Български Čeština Dansk Deutsch Ελληνικά English Español Suomi Français Magyar Italiano Nederlands Norsk Polski Português Română Русский Slovensky Svenska Türkçe

Algemene Voorwaarden van Bigpoint GmbH (hierna “Bigpoint”)

1 Toepassingsgebied

Deze Algemene voorwaarden zijn van toepassing op de Diensten van Bigpoint op haar internetportaal www.bigpoint.net/games/, haar internetsites en Spellen geleverd via app stores ("Websites") en andere Diensten ("Diensten"). Deze Diensten omvatten bijvoorbeeld downloaden, installeren en deelnemen aan Spellen, het aanmaken van een klant-account, het aanmaken van een profielpagina, het schrijven van blogs en het deelnemen aan fora, het uploaden van media zoals foto’s, teksten, spelletjes en het aankopen van virtuele voorwerpen en andere Diensten. De deelnemers aan de Spellen van Bigpoint en de Gebruikers van de Websites worden hierna "Gebruikers" (m/v) genoemd. Voor zover in deze Algemene Voorwaarden (hierna "Algemene voorwaarden") sprake is van "spellen" of "diensten", worden daarmee de Spellen en/of Diensten van Bigpoint bedoeld. De relatie tussen Bigpoint en Gebruikers zal uitsluitend gebaseerd zijn op deze Algemene voorwaarden, de gegevensbeschermingsverklaring en het colofon. Deze elementen vormen samen de Algemene voorwaarden.

De overeenkomst wordt aangegaan met Bigpoint GmbH. Eventuele Algemene voorwaarden van de Gebruiker maken nadrukkelijk geen deel uit van de overeenkomst tenzij Bigpoint hiermee schriftelijk akkoord is gegaan.

Deze Algemene voorwaarden sluiten uitdrukkelijk problemen uit die voortvloeien uit het gebruik van de Website en de Spellen met de hardware (bijv. PC, Apple, mobiele telefoons, tablets, enz.) of software van derden (bijv. Google Play, iTunes, Windows Stores) of de internetverbinding van de Gebruiker om toegang tot de Diensten te verkrijgen, aangezien deze Diensten niet door Bigpoint worden aangeboden.

1.1. Gebruikers

1.1.1 Bigpoint biedt haar Spellen en Diensten uitsluitend aan Gebruikers aan conform § 13 van het Duitse Burgerlijk Wetboek (Bürgerliches Gesetzbuch, BGB). Het gebruik van de Spellen en Diensten van Bigpoint anders dan voor privé-entertainment, met name voor geldelijke doeleinden of enigerlei andere commerciële activiteiten is bij dezen uitdrukkelijk verboden.

1.1.2 Alleen personen die 18 jaar of ouder zijn, mogen volledig gebruikmaken van de Spellen en Diensten van Bigpoint. De spelregels van bepaalde Spellen, met name met betrekking tot leeftijdsbeperkingen voor die specifieke Spellen, kunnen bepalen, dat een persoon onder een bepaalde leeftijd de Diensten niet mag gebruiken, ook niet wanneer een wettelijke vertegenwoordiger met het gebruik heeft ingestemd.

1.1.3 Door zich te registreren voor het gebruik van en/of het installeren van de Spellen of Diensten, verklaart de Gebruiker uitdrukkelijk (i) meerderjarig en wettelijk bevoegd te zijn en/of (ii) als hij minderjarig is, dat hij toestemming van zijn/haar wettelijke vertegenwoordiger(s) heeft gekregen.

Bovendien betekent voortzetting van het gebruik van de Spellen en/of Diensten door minderjarigen die de leeftijd van meerderjarigheid hebben bereikt, instemming met enigerlei en alle eerder gedane intentieverklaringen met betrekking tot de Gebruikersovereenkomst, tenzij Bigpoint schriftelijk binnen twee (2) weken nadat de minderjarige meerderjarig is geworden, op de hoogte is gesteld van het feit dat deze instelling ingetrokken wordt

1.2 Onderwerp van de overeenkomst gebruik van en wijzigingen aan de Spellen en Diensten

1.2.1 Bigpoint geeft haar Gebruikers de mogelijkheid gebruik te maken van de door Bigpoint aangeboden Spellen en Diensten conform de bestaande technische en commerciële mogelijkheden.

1.2.2 Deelname aan de Spellen is uitsluitend voor entertainmentdoeleinden.

1.2.3 Bigpoint slaat op haar Websites bepaalde informatie op en biedt de Gebruiker de mogelijkheid om informatie naar het internet te uploaden en persoonlijke profielen enz. aan te maken, welke door andere Gebruikers van de Spellen en Diensten van Bigpoint en door derde partijen kunnen worden bekeken. Verder kan de Gebruiker via de Websites met derden communiceren, foto’s, video’s, Spellen en voor zover mogelijk muziek en andere mediavormen uploaden en uitwisselen, blogs en reacties openbaar maken en Spellen, andere Gebruikers, derde partijen of transacties van een beoordeling voorzien.

1.2.4 De Spellen zijn door Bigpoint aangeboden Diensten bestaande uit de levering van Spelsoftware voor gebruik in hun respectievelijke vorm op de Bigpoint-platforms of op die van derde partijen gedurende de duur van de overeenkomst. Het gebruik van de Spellen en Diensten van Bigpoint wordt mogelijk gemaakt door de verschaffing van de relevante toepassingen op de respectievelijke URL's van Bigpoint of van door Bigpoint geautoriseerde derde partijen. De verwerving (licentie) van Spelsoftware en/of afzonderlijke elementen is uitgesloten, tenzij anderszins bepaald door een specifieke bepaling. Bigpoint behoudt zich tevens het recht voor om haar Spellen aan te bieden of te verkopen op andere digitale media, waarbij deze versies mogelijk een aantal functies kunnen hebben die afwijken van die van de online versies van de Spellen. Een dergelijke verkoop van deze Spellen valt niet onder deze Algemene Voorwaarden.

1.2.5 Deelname aan vele Spellen en het gebruik van specifieke Diensten is uitdrukkelijk toegestaan aan personen, die van tevoren tijdens de registratieprocedure een klant-account (hierna "account") hebben aangemaakt. Een Account dat bij Bigpoint binnen het kader van de Diensten is aangemaakt, verleent de Gebruiker toegang tot enigerlei Spel conform de voorwaarden zoals hiervoor uiteengezet in clausule 1.1. Zodra een Account aangemaakt is, kunnen Gebruikers toegang krijgen tot een Spel of Dienst door naar de relevante Website te gaan en zich aan te melden.

1.2.6 Het is Gebruikers toegestaan meerdere Accounts aan te maken. Verscheidene Spellen staan echter het gebruik van meerdere Accounts door dezelfde Gebruiker niet toe ("Verbod op meerdere Accounts"). Gedetailleerde informatie hierover is te vinden in de spelregels van de desbetreffende Spellen. Bigpoint raadt Gebruikers, die over meerdere Accounts beschikken, aan om deze spelregels grondig te lezen. Een inbreuk op het verbod op meerdere Accounts kan namelijk een onmiddellijke schorsing van de Gebruiker tot gevolg hebben.

