Български Čeština Dansk Deutsch Ελληνικά English Español Suomi Français Magyar Italiano Nederlands Norsk Polski Português Română Русский Slovensky Svenska Türkçe

Všeobecné obchodní podmínky společnosti Bigpoint GmbH (dále jen „Bigpoint”)

1 Rozsah platnosti

Tyto všeobecné podmínky jsou platné pro služby společnosti Bigpoint poskytované na jejím internetovém portálu www.bigpoint.net/games/, na jejích internetových stránkách a pro hry poskytované v obchodech s aplikacemi („internetové stránky”) a pro další služby („služby”). K těmto službám například patří stahování a instalování her a hraní, vytvoření zákaznického účtu, vytvoření profilové stránky, účast na blozích a fórech, nahrávání mediálních obsahů, jako jsou fotky, texty a hry, nakupování virtuálních předmětů a jiné služby. Účastníci her provozovaných společností Bigpoint, jakož i uživatelé internetových stránek Bigpoint, jsou dále označováni jako „uživatelé”. Pokud je v těchto všeobecných obchodních podmínkách („VOP”) řeč o „hrách” nebo „službách”, jsou tak označovány hry a služby společnosti poskytované společností Bigpoint. Obchodní vztah mezi společností Bigpoint a uživateli je založen výhradně na ustanoveních uvedených v těchto VOP a dále pak v prohlášení o ochraně osobních údajů a tiráži, které jsou nedílnou součástí VOP.

Smluvním partnerem je společnost Bigpoint GmbH. Obchodní podmínky uživatele nejsou považovány za součást všeobecné smlouvy, pokud s nimi společnost Bigpoint výslovně nesouhlasí.

Předmětem těchto VOP výslovně nejsou záležitosti vyplývající z používání internetových stránek a her společně s hardwarem (např. počítač, Apple, mobil, tablet, atd.) nebo softwarem třetích stran (např. Google Play, iTunes, Windows Stores) nebo z internetového připojení používaného uživatelem pro přístup ke službám, neboť tyto služby nejsou dodávány společností Bigpoint.

1.1 Uživatelé

1.1.1 Společnost Bigpoint nabízí své hry a služby výhradně uživatelům v souladu s § 13 německého obchodního zákoníku (BGB). Užívání her a služeb společnosti Bigpoint k jakýmkoli jiným účelům než k osobní zábavě, zvláště k výdělečným účelům nebo jiným komerčním účelům je zakázáno.

1.1.2 K užívání plného rozsahu her a služeb poskytovaných společností Bigpoint jsou oprávněny pouze osoby, které dovršily 18 let věku. Osobám nedosahujícím jistého věku a držícím výslovný souhlas svých zákonných zástupců může být i přesto zakázána účast v některých hrách z důvodu věkového omezení platného konkrétně pro dané hry.

1.1.3 Registrací k užívání a/nebo instalaci her nebo služeb uživatel výslovně potvrzuje a zaručuje (i) že je plnoletou a svéprávnou osobu, případně (ii) že má výslovný souhlas svého zákonného zástupce, je-li osobou mladistvou.

Dále platí, že užívání hry či služeb ze strany dříve mladistvých osob i po datu dosažení jejich plnoletosti se považuje za výslovný souhlas se všemi prohlášeními učiněnými doposud uživatelem v souvislosti se smlouvou o užívání, s výjimkou případů, kdy je společnosti Bigpoint nejpozději do dvou (2) týdnů po tomto datu předloženo písemnou formou explicitní odvolání souhlasu.

1.2 Předmět smlouvy, užívání a změna her a služeb

1.2.1 Společnost Bigpoint umožňuje uživatelům účast ve hrách a využívání služeb v rámci dostupných technických a provozních možností.

1.2.2 Účast ve hrách slouží pouze k zábavě.

1.2.3 Společnost Bigpoint na svých internetových stránkách uchovává určité informace a umožňuje uživatelům mj. nahrávat na síť svá data a vytvářet individuální osobní profily, do kterých mohou nahlédnout ostatní uživatelé her či služeb a třetí strany. Dále může uživatel prostřednictvím internetových stránek komunikovat s třetími stranami, vyměňovat si s ostatními uživateli fotky, videa, hry a, je-li to možné, hudbu či jiné mediální obsahy, zveřejňovat blogy, komentáře a hodnocení her, jiných uživatelů, třetích stran nebo transakcí.

