnych informácií, bezodkladne tieto informácie vymaže.

9.5.3 Spoločnosť Bigpoint odmieta akúkoľvek zodpovednosť za umiestnené obsahy, najmä za ich správnosť, úplnosť alebo spoľahlivosť.

9.6 Autorské práva

9.6.1 Všetky práva k informáciám umiestneným používateľom zostávajú používateľovi. Umiestnením informácie na internetové stránky a v rámci iných služieb poskytuje používateľ spoločnosti Bigpoint nevýhradnú, bezplatnú licenciu, odvolateľnú kedykoľvek bude daný obsah vymazaný, na verejné zobrazovanie obsahu v rámci služieb a na jeho editáciu (formát, veľkosť atď.), na verejné ponúkanie, zobrazovanie , reprodukovanie a šírenie tohto obsahu s cieľom jeho prispôsobenia požiadavkám služieb.

9.6.2 Okrem vyššie spomínaného nevlastní spoločnosť Bigpoint žiadne práva na použitie informácií umiestnených používateľom. Spoločnosť Bigpoint nie je oprávnená šíriť umiestnené informácie mimo služby.

9.6.3 Umiestnením informácií v rozsahu služby používateľ berie na vedomie a súhlasí s tým, že tieto môžu byť prostredníctvom internetu zobrazované globálne. Umiestnením takýchto informácií používateľ súhlasí s týmito podmienkami.

9.6.4 Táto licencia stráca platnosť v moment, kedy používateľ obsahy zo stránok príslušnej služby zmaže.

10 Nároky z chýb

10.1 Spoločnosť Bigpoint poskytne používateľovi k dispozícii prístup k hrám a službám v ich práve dostupnej verzii (pozrite ods. 1.2). Používateľ nemá nárok na zachovanie alebo opätovné dosiahnutie určitého stavu alebo rozsahu funkcií hry alebo služieb a/alebo skóre. Pri zakúpení prémiových funkcií sú používateľovi udelené všetky zákonné a zmluvné práva. Používateľovi je známe, že hry a služby ponúkané spoločnosťou Bigpoint, podobne ako každý softvér, nikdy nemôžu byť úplne bez chyby. Za chybný môžu byť teda hry resp. služby považované len vtedy, ak sú ich hrateľnosť príp. používanie závažne a dlhodobo narušené.

Používateľ musí prípadne vzniknuté chyby na hrách, službách alebo iných výkonoch alebo dodávkach spoločnosti Bigpoint vždy zdokumentovať s výpovednou schopnosťou a predovšetkým ich písomne nahlásiť s uvedením zobrazených chybových hlásení. Pred nahlásením prípadnej chyby bude používateľ konzultovať návod k hrám, resp. službám a príp. inej podpory na odstránenie problému, ktoré poskytla spoločnosť Bigpoint (predovšetkým zoznamy s často kladenými otázkami a diskusné fóra o problémoch). Používateľ bude v maximálnom možnom rozsahu podporovať spoločnosť Bigpoint pri možnom odstraňovaní chýb.

10.2 Používateľ spoločnosť Bigpoint písomne upozorní na všetky zistené závady ihnedˇ po ich objavení. Na zabezpečenie dôkazov sa používateľovi odporúča zaslať všetky reklamácie v písomnej forme (faxom, listom alebo kontaktným formulárom podpory) spoločnosti Bigpoint.

10.3 Zo záruky sú vylúčené v zásade chyby, ktoré vzniknú v dôsledku vonkajších vplyvov, nevhodným zaobchádzaním zo strany používateľa, vyššej moci alebo zmien, ktoré nevykonala spoločnosť Bigpoint alebo iné manipulácie.

10.4 Záruky v právnom zmysle spoločnosť Bigpoint nepreberá.

11 Zodpovednosť a obmedzenie zodpovednosti

11.1 Používateľ je priamo zodpovedný tretím stranám za porušenie ich práv. Používateľ je povinný nahradiť spoločnosti Bigpoint všetky škody, ktoré vznikli v dôsledku porušenia povinností vyplývajúcich z týchto podmienok používania. Používateľ zbavuje spoločnosť Bigpoint akýchkoľvek nárokov voči nej inými používateľmi alebo tretími stranami v súvislosti s porušením ich práv vzťahujúcich sa k obsahu zverejnenému používateľom alebo kvôli porušeniu iných povinností. Používateľ sa súčasne zaväzuje k úhrade nákladov za právnu obhajobu vrátane všetkých súdnych trov a poplatkov za právnika. Vyššie uvedené ustanovenie sa nevzťahuje na prípady, keď sa používateľ nedopustí žiadneho priestupku.