Bovendien, zelfs bij Spellen waar de Gebruiker meerdere Accounts mag hebben, is het niet toegestaan, dat de Accounts van dezelfde Gebruiker met elkaar communiceren of op een enigerlei andere manier interageren ("Verbod op pushing"). Met name mag een Account niet worden gebruikt om een ander Account van dezelfde Gebruiker voordelen te verschaffen, bijvoorbeeld door items of Spelvaluta van de ene Account naar de andere Account van dezelfde Gebruiker over te dragen, of door de ene Account van een Gebruiker te laten Spelen tegen de andere Account van dezelfde Gebruiker.

1.2.7 Het verbod op pushing is ook van toepassing op Accounts van verschillende Gebruikers. Een Account mag niet worden gebruikt om op oneerlijke wijze voordelen te verkrijgen via het Account van een andere Gebruiker door items of Spelvaluta over te dragen of door opzettelijk een gevecht te verliezen ("boosting").

1.2.8 Het gebruik van programma's die de server overmatig belasten is ten strengste verboden, evenals het gebruik van enigerlei software die het normale Spelverloop zou beïnvloeden, met name programma's die systematisch of automatisch Spellen spelen of ingrijpen op afzonderlijke spelfuncties (bots. macro's enz.). Het reproduceren van, analyseren van of wijzigingen aanbrengen aan het Spel, de Spelonderdelen of inhoud zoals geleverd binnen het kader van de Diensten, is eveneens verboden.

1.2.9 Het is ten strengste verboden om bugs en/of fouten voor eigen voordeel te misbruiken. Bugs of fouten die ontdekt worden, dienen zo snel mogelijk gemeld te worden via het contactformulier voor de afdeling Support.

1.2.10 Het gebruik van de Spellen of Diensten met behulp van een zogenaamde "anonymizer"-dienst (bijv. proxy's) of andere processen die de woonplaats of gebruikelijke verblijfplaats van de Gebruiker verbergen, is niet toegestaan.

1.2.11 De Gebruiker kan geen aanspraak maken op het openen van een Account of het openbaar maken van enigerlei informatie binnen het kader van de Diensten.

1.2.12 Alle respectievelijke huidige technische en andere Spel- en deelnamevereisten voor de aangeboden Diensten zijn te vinden op de respectievelijke Spelwebsites.

1.2.13 Alle Spelen en Diensten worden regelmatig geüpdatet, aangepast, uitgebreid en gewijzigd. De Gebruiker krijgt enkel het recht om Spellen en Diensten te gebruiken in de huidige versie.

1.2.14 Het gebruik van de Spellen in hun respectievelijke basisversie is gratis. Bepaalde functies zijn uitsluitend beschikbaar voor betalende Gebruikers (zie clausule 7 hierna). Voor zover niet anderszins vermeld in de beschrijving van de Diensten in kwestie, is het gebruik van de Diensten gratis.

1.2.15 De Gebruiker heeft niet het recht de Spellen en/of de Diensten te behouden in de versie, die geldig was op het moment waarop de overeenkomst werd afgesloten. Bigpoint behoudt zich het recht voor een Spel en/of een Dienst op elk moment stop te zetten, zonder voorafgaande kennisgeving of opgave van redenen. Naar eigen goeddunken kan de Gebruiker verzoeken dat indien dit gebeurt, eventuele op voorhand betaalde kosten in het kader van voortdurende verplichtingen met een tijdslimiet (bijv. kosten voor Premium lidmaatschappen, abonnementen) door Bigpoint gecrediteerd worden naar zijn of haar Account voor gebruik voor andere door Bigpoint aangeboden Spellen en/of Diensten of dat Bigpoint alle vooruitbetaalde kosten restitueert. Dit recht geldt niet voor de kosten voor Diensten die binnen het kader van individuele verplichtingen (bijv. individuele bestellingen) volledig afgehandeld zijn. Het recht van de Gebruiker om de overeenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen in het geval van Spellen en/of Diensten die niet gebruikt kunnen worden, wordt hierdoor niet aangetast. Verdere aanspraken door de Gebruikers zijn bij dezen verboden, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld in deze Algemene voorwaarden.

2 Aanbieden en afsluiten van de overeenkomst

2.1 Door het invullen van het registratieformulier voor de Account of het downloaden en installeren van een Spel, gaat de Gebruiker een bindende overeenkomst aan (hierna te noemen "Gebruikersaanvraag"). Alle als verplicht aangegeven velden van het registratieformulier moeten helemaal en juist ingevuld worden.

2.2 De overeenkomst tussen Bigpoint en de Gebruiker komt tot stand na goedkeuring door Bigpoint van de aanvraag van de Gebruiker. Bevestiging van de Gebruikersaanvraag kan Bigpoint expliciet kenbaar maken als gevolg van een actie door Bigpoint, met name door het Spel of de Dienst beschikbaar te stellen.

2.3 Voor zover het noodzakelijk is om een Account aan te maken om een Spel of Dienst te kunnen gebruiken, zal Bigpoint onmiddellijk een bevestigings-e-mail sturen naar het door de Gebruiker bij de registratie opgegeven e-mailadres om ontvangst van de Gebruikersaanvraag te bevestigen. Deze ontvangstbevestiging betekent echter geen bindende aanvaarding van de Gebruikersaanvraag. De aanvaarding kan mogelijk tegelijkertijd met de bevestigings-e-mail verstuurd worden.

3 Annuleringsbeleid en voorbeeld-annuleringsformulier

Annuleringsbeleid:
De Gebruiker heeft het recht om binnen een periode van veertien (14) dagen zonder opgaaf van redenen zijn intentieverklaring voor een contractuele overeenkomst voor Spellen en Diensten en het aanschaffen van Premium kenmerken van Bigpoint te annuleren.

De annuleringsperiode (oftewel bedenktijd) is in totaal 14 dagen en begint op de datum van het afsluiten van de overeenkomst.

Om gebruik te maken van het recht tot annulering moet de Gebruiker Bigpoint (Bigpoint GmbH, Sachsenstraße 20, 20097 Hamburg, Duitsland; e-mail: ) door middel van een duidelijke schriftelijke verklaring op de hoogte brengen van zijn of haar beslissing om de aanvraag voor het gebruik van Spellen en Diensten en het bestellen van Premium kenmerken te annuleren (bijv. door een e-mail, brief per post of fax). Hiervoor kan de Gebruiker het hieronder staande voorbeeld-annuleringsformulier gebruiken. Dit is echter niet verplicht. Zolang de Gebruiker het bericht betreffende annulering verstuurd heeft voor het eind van de annuleringsperiode, wordt geacht te zijn voldaan aan de annuleringsdeadline. Om per e-mail verstuurde annuleringen snel te kunnen verwerken, raden we aan in het onderwerpveld van de e-mail het volgende te vermelden: naam van het Spel evenals enigerlei Diensten of Premium kenmerken, de naam van de Gebruiker en Gebruikers-ID.