1.2.4 Hry jsou službami poskytovanými společností Bigpoint sestávajícími z poskytování herního softwaru pro použití v příslušné formě na platformách spol. Bigpoint nebo třetích stran po dobu trvání smlouvy. Používání her a služeb společnosti Bigpoint online je umožněno tak, že společnost Bigpoint, nebo třetí strany oprávněné spol. Bigpoint, poskytují na příslušných URL her resp. služeb aplikaci, která je pro účast nezbytná. Pokud není výslovně stanoveno jinak je získání herního softwaru a/nebo jednotlivých prvků (nebo licence k nim) vyloučeno. Společnost Bigpoint si rovněž vyhrazuje právo nabízet hry i na jiných datových nosičích, které je možné zakoupit, přičemž rozsah funkcí těchto her se může lišit od jejich online verzí. Prodej takovýchto her není předmětem těchto obchodních podmínek.

1.2.5 Účast v mnoha hrách a užívání specifických služeb je výslovně vyhrazeno pouze osobám, které si předem cestou registrace vytvořily zákaznický účet (dále jen „účet”). Účet může být vytvořen na portálu nebo na adrese URL příslušné hry. Účet vytvořený u společnosti Bigpoint v rámci rozsahu služeb uživateli umožňuje přístup ke hrám za předpokladů uvedených výše v bodě 1.1. Po vytvoření účtu mohou uživatelé používat jakékoli hry nebo služby tím, že vstoupí na příslušnou internetovou stránku a zalogují se na ní.

Uživatel si smí vytvořit více účtů. Některých her provozovaných společností Bigpoint se však uživatel smí zúčastnit pouze s jedním účtem („Zákaz multiúčtů”). Bližší informace jsou uvedeny v herních pravidlech. Společnost Bigpoint naléhavě doporučuje uživatelům, kteří disponují více účty, aby si pečlivě prostudovali herní pravidla, protože porušení zákazu multiúčtů může být potrestáno okamžitým zablokováním přístupu uživatele.

Dále platí, že i ve hrách, které uživatelům povolují vlastnictví více účtů, je zakázána veškerá komunikace, a vůbec jakákoli interakce mezi jednotlivými účty téhož uživatele („zákaz pushingu”). Účet nesmí být zvláště použit k vytváření výhod jinému účtu téhož uživatele, například převáděním předmětů nebo částek herní měny v rámci hry z jednoho účtu na jiný účet téhož uživatele, nebo umožněním scénářů, kdy jeden účet proti jinému účtu téhož uživatele.

1.2.7 Zákaz pushingu je platný pro účty různých uživatelů. Účet nemůže být používán pro získání nekalé výhody pomocí účtu jiného uživatele, převedením položek nebo herní měny nebo záměrným prohráním bitvy („boosting”).

1.2.8. Používání programů, které vytvářejí nadměrné přetížení serveru je přísně zakázáno, stejně jako používání jakéhokoli softwaru, který by měl vliv na běžné hraní her, zvláště programů pro systémové nebo automatické ovládání her nebo jednotlivých herních funkcí (boty, makra, atd.), Jakákoli reprodukce, analýza nebo změna her, herních prvků nebo obsahů, které jsou poskytovány v rámci služeb, je zakázána.

1.2.9 Zneužívání programových vad a/nebo chyb k osobnímu prospěchu je přísně zakázáno. Nalezené vady nebo chyby by měly být neprodleně ohlášeny vyplněním kontaktního formuláře pro podporu.

1.2.10. Použití her nebo služeb pomocí anonymizačních služeb (např. zástupců) nebo jiných postupů pro skrytí místa trvalého nebo obvyklého pobytu uživatele je zakázáno.

1.2.11 Uživatel nemá nárok na otevření účtu nebo zveřejnění jakéhokoli obsahu v rámci rozsahu služeb.

1.2.12 Veškeré příslušné aktuální technické a jiné předpoklady pro účast ve hrách a využívání služeb jsou uvedeny na internetových stránkách příslušných her.

1.2.13 Veškeré hry a služby jsou průběžně aktualizovány, upravovány, rozšiřovány a obměňovány. Uživateli je tedy uděleno právo využívat pouze tu verzi hry či služby, která je v danou chvíli aktuální.

1.2.14 Užívání her v jejich základní verzi je bezplatné. Určité funkce a příslušenství jsou však k dispozici pouze platícím uživatelům (viz bod 7). Pokud není sjednáno v popisech jednotlivých služeb jinak, je užívání služeb zdarma.