11.2 Ak spoločnosť Bigpoint poskytuje služby bezplatne, v žiadnom prípade neručí za škody, ktoré vznikli inak ako v dôsledku hrubej nedbanlivosti alebo úmyslu. To však neplatí na zodpovednosť pri ujme na živote, tele a zdraví alebo v prípade prevzatia záruky spoločnosťou Bigpoint.

11.3 Ak spoločnosť Bigpoint spoplatňuje služby, ručí za škody vzniknuté v dôsledku hrubej nedbanlivosti alebo úmyslu v plnom rozsahu. V prípadoch ľahkej nedbanlivosti ručí spoločnosť Bigpoint za škody len vtedy, ak došlo k porušeniu podstatných zmluvných povinností alebo porušeniu záruky. Podstatnými zmluvnými povinnosťami sa rozumejú také povinnosti, ktoré sú podmienkou pre riadne naplnenie zmluvy a v ktorých naplnenie môže používateľ dôverovať. Vyššie uvedené obmedzenia ručenia neplatia pre zodpovednosť pri ujme na živote, tele a zdraví alebo v prípade prevzatia záruky spoločnosťou Bigpoint. Ručenie spoločnosti Bigpoint podľa zákona o ručení za výrobok zostáva nedotknuté.

11.4 V prípade porušenia základných zmluvných podmienok je povinnosť na náhradu škody obmedzená na predvídateľné škody.

11.5 Výška predvídateľných škôd je obmedzená čiastkou 200,00 € na každý účet.

11.6 Vyššie uvedené vylúčenie, príp. obmedzenie zodpovednosti sa vzťahuje aj na zodpovednosť úradníkov, zamestnancov, spolupracovníkov, zástupcov a pomocných síl spoločnosti Bigpoint, najmä potom osobná zodpovednosť podielových vlastníkov, spolupracovníkov, zástupcov, orgánov a ich činiteľov.

11.7 Spoločnosť Bigpoint ručí za konzultáciu iba v prípade, že sa otázka týka obsahu ponuky.

11.8 Spoločnosť Bigpoint sa výslovne dištancuje od obsahu všetkých stránok, na ktoré sa „odkazuje” priamo alebo nepriamo prostredníctvom služieb spoločnosti Bigpoint. Spoločnosť Bigpoint nepreberá za tieto obsahy a stránky žiadne ručenie. Za obsahy týchto stránok sú sami zodpovední poskytovatelia príslušných stránok.

12 Záverečné ustanovenia

12.1 Oznámenia a vysvetlenia, ktoré musí používateľ odovzdať spoločnosti Bigpoint, vyžadujú písomnú formu, čo platí aj pre obmenu alebo zrušenie požiadavky písomnej formy.

12.2 Príslušný súd je v meste Hamburg, Nemecko.

12.3 Tieto VOP vrátane prípadných budúcich zmien v ich znení, ako aj zmluvy uzavretej so spoločnosťou Bigpoint na základe týchto VOP a z nich vyplývajúce nároky akéhokoľvek druhu, sa riadia výlučne zákonmi Spolkovej republiky Nemecko s vylúčením ustanovení vzťahujúcim sa k Dohovoru OSN o zmluvách o medzinárodnej kúpe tovaru a s vylúčením nemeckého medzinárodného práva súkromného.

12.4 Ak by boli niektoré z ustanovení týchto Všeobecných obchodných podmienok neúčinné alebo sa neúčinnými stali, nie je tým dotknutá účinnosť ostatných ustanovení.

Hamburg, 28. februára 2022

Bigpoint GmbH
Sachsenstraße 20
20097 Hamburg
Nemecko

Číslo v obchodnom registri: R HRB-Hamburk 94148

DIČ: DE813 602 704

Konateľ: Wanqin Liu, Yingying Zou