Consequenties van annulering:
Indien de Gebruiker geannuleerd heeft, zullen alle door de Gebruiker aan Bigpoint gedane betalingen, inclusief bijbehorende leverings-/vrachtkosten (met uitzondering van enigerlei gemaakte extra kosten omdat de Gebruiker de voorkeur gaf aan een andere manier van leveren dan de goedkoopste door Bigpoint aangeboden standaardverzending) onmiddellijk en uiterlijk binnen 14 dagen nadat Bigpoint de kennisgeving van annulering ontvangen heeft, gerestitueerd worden. Voor de terugbetaling zal Bigpoint hetzelfde betaalmiddel gebruiken als de Gebruiker voor de originele transactie gebruikte, tenzij er uitdrukkelijk iets anders door Bigpoint en de Gebruiker overeengekomen is. In geen geval zullen er aan de Gebruiker kosten in rekening gebracht worden voor deze terugbetaling.

Let op:
Annulering is niet mogelijk, indien er digitale inhoud is geleverd, die niet op een fysiek medium geleverd wordt, als de uitvoering met uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van de Gebruiker reeds begonnen is en deze bevestigd heeft dat hij hierdoor zijn recht op annulering verliest.

Einde annuleringsbeleid

Voorbeeld-annuleringsformulier

(Gebruik dit formulier indien u de overeenkomst wenst te annuleren en stuur dit aan ons op.)

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.

4 Beschikbaarheid

Bigpoint garandeert een gemiddelde beschikbaarheid van 90% (negentig procent) op jaarbasis voor haar Spellen en Diensten. Uitgezonderd hiervan zijn echter de periodes, waarin de servers van de Bigpoint-websites of van de afzonderlijke Spellen en/of Diensten niet via het internet beschikbaar zijn door technische of andere problemen, waar Bigpoint geen invloed op heeft (zoals overmacht, schuld door derden, enz.) evenals de periodes, waarin routinewerkzaamheden worden uitgevoerd. De aansprakelijkheid van Bigpoint voor het geval dat haar Spellen en/of Diensten door opzettelijke, ernstige nalatigheid onbereikbaar mochten zijn, blijft onverminderd van kracht. Bigpoint kan de toegang tot haar Spellen en Diensten beperken voor zover dit vereist is omwille van de veiligheid van het netwerk en het behoud van de netwerkintegriteit, met name met betrekking tot het voorkomen van ernstige storingen of onderbrekingen het netwerk, de software of de opgeslagen gegevens.

5 Toegang tot deze Algemene voorwaarden, wijzigingen en verdere berichten, contact opnemen door de Gebruiker

5.1 Door het indienen van zijn Gebruikersaanvraag en door het gebruik van de Spellen en/of de Diensten van Bigpoint accepteert de Gebruiker de bepalingen van deze Algemene voorwaarden als bindend. Deze Algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke login binnen het kader van de Diensten en wanneer enigerlei van de Spellen en/of Diensten van Bigpoint geïnstalleerd en/of gebruikt worden.

5.2 Bigpoint behoudt zich het recht voor deze Algemene voorwaarden op elk moment in de toekomst te wijzigen of aan te passen, voor zover dit nodig mocht zijn, en voor zover de Gebruiker hierdoor niet naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid wordt benadeeld.

5.3 Wijzigingen aan de Algemene voorwaarden zullen aan de Gebruiker kenbaar gemaakt worden via e-mail of op de Websites. Eventuele wijzigingen van de Algemene voorwaarden zullen bij elke login van de Gebruiker duidelijk kenbaar gemaakt worden. De gewijzigde Algemene voorwaarden zijn met onmiddellijke ingang van kracht, vooropgesteld dat de Gebruiker met de veranderingen ingestemd heeft. Bovendien zijn de voorwaarden zoals beschreven in clausule 5.1 van toepassing.

5.4 Indien de Gebruiker niet akkoord gaat met de wijzigingen aan de Algemene voorwaarden, hebben beide partijen het recht om de overeenkomst op te zeggen met een opzeggingstermijn van 1 maand behalve indien conform clausule 8.2.1. beide partijen het recht hebben de overeenkomst per direct en zonder kennisgeving op te zeggen. Totdat de beëindiging van de overeenkomst afgerond is, blijven de oorspronkelijke Algemene voorwaarden van kracht. Wanneer er door de Gebruiker betalingen zijn gedaan voor Spellen en/of Diensten die verder reiken dan de beëindigingsdatum met betrekking tot voortdurende verplichtingen met een tijdslimiet, zullen die pro rata aan de Gebruiker terugbetaald worden. Verdere aanspraken van de Gebruiker worden bij dezen als niet geldig beschouwd.

5.5 Bigpoint zal bij het kenbaar maken van dergelijke wijzigingen de Gebruiker ook nadrukkelijk op de mogelijkheid wijzen om de verandering niet te accepteren en de overeenkomst op te zeggen.

5.6 Bigpoint zal, voor zover dit niet anders in deze Algemene voorwaarden of in andere overeenkomsten met de Gebruiker overeengekomen is, gewoonlijk via e-mail met de Gebruiker communiceren. De Gebruiker dient ervoor te zorgen dat hij alle e-mails kan ontvangen die Bigpoint naar het adres verstuurt dat hij bij de registratie of later heeft opgegeven. Daarbij is het de verantwoordelijkheid van de Gebruiker om het spamfilter op correcte wijze in te stellen en te onderhouden en om regelmatig het opgegeven e-mailadres op nieuwe berichten te controleren. Bigpoint behoudt zich het recht voor om zelf te bepalen in welke vorm zij met de Gebruikers wil communiceren.

5.7 Wanneer de Gebruiker contact met Bigpoint opneemt, dient deze aan te geven op welk Spel en/of Dienst dan wel op welke Spel- of Dienstenaccount het bericht betrekking heeft.

6 Handleidingen bij Spellen en spelregels

6.1 De instructies en (spel)regels van de desbetreffende Spellen en/of Diensten worden op de Website van het desbetreffende Spel en/of Diensten gepubliceerd.

6.2 De Gebruiker is er zich van bewust dat hij in de online Spellen met talloze andere Gebruikers speelt en communiceert. Om interactie tussen de Gebruikers in de Spellen soepel te laten verlopen, is het belangrijk dat de regels door alle Gebruikers in acht genomen worden. Door Spellen en Diensten van Bigpoint te gebruiken, accepteert de Gebruiker de (spel)regels en de voorwaarden voor deelname aan de Spellen en Diensten als bindend.

6.3 De Gebruiker zal verder geen activiteit(en) ondernemen, die het normale gebruik van de Spellen en de Diensten of de interactie tussen Gebruikers verstoren.