1.2.15 Uživatel nemá nárok na zachování her a/nebo služeb ve verzi, která byla aktuální v moment uzavření smlouvy. Společnost Bigpoint si vyhrazuje právo pozastavit provozování hry a/nebo služeb kdykoliv bez udání důvodů. Uživatel může dle svého rozhodnutí požadovat, aby mu v takovém případě byly připsány na účet případné časově omezené úhrady zaplacené předem (např. za prémiové členství nebo předplatné) v rámci jiných her nebo služeb provozovaných společností Bigpoint, nebo může od společnosti Bigpoint požadovat kompenzaci za všechny předem zaplacené úhrady. Toto právo se nevztahuje na poplatky za služby, které byly v rámci jednotlivých závazků již poskytnuty v plném rozsahu (např. individuální objednávky). Právo uživatele vypovědět s okamžitou platností smlouvu v případě nepoužitelnosti her nebo služeb zůstává nedotčeno. Další nároky uživatele jsou vyloučeny, pokud není v těchto VOP výslovně stanoveno jinak.

2 Návrh a uzavření smlouvy

2.1 Vyplněním registračního formuláře k účtu nebo stažením a nainstalováním hry uživatel uzavírá závaznou smlouvu (též „Žádost o užívání”). Je třeba úplně a správně vyplnit všechna datová pole registračního formuláře označená za „povinná”.

2.2 Smlouva mezi společností Bigpoint a uživatelem nabývá platnost v moment schválení žádosti o užívání společností Bigpoint. Schválení může proběhnout výslovně nebo uskutečněním prvního aktu plnění ze strany společnosti Bigpoint, zvláště poskytnutím hry nebo služeb.

2.3 Pokud to bude nezbytné pro vytvoření účtu pro používání her nebo služeb, bude přijetí žádosti o užívání neprodleně potvrzeno společností Bigpoint, a to elektronickou cestou na e-mailovou adresu uvedenou uživatelem v době registrace. Potvrzení o přijetí nepředstavuje závazné schválení uživatele. Schválení může být také zasláno společně s potvrzujícím e-mailem.

3 Poučení o odvolání a vzorový formulář odvolání

Právo na odvolání:
Uživatel může svůj souhlas s uzavřením smlouvy o užívání her a služeb společnosti Bigpoint nebo o objednání prémiových funkcí bez udání důvodu odvolat ve lhůtě čtrnácti (14) dnů.

Lhůta pro odvolání činí 14 dnů a začíná běžet dnem uzavření smlouvy.

Chce-li uživatel využít práva na odvolání svého souhlasu s uzavřením smlouvy o užívání her a služeb nebo o objednání prémiových funkcí, musí společnost Bigpoint (Bigpoint GmbH, Sachsenstraße 20, 20097 Hamburk, Německo, e-mail: ) o svém rozhodnutí informovat prostřednictvím jednoznačného a srozumitelného prohlášení (např. dopisu zaslaného poštou, faxem nebo e-mailem). K tomuto účelu může uživatel použít vzorový formulář odvolání poskytnutý níže, který je však volitelný. Pro dodržení odvolací lhůty stačí, když uživatel zašle oznámení o uplatnění práva na odvolání před vypršením odvolací lhůty. Rychlému vyřízení odvolání prostřednictvím e-mailu může uživatel napomoci uvedením svého jména, uživatelského ID, názvu hry a/nebo prémiových funkcí nebo služeb v poli předmětu.

Důsledky odvolání:
V případě, že se uživatel rozhodne využít svého práva na odvolání, musí být veškeré platby uhrazené uživatelem společnosti Bigpoint, včetně nákladů na doručení (s výjimkou nákladů, které vznikly v důsledku toho, že uživatel zvolil jinou než nejlevnější, standardní metodu doručení nabízenou společností Bigpoint), neprodleně vráceny, a to nejpozději do 14 dnů od data, kdy společnost Bigpoint obdržela oznámení uživatele o odvolání. Pro navrácení prostředků použije společnost Bigpoint tutéž platební metodu, jaká byla použita uživatelem při původní transakci, s výjimkou případů, kdy bude uživatel výslovně souhlasit s jinou metodou. Za tuto náhradu nesmí být uživateli za žádných okolností účtovány jakékoli poplatky.

Upozornění:
Odvolání není přípustné, pokud je digitální obsah doručen jinou cestou než na hmotném nosiči a smluvní vztah byl již navázán na základě uživatelova výslovného souhlasu a vědomí, že tímto pozbývá své právo na odvolání.

Konec poučení o odvolání

Vzorový formulář odvolání

(Rozhodnete-li se využít svého práva na odvolání, vyplňte prosím tento formulář a zašlete nám jej zpět)

(*) Nehodící se škrtněte.