7 Tarieven, betalingsvoorwaarden, verlate betaling

7.1 Basisversie

Bigpoint stelt de Spellen en Diensten in principe, indien nodig, aan de Gebruiker ter beschikking, vanaf het moment dat een Gebruikersaccount wordt aangemaakt en anders na het downloaden en installeren. In dat geval krijgt de Gebruiker alleen de beschikking over de basisversie van het Spel. Het aanmaken van een Account en het gebruik van de basisversie zijn gratis. De basisversie kan onbeperkt gespeeld worden zonder beperkingen in de Spelfuncties (afgezien van het recht van Bigpoint om het Spel terug te trekken). In de basisversie heeft de Gebruiker niet toegang tot alle functies van het Spel.

7.2 Premium kenmerken

De Gebruiker heeft de mogelijkheid om tegen betaling bepaalde functies te kopen (hierna: "Premium kenmerken") die niet beschikbaar zijn in de basisversie, zoals geavanceerde Spelfuncties of aanvullende virtuele goederen voor in het Spel. Immateriële en/of materiële materialen vallen niet onder de aankoop van Premium kenmerken en de toewijzing van dergelijke materialen aan derde partijen is verboden.

De aangeboden Premium kenmerken kunnen per Spel verschillen. Op de Website van het Spel in kwestie staat welke Premium kenmerken tegen welke prijs beschikbaar zijn, welke functies deze kenmerken hebben en aan welke voorwaarden voor het gebruik ervan moet worden voldaan. Daarbij kan het, afhankelijk van het Premium kenmerk, gaan om een éénmalige betaling om een Account te crediteren met functies of items die gebruikt kunnen worden voor bepaalde doeleinden conform de spelregels van een Spel, of om periodieke betalingen, bijvoorbeeld een dag, een week, een maand, een kwartaal, een half jaar of een jaar. Alle getoonde prijzen zijn brutoprijzen, dus inclusief alle eventuele belastingen.

Alle Spelen worden constant verder ontwikkeld. Bigpoint behoudt zich derhalve het recht voor om te allen tijde nieuwe Premium kenmerken aan te bieden. In het kader van de aanpassing en ontwikkeling van de Spellen behoudt Bigpoint zich eveneens het recht voor bepaalde Premium kenmerken niet meer aan te bieden en/of ook in de gratis basisversie ter beschikking te stellen (zie clausule 7.1 hiervoor). In het laatste geval kan de Gebruiker geen aanspraak maken op een eventuele vergoeding van de reeds gedane betalingen hiervoor.

In het geval van een permanente stopzetting van een Spel is clausule 1.2.15 van toepassing.

Indien de Gebruiker minderjarig is, geeft hij door het bestellen van de Premium kenmerken uitdrukkelijk te kennen dat hij voldoende middelen ter beschikking heeft (gekregen) voor betaling van deze Diensten.

Indien de betaling gedaan is door middel van een mobiele betaalmethode (zoals Premium sms, Premium call, shortcodes, enz.) wordt de bestelling en de betaling door de eigenaar van de terminal met de mobiele applicatie als geautoriseerd beschouwd door de Gebruiker voor het doen van een dergelijke betaling namens de Gebruiker indien de Gebruiker en de eigenaar van de terminal verschillende individuen zijn.

Indien bepaalde Spellen via gedownloade software toegankelijk op mobiele telefoons worden gemaakt, gelden voor betalingen daarvan dezelfde regels als voor de Premium kenmerken.

7.3 Abonnement / automatische verlenging

Indien betalingen voor Premium kenmerken in regelmatige termijnen dienen te gebeuren, sluit de Gebruiker in feite een abonnement (oftewel een voortdurende verplichting) af voor dergelijke Premium kenmerken, dat automatisch wordt verlengd, indien de Gebruiker dit abonnement niet opzegt binnen de daarvoor in clausule 8.2 gestelde termijn. De abonnementsvoorwaarden zijn terug te vinden in de spelregels van de desbetreffende Spellen.

7.4 Betalingsvoorwaarden en vervaldatum

Bigpoint is gerechtigd om betaling vooraf te vragen voor de betaling voor het gebruik van Premium kenmerken (zie clausule 7.2 hiervoor). Een dergelijke betaling zal bij de afsluiting van de overeenkomst verschuldigd zijn en zal betaald worden via de door de Gebruiker geselecteerde betaalmethode (bijv. creditcard, bankoverschrijving, Premium sms, enz.). Het bedrag, dat wordt afgeschreven, heeft op het afschrift van de creditcard of bankrekening de vermelding Bigpoint.

Enigerlei bezwaren tegen mobiele facturering dienen binnen acht weken na ontvangst van een dergelijke factuur ingediend te worden op grond van § 45 i TKG (Duitse Telecommunicatiewet).

De berekeningen die de basis van de facturering vormen, worden als van toepassing beschouwd voor zover er geen aanwijzingen zijn dat ermee geknoeid is.

7.5 Aanpassing van prijzen

7.5.1 Bigpoint behoudt zich te allen tijde het recht voor om prijzen te verlagen of nieuwe producten, Diensten of betaalmethodes aan te bieden hetzij op een tijdelijke hetzij op een permanente basis. Daarnaast is Bigpoint gerechtigd te allen tijde en met onmiddellijke ingang de prijzen te verhogen voor alle Diensten die niet voortdurende verplichtingen vertegenwoordigen.

7.5.2 Prijzen binnen het kader van voortdurende verplichtingen kunnen gewijzigd worden indien hierover minimaal zes weken voorafgaand aan de wijziging een schriftelijke kennisgeving of e-mail aan het door de Gebruiker opgegeven (e-mail)adres gestuurd is. De gewijzigde prijs wordt van kracht indien de Gebruiker niet binnen een termijn van zes weken na de kennisgeving bezwaar maakt tegen de gewijzigde prijs. De overeenkomst blijft dan in stand met inachtneming van de gewijzigde voorwaarden en prijzen. Bigpoint zal bij het kenbaar maken van dergelijke wijzigingen de Gebruiker ook nadrukkelijk op de mogelijkheid wijzen om de veranderingen niet te accepteren, de overeenkomst op te zeggen, de gegeven termijn en de juridische gevolgen indien er geen bezwaar gemaakt wordt.

Indien de Gebruiker binnen de gegeven termijn bezwaar, behouden beide partijen zich het recht voor om aan het eind van de maand de overeenkomst op te zeggen behalve indien conform clausule 8.1. het recht bestaat de overeenkomst per direct en zonder kennisgeving op te zeggen. Tot de beëindiging van de overeenkomst blijven de oorspronkelijke Algemene voorwaarden van kracht. De oorspronkelijke tarieven blijven van kracht tot de beëindiging van de overeenkomst.

Betalingen voor Spellen en Diensten met betrekking tot voortdurende verplichtingen die verder reiken dan de beëindigingsdatum, zullen pro rata aan de Gebruiker terugbetaald worden. Verdere aanspraken van de Gebruiker worden bij dezen als niet geldig beschouwd.

7.6 Verlate betaling

In geval van verlate betaling is Bigpoint gerechtigd rente in rekening te brengen op basis van de huidige wettelijke rentevoet die geldt op het moment. Bigpoint heeft in het geval van verlate betaling ook het recht om de Diensten stop te zetten en om het/de Account(s) van de Gebruiker te blokkeren. De Gebruiker kan voor de periode van de blokkering geen aanspraak maken op (gedeeltelijke) restitutie van het geld dat hij voor zijn abonnement heeft betaald.

7.7 Storneren, annuleringskosten

Indien er voor Bigpoint kosten en/of verliezen ontstaan omdat Bigpoint belast wordt voor annuleringskosten ten gevolge van een gestorneerde (teruggeboekte) incassobetaling vanwege een fout van de Gebruiker of door omstandigheden die aan de Gebruiker te wijten zijn, zullen alle annuleringskosten op de Gebruiker worden verhaald.

Bigpoint is gerechtigd betaling te eisen van alle kosten voortvloeiend uit herhaalde pogingen de kosten van de rekening van de Gebruiker te incasseren bovenop de oorspronkelijke vergoeding. Bigpoint behoudt zich tevens het recht voor om per geannuleerde transactie een administratievergoeding van EUR 5,00 in rekening te brengen.

7.8 SEPA-procedure

Enigerlei incassomachtiging die door de Gebruiker voor 1 februari 2016 aan Bigpoint is verleend, zal omgezet worden/is omgezet in een SEPA-incassomachtiging. Bigpoint zal de Gebruiker binnen 5 werkdagen voor de afboeking op zijn bankrekening hierover informeren.

7.9 Geen wingarantie

Bigpoint garandeert niet dat Gebruikers prijzen winnen. De Gebruikers hebben met name niet het recht uitkering van prijzengeld te claimen, tenzij een dergelijk recht uitdrukkelijk is bepaald in deze Algemene voorwaarden.

Een claim op uitbetaling van een prijs is uitsluitend toegestaan indien Bigpoint een dergelijke prijs expliciet heeft aangeboden/geadverteerd.

Dit recht bestaat ook dan niet wanneer Bigpoint vaststelt dat de prijs mogelijk gewonnen zou kunnen zijn als gevolg van manipulatie van technische of juridische aard en/of van enigerlei ander crimineel gedrag in het algemeen. Door Spellen en Diensten van Bigpoint te gebruiken, verklaart de Gebruiker dat hij instemt met het feit dat Bigpoint met betrekking tot de rechtmatigheid op het winnen van de prijs, steeds een grondig onderzoek kan opstarten en in de tussentijd zonder uitdrukkelijke toestemming van de Gebruiker de uitkering van het prijzengeld kan weigeren. Het recht op prijzengeld komt ook te vervallen indien de Gebruiker zich niet aan de spelregels heeft gehouden. In geval van twijfel ligt de bewijslast bij de Gebruiker, de Gebruiker moet aantonen dat hij zich aan de spelregels heeft gehouden. De Gebruiker erkent en aanvaard uitdrukkelijk het feit dat hij de bewijslast draagt, zelfs als het niet juridisch gebruikelijk is.

7.10 Geen compensatie; geen recht van retentie

De Gebruiker kan alleen voor de vorderingen van Bigpoint worden gecompenseerd, indien zijn tegenvorderingen niet betwist kunnen worden of wettelijk bindend zijn verklaard. De Gebruiker kan uitsluitend betalingen inhouden (recht van retentie) indien zijn tegenvordering betrekking heeft op dezelfde Algemene voorwaarden.

8 Looptijd, beëindiging, blokkering van de Gebruiker

8.1 Looptijd

Alle overeenkomsten tussen de Gebruiker en Bigpoint worden voor onbepaalde tijd afgesloten, tenzij een beperkte termijn uitdrukkelijk gespecificeerd is in de overeenkomst met Bigpoint.

8.2 Gewone beëindiging

Onder de voorwaarde dat de opzeggingstermijn gerespecteerd wordt, is het beide partijen wettelijk toegestaan om de contractuele overeenkomst zonder opgaaf van redenen te beëindigen, mits aan het volgende voldaan is:

8.2.1 Indien de overeenkomst voor onbepaalde tijd is aangegaan, hebben beide partijen het recht om de contractuele overeenkomst per direct te beëindigen.

8.2.2 Als een overeenkomst voor Spellen of Diensten of Premium-kenmerken voor een bepaalde termijn (‘initiële termijn’) met automatische verlenging is overeengekomen (zie clausule 7.2), zal de desbetreffende overeenkomst automatisch worden verlengd na het verstrijken van de initiële termijn (i) voor dezelfde periode van de initiële termijn als de overeenkomst werd afgesloten vóór 1 maart 2022, of (ii) voor een onbepaalde termijn als de overeenkomst werd afgesloten op of na 1 maart 2022. Dit is niet van toepassing als de overeenkomst door de Gebruiker of door Bigpoint wordt geannuleerd (i) voordat de initiële termijn is verstreken waarbij een opzegtermijn van 7 dagen in acht wordt genomen (of een kortere opzegtermijn als dat is overeengekomen), of (ii) op enig moment na het verlengen van de initiële termijn waarbij een opzegtermijn van één maand in acht wordt genomen (of een kortere opzegtermijn als dat is overeengekomen).

8.3 Rechtmatige beëindiging

8.3.1 Het recht van beide partijen om de overeenkomst te allen tijde op grond van belangrijke redenen te beëindigen, wordt niet beïnvloed door de hier bovenstaande bepalingen.

8.3.2 In het geval dat Bigpoint verantwoordelijk is voor een vroegtijdige beëindiging van de contractuele overeenkomst op grond van belangrijke redenen, ontvangt de Gebruiker een pro rata vergoeding voor elke door hem gedane betaling met betrekking tot de in tijd beperkte Diensten, indien van toepassing (met name voor in tijd beperkte Premium kenmerken), die van toepassing zijn op de periode nadat de beëindiging geëffectueerd wordt. Alle andere vorderingen van de Gebruiker worden beschouwd als ongeldig, tenzij anders vermeld in deze Algemene voorwaarden.
Bigpoint heeft het recht de contractuele overeenkomst op basis van ernstige gronden te beëindigen en om de toegang van de Gebruiker tot de Diensten permanent te blokkeren, specifiek om de volgende redenen, maar niet beperkt tot deze:

In onder meer de volgende gevallen zou het onredelijk zijn te verwachten dat Bigpoint geacht wordt zich te houden aan de overeenkomst;

Indien Bigpoint rechtmatig de contractuele overeenkomst op grond van belangrijke redenen beëindigt, is Bigpoint gerechtigd de bijbehorende schade op de Gebruiker te verhalen.