4 Dostupnost

Společnost Bigpoint zaručuje dostupnost her a služeb ročně v průměru 90% (devadesát procent). Výjimkou jsou období, ve kterých servery internetových stránek nebo jednotlivých her nejsou na internetu dostupné z důvodu technických nebo jiných problémů, které nespadají do oblasti vlivu společnosti Bigpoint (vyšší moc, zavinění třetích stran atd.) a období, ve kterých se provádějí běžné údržbářské práce. Odpovědnost společnosti Bigpoint za nedostupnost her a služeb zůstává v případě záměru a hrubé nedbalosti nedotčena. Společnost Bigpoint může omezit přístup ke službám, pokud je to nezbytné pro zachování bezpečnosti síťového provozu a integrity sítě, především zabránění závažným poruchám sítě, softwaru nebo uložených údajů.

5 Přístup a seznámení se s VOP, změny a další oznámení, navázání kontaktu uživatelem

5.1 Odesláním žádosti o užívání a užíváním her a/nebo služeb společnosti Bigpoint uživatel vyjadřuje svůj souhlas s VOP. Tyto VOP se vztahují na každé přihlášení k užívání služeb a na jiné používání her a služeb spol. Bigpoint.

5.2 Společnost Bigpoint si vyhrazuje právo kdykoliv s účinností do budoucna tyto VOP změnit nebo je doplnit, pokud se to považuje za nutné a pokud tím nebude v důsledku porušení principů dobré vůle poškozen uživatel.

5.3 Změny VOP budou uživateli oznámeny buď na internetových stránkách nebo e-mailem. Změny VOP budou uživateli v každém případě oznámeny při dalším přihlášení po změně formou zvýrazněného oznámení. Změny VOP vcházejí v platnost okamžitě za předpokladu, že došlo k jejich odsouhlasení uživatelem. Mimo to platí ustanovení uvedená odstavci 5.1. VOP.

5.4 Pokud uživatel se změnami VOP nesouhlasí, obě smluvní strany mají právo tuto smlouvu ukončit. Výpovědní lhůta je jeden měsíc, s výjimkou případů, kdy mají obě strany nárok na ukončení s okamžitou platností dle odstavce 8.2.1.. Až do ukončení smlouvy nadále platí původní VOP. Případné odměny za poskytnuté služby, které byly uhrazeny předem na období přesahující výpovědní lhůtu a týkající se časově omezeného závazku trvání, budou uživateli v tomto případě vráceny v poměrné výši. Další nároky uživatele jsou vyloučeny.

5.5 Společnost Bigpoint bude v informování o změnách zvláště upozorňovat na možnost podat námitku proti změně a možnost zrušení služby.

5.6 Společnost Bigpoint bude s uživatelem komunikovat zpravidla prostřednictvím e-mailu, pokud nebude těmito VOP nebo jinou dohodou s uživatelem určeno jinak. Uživatel zajistí, aby jej bylo možné zastihnout e-maily, které budou zaslány společností Bigpoint na e-mailovou adresu, kterou uvede při registraci nebo později sdělí. Uživatel se o to postará mj. vhodným nastavením anti-spamového filtru a pravidelnou kontrolou příchozí elektronické pošty. Společnost Bigpoint si vyhrazuje právo komunikovat s uživateli způsobem, který uzná za vhodné.

5.7 Uživatel při každém navázání kontaktu se společností Bigpoint uvede, ke které z her a/nebo služeb a ke kterému hernímu účtu resp. účtu služeb se jeho žádost vztahuje.

6 Herní návody, herní pravidla

6.1 Instrukce a pravidla vztahující se ke hře či službě naleznete na internetových stránkách příslušné hry či služby.

6.2 Uživateli je známo, že v případě online her hraje a komunikuje s velkým počtem jiných uživatelů.. Aby byla zaručena úspěšná interakce mezi uživateli a hrou, je nezbytné dodržování pravidel všemi uživateli. Užíváním her a služeb společnosti Bigpoint uživatel vyjadřuje souhlas s herními pravidly a podmínkami účasti a uznává je jako závazné.

6.3 Uživatel se rovněž zdrží veškerých činností, které by mohly narušit běžný provoz her a služeb či úspěšnou interakci mezi hráči.