8.4 Blokkering van de Gebruiker

Niettegenstaande het recht van beëindiging, is Bigpoint gerechtigd de toegang van de Gebruiker tot de Spellen en Diensten tijdelijk te blokkeren indien enigerlei verdenking bestaat van misbruik van de door Bigpoint aangeboden Spellen of Diensten (met name een schending van de verbodsbepalingen in clausule 1.2 en of enigerlei andere ongeoorloofde manipulatie) en/of met betrekking tot het gedrag van de Gebruiker wat Bigpoint het recht zou geven op beëindiging op grond van belangrijke redenen conform clausule 8.3.

Bigpoint kan niet aansprakelijk worden gesteld voor een score, en zal indien de Speler geblokkeerd wordt, niet aansprakelijk zijn voor enigerlei materiële en/of immateriële schade als gevolg van het niet kunnen deelnemen gedurende de blokkering.

9 Verantwoordelijkheden en andere verplichtingen van de Gebruiker; aansprakelijkheid voor door de Gebruiker geüploade informatie; auteursrecht

9.1 Verplichtingen van de Gebruiker

De belangrijkste verplichting van de Gebruiker is enigerlei en alle toepasselijke vergoedingen te betalen, tenzij hij de basisversie van de Spellen en/of Diensten gebruikt (zie clausule 7 hierboven). Daarnaast dient de Gebruiker zich aan alle geldende spelregels te houden en juiste en geldige gegevens te verstrekken, die Bigpoint bij het aangaan van de overeenkomst of tijdens de duur van de overeenkomst opvraagt. Derhalve verklaart de Gebruiker dat alle informatie met betrekking tot hem of andere gegevens die relevant zijn voor de overeenkomst (met name bankgegevens en creditcardnummer) en die hij op de Gebruikersaanvraag ingevuld heeft of tijdens de duur van de contractuele overeenkomst verstrekt, naar zijn beste weten volledig en juist zijn. De Gebruiker is verplicht om Bigpoint zo snel mogelijk op de hoogte te stellen van mogelijke veranderingen. De Gebruiker is verplicht zich aan de spelregels te houden. In het geval van herhaaldelijke schending van de regels, ondanks een waarschuwing, of in het geval van zware overtredingen (zie clausule 8.3) behoudt Bigpoint zich het recht voor alle Diensten met onmiddellijke ingang en zonder waarschuwing op te schorten en de overeenkomst te beëindigen.

9.2 Installatie van software

Bigpoint is niet aansprakelijk voor schade of verlies van gegevens, die zich voordoen op de computer, mobiele telefoon of andere (mobiele) terminals die de Gebruiker gebruikt voor de Spellen en Diensten ("Terminal").

9.3 Verdere verplichtingen van de Gebruiker

9.3.1 Bigpoint stelt de Spellen en Diensten gedeeltelijk online beschikbaar voor gebruik. De software die de Gebruiker op zijn terminal nodig heeft (met name maar niet beperkt tot het besturingssysteem en de internetbrowser(s) of plug-ins zoals Flash of Java (indien van toepassing) worden niet door Bigpoint ter beschikking gesteld of geïnstalleerd. Bigpoint heeft ook generlei ondersteunende Diensten voor dergelijke software-installaties. Het is de verantwoordelijkheid van de Gebruiker om ervoor te zorgen dat zijn terminal in staat is en blijft om de Spellen en Diensten van Bigpoint te kunnen gebruiken. Bigpoint biedt derhalve dan ook geen enkele technische ondersteuning bij de installatie van de lokaal benodigde software.

9.3.2 De Gebruiker is verplicht om alle niet-openbare Account- en toegangsgegevens (inloggegevens, wachtwoorden, Account-ID enz.) strikt geheim te houden met betrekking tot derden. Deze geheimhoudingsplicht geldt ook voor vrienden, kennissen, familieleden en andere Spelers (bijv. clanleden) of andere Gebruikers van de Diensten. De Gebruiker moet Bigpoint onmiddellijk op de hoogte brengen indien hij erachter komt of vermoedt dat een onbevoegde derde in bezit is gekomen van de genoemde toegangsgegevens. Bigpoint raadt Gebruikers aan hiervoor het contactformulier te gebruiken. In het geval dat een derde partij toegang krijgt tot de Spellen of Diensten van Bigpoint met behulp van de toegangsgegevens van de Gebruiker omdat de Gebruiker verzuimd heeft het Account afdoende te beschermen tegen ongeautoriseerde toegang, moet, vanwege het gevaar van de door hem veroorzaakte onzekerheid met betrekking tot wie het Account misbruikt heeft of wie verantwoordelijk was voor een contractuele of wettelijke schending van genoemd Account, de Gebruiker de verantwoordelijkheid voor die acties op zich nemen alsof hij deze acties zelf uitgevoerd had. Bigpoint is gerechtigd om elke keer dat er bij een Account gelogd wordt met de gegevens van de Gebruiker, ervanuit te gaan, dat dit door de Gebruiker zelf is gedaan. Bigpoint wijst er op dat wachtwoorden omwille van veiligheidsredenen regelmatig moeten worden veranderd. De Gebruiker is uitsluitend zelf verantwoordelijk voor de toegang tot en het gebruik van zijn Account.

9.3.3 In het geval dat Bigpoint gegronde reden heeft om aan te nemen dat onbevoegden ten onrechte in het bezit gekomen zijn niet-openbare Accounts- of toegangsgegevens, heeft Bigpoint het recht, doch niet te plicht, naar eigen goeddunken de toegangsgegevens van het Account zonder voorafgaande waarschuwing te wijzigen, of de desbetreffende Account op te schorten. Bigpoint zal de rechtmatige Gebruiker hier onmiddellijk van op de hoogte brengen en zal, op verzoek, de Gebruiker de nieuwe toegangsgegevens zo snel mogelijk doen toekomen. De Gebruiker heeft niet het recht om te eisen dat hij weer met zijn oorspronkelijke toegangsgegevens kan gebruiken.

9.3.4. De Gebruiker is niet gerechtigd het complete Account noch enig individueel Spelitem, Premium kenmerken of Spelfuncties aan derden te verkopen noch op enigerlei andere manier of vorm over te dragen. Dit geldt niet voor de verkoop of overdracht van aanbiedingen of producten die door Bigpoint voor dit doel zijn gecreëerd en gereserveerd.

9.3.5 Bigpoint beveiligt haar systemen tegen virussen. Toch kan het opduiken van een virus niet volledig worden uitgesloten. Bovendien is het mogelijk dat onbevoegden e-mails zonder toestemming van Bigpoint uit naam van Bigpoint versturen en dat dergelijke e-mails virussen of zogenaamde spyware kunnen bevatten of waarin links naar Websites staan die virussen of spyware bevatten. Bigpoint heeft geen invloed daarop. De Gebruiker gaat ermee akkoord alle e-mails die van Bigpoint afkomstig zijn, of die schijnbaar in naam van Bigpoint zijn verstuurd, op virussen te controleren. Dit geldt ook voor e-mails van andere Gebruikers van de Spellen of Diensten.

9.3.6 De Gebruiker gaat ermee akkoord de instructies van Bigpoint, haar werknemers, gevolmachtigden en gedelegeerde agenten op te volgen. Dit geldt met name voor maar is niet beperkt tot de aanwijzingen van beheerders en moderatoren van forums voor een specifiek Spel en/of Dienst.

9.3.7 De Gebruiker gaat ermee akkoord dat hij in geen geval de Account, de loginnaam of het wachtwoord van een andere Gebruiker zal gebruiken.

9.4 Plichten van de Gebruiker betreffende de door hem verstrekte informatie

9.4.1 De Gebruiker zal de nodige zorgvuldigheid betrachten bij de selectie van de informatie die hij ter beschikking stelt aan andere Gebruikers door deze binnen het kader van de Diensten te uploaden.

De Gebruiker verplicht zich in het kader van de Diensten geen inhoud (zoals maar niet beperkt tot foto's, video’s, links, namen, woorden) met een politieke, religieuze, beledigende, aanstootgevende, gewelddadige, seksistische, pornografische of andere moreel verwerpelijke met name racistische of extreemrechtse of extreem-linkse inhoud, personen of voorstellingen te verspreiden. Verder gaat de Gebruiker ermee akkoord geen merkenrechtelijk of anderszins wettelijk beschermde woorden, begrippen, namen, foto's, video’s, muziekstukken, Spellen of ander materiaal te gebruiken. In geval van twijfel moet de Gebruiker enigerlei door Bigpoint betwiste content onmiddellijk verwijderen. Bigpoint is eveneens gerechtigd dergelijke twijfelachtige content zelf te verwijderen De Gebruiker moet altijd de desbetreffende wettelijke en juridische bepalingen respecteren, met name met betrekking tot de bescherming van jongeren, de privacy van gegevens, de bescherming van persoonlijke rechten, bescherming tegen laster en smaad, auteursrechten en handelsmerken.

9.4.3 De Gebruiker mag de Dienst(en) niet misbruiken voor illegale of onbevoegde doeleinden Het is ten strengste verboden de Accountnamen of e-mailadressen van andere Gebruikers zonder hun voorafgaande toestemming te gebruiken voor het toesturen van ongevraagde e-mails, reclame of voor enigerlei andere commerciële doeleinden.

9.4.4 Bigpoint is gerechtigd om alle content te verwijderen die door de Gebruiker ingediend is in verwijtbare schending van de bovengenoemde regels en voorschriften.

9.4.5 Bigpoint is met name gerechtigd door de Gebruiker ingediende informatie geheel of gedeeltelijk te wissen, indien er duidelijk aanwijzingen zijn voor een schending van deze Algemene voorwaarden, de handleidingen en de regels van de Dienst(en) in kwestie of indien deze anderszins in strijd met de toepasselijke wetgeving zijn. Dit omvat bijvoorbeeld maar is niet beperkt tot:

9.4.6 De Gebruiker heeft niet het recht om te eisen dat dergelijke gewiste informatie wordt hersteld.

Bovendien heeft Bigpoint het recht om de in gebreke zijnde Gebruiker van het verdere gebruik van de betrokken Dienst(en uit te sluiten en zijn Account bij herhaalde schendingen van de voornoemde verboden, ondanks schriftelijke waarschuwingen, per direct te blokkeren. Bigpoint behoudt zich het recht voor verdere noodzakelijke en aanvullende claims in te dienen, met name wat betreft claims voor schadevergoeding.

9.4.7 De Gebruiker moet Bigpoint op de hoogte brengen, wanneer hij merkt, dat derden of andere Gebruikers de Dienst(en) misbruiken, bijvoorbeeld door het toegankelijk maken, verspreiden en/of versturen van materiaal dat volgens clausule 9.4 niet is toegestaan. Bigpoint verzoekt de Gebruiker om dit schriftelijk te doen (bijvoorbeeld via e-mail) om ervoor te zorgen dat effectieve maatregelen genomen kunnen worden.

9.5 Aansprakelijkheid van de Gebruiker betreffende geüploade informatie

9.5.1 De Gebruiker is uitsluitend zelf verantwoordelijk voor teksten, bestanden, beelden, foto’s, video’s, geluiden, muziek, auteursrechtelijk beschermde werken of ander materiaal, informatie, enz. (hierna "Geüploade informatie"), die hij binnen het kader van de Diensten ter beschikking stelt of met andere Gebruikers deelt. Bigpoint onderschrijft dergelijke informatie niet noch keurt ze deze goed.

9.5.2 Bigpoint heeft geen controle over de Geüploade informatie binnen het kader van de Diensten. Bigpoint controleert de inhoud van de Geüploade informatie niet. Bigpoint behoudt zich echter wel het recht voor om alle Geüploade informatie te beoordelen en evalueren inzake schendingen van deze Algemene voorwaarden en/of spelregels. Indien Bigpoint constateert dat bepaalde Geüploade informatie illegaal is, zal deze onmiddellijk worden verwijderd.

9.5.3 Bigpoint is op geen enkele wijze aansprakelijk voor de Geüploade informatie, met name niet voor de juistheid, volledigheid of betrouwbaarheid ervan.

9.6 Auteursrecht

9.6.1 De Gebruiker behoudt alle rechten op de Geüploade informatie. Door de informatie op de Websites en/of binnen het kader van de Diensten openbaar te maken, verleent de Gebruiker Bigpoint een niet-exclusieve, gratis licentie die te allen tijde in te trekken is indien dergelijke content verwijderd wordt, om deze content binnen het kader van de Diensten beschikbaar te stellen aan het publiek en deze te bewerken (afmeting, grootte, enz.) om in het openbaar aan te bieden, weer te geven, te reproduceren en dergelijke inhoud te verspreiden met de bedoeling deze aan te passen aan de vereisten van de Diensten.

9.6.2 De Gebruiker verleent Bigpoint geen verdere rechten op de Geüploade informatie. Bigpoint is niet gerechtigd om de Geüploade informatie buiten de Diensten te gebruiken of te distribueren.

9.6.3. Door de informatie in te dienen erkent en aanvaardt de Gebruiker dat de Geüploade informatie binnen het kader van de Diensten wereldwijd toegankelijk zal zijn via het internet. Door dergelijke informatie te uploaden, stemt de Gebruiker met deze voorwaarden in.

9.6.4 Voornoemde licentie eindigt op het moment dat de Gebruiker de geüploade content van de Diensten verwijdert.

10 Gebreken

10.1 Bigpoint biedt de Gebruiker uitsluitend de toegang tot de Spellen en de Diensten in de versie aan, die op dat moment bestaat (clausule 1.2) De Gebruiker heeft niet het recht te eisen dat een bepaalde toestand of bepaalde functies van de Spellen en Diensten en/of een score behouden blijven of worden hersteld. Bij de aankoop van Premium kenmerken, wordt de Gebruiker alle wettelijke en contractuele rechten verleend. De Gebruiker erkent dat de door Bigpoint aangeboden Spellen en Diensten – zoals alle software – mogelijk fouten kunnen bevatten. Spellen en Diensten kunnen dus enkel als defect beschouwd worden indien de speelbaarheid of bruikbaarheid ernstig en gedurende langere tijd aangetast is.

De Gebruiker moet eventuele gebreken aan Spellen, Diensten en/of andere leveringen van Bigpoint altijd uitvoerig schriftelijk aan Bigpoint meedelen en daarbij met name de foutmeldingen die verschenen schriftelijk daaraan toevoegen. Alvorens een mogelijke fout te melden, moet de Gebruiker eerst de handleiding van het Spel of de Dienst raadplegen evenals de andere informatie die Bigpoint ter beschikking heeft gesteld om problemen op te lossen (met name de lijst van vaak gestelde vragen en discussiefora over mogelijke problemen). De Gebruiker moet Bigpoint naar vermogen helpen om een mogelijk probleem met het Spel of de Dienst op te lossen.

10.2 De Gebruiker moet de fouten meteen, na het ontdekken ervan, schriftelijk aan Bigpoint melden. Bigpoint raadt de Gebruiker aan om alle meldingen van fouten schriftelijk (via fax, brief of het contactformulier voor de afdeling Support e-mail) aan Bigpoint te melden zodat er bewijsvoering aanwezig is.

10.3 Bigpoint kan niet aansprakelijk gehouden worden voor fouten, die ontstaan zijn door invloeden van buitenaf, door mogelijke bedieningsfouten van de kant van de Gebruiker, door overmacht, of door wijzigingen of andere aanpassingen, die niet door Bigpoint zijn aangebracht, of andere vormen van manipulatie.

10.4 Garantie in de juridische zin van het woord, wordt door Bigpoint dus niet verstrekt.

11 Aansprakelijkheid en beperking van aansprakelijkheid

11.1 De Gebruiker is uitsluitend zelf rechtstreeks en onmiddellijk aansprakelijk jegens derden voor een eventuele schending van hun rechten. De Gebruiker vrijwaart Bigpoint voor enigerlei schade veroorzaakt door zijn of haar nalatigheid om deze Algemene voorwaarden in acht te nemen. De Gebruiker vrijwaart Bigpoint voor alle aanspraken van derden dat het posten van content door de Gebruiker of enige andere schendingen van deze Algemene voorwaarden door hem of haar in strijd is met hun respectievelijke rechten. De Gebruiker zal eveneens verantwoordelijk zijn voor alle juridische kosten van Bigpoint die Bigpoint maakt ten gevolge van het niet nakomen van de Algemene voorwaarden, inclusief advocaatkosten en gerechtskosten. Dit geldt niet als de overtreding niet aan de Gebruiker te verwijten is.

11.2 In het geval dat Bigpoint Diensten gratis aanbiedt, is Bigpoint uitsluitend aansprakelijk voor schade veroorzaakt door opzettelijk en nalatig handelen. Dit is echter niet van toepassing op de aansprakelijkheid met betrekking tot verlies van het leven, lichamelijk letsel of schade aan de gezondheid of de aanname van een garantie aangeboden door Bigpoint.

11.3 In het geval dat Bigpoint betalingen voor de Diensten vraagt, neemt Bigpoint onbeperkte aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt door opzet en grove nalatigheid. Indien er sprake is van eenvoudige nalatigheid, is Bigpoint uitsluitend aansprakelijk voor inbreuk op wezenlijke contractuele voorwaarden of overtredingen van een garantie. Onder wezenlijke contractuele voorwaarden worden die voorwaarden verstaan die de juiste uitvoering van de overeenkomst mogelijk maken en op de naleving waarvan de Gebruiker uit kan moeten gaan. Bovenstaande beperkingen zijn niet van toepassing op de aansprakelijkheid met betrekking tot verlies van het leven, lichamelijk letsel of schade aan de gezondheid of de aanname van een garantie aangeboden door Bigpoint. De aansprakelijkheid van Bigpoint op grond van de Wet Productaansprakelijkheid blijft intact.

11.4 De verplichting tot schadevergoeding of schadeloosstelling is beperkt tot de te verwachten schade of verlies veroorzaakt door de schending van materiële contractuele verplichtingen.

11.5 Afhankelijk van de omvang is de te verwachten schade beperkt tot € 200,00 per Account.

11.6 Voorgaande aansprakelijkheidsbeperkingen c.q. -uitsluitingen gelden ook voor de aansprakelijkheid van de directie, werknemers, vertegenwoordigers en/of agenten van Bigpoint, in het bijzonder ten behoeve van de aandeelhouders, medewerkers, vertegenwoordigers, bedrijfsorganen en hun medewerkers en leden, met betrekking tot hun persoonlijke aansprakelijkheid.

11.7 Bigpoint is uitsluitend aansprakelijk voor enigerlei advies in zoverre dit betrekking heeft op de inhoud van het door Bigpoint geleverde product.

12.8 Bigpoint distantieert zich uitdrukkelijk van de content van alle pagina's, waarop directe of indirecte verwijzingen (zogenaamde "links") naar de door Bigpoint aangeboden Diensten verwijzen. Bigpoint is op geen enkele manier aansprakelijk voor dergelijke content of pagina's. De aanbieders van de respectievelijke sites zijn verantwoordelijk voor de inhoud.

12 Slotbepalingen

12.1 Enigerlei en alle veranderingen, wijzigingen of de beëindiging van de overeenkomst, hetzij geheel of gedeeltelijk, dienen door de Gebruiker schriftelijk aan Bigpoint te worden gericht om als geldig te worden beschouwd, met inbegrip van enigerlei bepaling om de eis voor schriftelijke indiening te annuleren of te wijzigen.

12.2 De wettelijke plaats van jurisdictie is Hamburg, Duitsland.

12.3 Het recht van de Bondsrepubliek Duitsland is uitsluitend van toepassing op alle door Bigpoint gesloten overeenkomsten op basis van deze Algemene voorwaarden en op enigerlei daaruit voortvloeiende claims; met uitsluiting van de bepalingen met betrekking tot het VN-Verdrag inzake contracten voor de internationale verkoop van goederen en met uitsluiting van het Duitse internationale privaatrecht.

12.4 Indien enigerlei bepalingen van deze Algemene Voorwaarden nietig zijn of worden, heeft dit geen invloed op de geldigheid van de andere bepalingen.

Hamburg, 28 februari 2022

Bigpoint GmbH
Sachsenstraße 20
20097 Hamburg
Duitsland

HTC Reg. HRB-Hamburg 94148

BTW nr.: DE813 602 704

CEO: Wanqin Liu, Yingying Zou