7 Tarifní stupně, platební podmínky, prodlení

7.1 Základní verze

Společnost Bigpoint poskytuje uživatelům přístup ke hrám a službám v zásadě od okamžiku vytvoření účtu, tam kde je to nezbytné a v ostatních případech po stažení a instalaci. V tomto případě je uživateli poskytnuta nejprve pouze základní verze hry. Vytvoření účtu a užívání základní verze jsou bezplatné. Základní verze je hratelná v plné míře a její užívání není časově omezeno,bez omezení práva společnosti Bigpoint na ukončení poskytování hry. V základní verzi však nejsou uživateli k dispozici všechna příslušenství.

7.2 Prémiové příslušenství

Uživatel má možnost obdržet příslušenství, které není k dispozici v základní verzi ( „prémiové příslušenství”), tj. pokročilé herní funkce nebo dodatečné virtuální herní zboží. Nabytí prémiového příslušenství nezahrnuje nehmotný a/nebo hmotný majetek a jejich postoupení na třetí strany je zakázáno.

Nabízené prémiové příslušenství se může u jednotlivých her lišit. Informace o nabízeném prémiovém příslušenství, jeho funkci, tarifu a ostatních požadavcích na použití jsou uvedeny na internetové stránce příslušné hry. Přitom se může podle konkrétního prémiového příslušenství a tarifu jednat o jednorázové platby, o nabití kreditu, který je v každé hře používán dle pravidel hry pro určité funkce, nebo o platby, které jsou poskytnuty pro určité časové období (například dny, týdny, měsíce, čtvrtrok, půlrok, rok). Všechny uvedené ceny jsou uvedeny se všemi možnými příslušnými daněmi.

Všechny hry jsou pravidelně aktualizovány. Společnost Bigpoint si proto vyhrazuje právo kdykoliv nabídnout nové prémiové příslušenství. V rámci adaptace a dalšího vývoje her si společnost Bigpoint rovněž vyhrazuje právo v budoucnu nadále nenabízet jednotlivé prémiové příslušenství a/nebo je také nabízet základní verzi (viz odstavec 7.1 výše). Pokud nastane poslední uvedený případ, jsou veškeré nároky uživatelů na vrácení uhrazených poplatků vyloučeny

V případě, že společnost Bigpoint trvale ukončí některou z her, vchází v platnost odstavec 1.2.15.

Nezletilí uživatelé objednáním prémiového příslušenství prohlašují, že finanční prostředky potřebné k zakoupení těchto služeb jim byly poskytnuty právě pro tento účel, nebo byly volně k dispozici.

Pokud je platba prováděna pomocí mobilu (např. prémiové SMS, prémiový hovor, kódy, atd.) je objednávka a platba majitele terminálu s mobilní aplikací považována za schválenou a iniciovanou uživatelem v případě, že uživatel a majitel terminálu jsou různé osoby.

Pokud je u jednotlivých her možný přístup prostřednictvím stažení softwaru pro mobilní telefony, platí pro takto vzniklé náklady tatáž pravidla jako pro prémiové příslušenství.

7.3 Předplatné / automatické prodloužení

Pokud mají být platby za prémiové příslušenství hrazeny v určitých časových intervalech, uzavře uživatel předplatné nebo trvalý závazek, které se automaticky prodlouží, pokud je uživatel nevypoví s lhůtou uvedenou v odstavci 8.2 ke konci příslušného časového období. Délky trvání předplatného jsou uvedeny v pravidlech, která jsou používána pro příslušnou hru.

7.4 Platební podmínky a splatnost částek

Společnost Bigpoint je oprávněna předem požadovat platby za užívání prémiového příslušenství (viz odstavec 7.2 výše). Odměny za poskytnuté služby jsou splatné při uzavření smlouvy a způsobem platby zvoleným uživatelem (např. bankovním převodem, kreditní kartou, prémiovou SMS). Inkasovaná částka bude na vyúčtování kreditní karty resp. na výpisu z účtu vykázána jako Bigpoint.

Veškeré námitky týkající se mobilního vyúčtování mohou být vzneseny ve lhůtě osmi týdnů od přijetí tohoto mobilního vyúčtování dle § 45 i TKG (Německého telekomunikačního zákona).

Výpisy tvořící základ pro vyúčtování budou považovány za platné, pokud nebudou obsahovat známky manipulace s nimi.

7.5 Úpravy odměn

7.5.1. Společnost Bigpoint si vyhrazuje právo kdykoli snížit ceny poskytovaných služeb nebo nabízet nové výrobky, služby či způsoby vyúčtování, ať už trvale, nebo na omezenou dobu. Společnost Bigpoint je dále oprávněna kdykoliv s platností v budoucnu navyšovat ceny za veškeré služby, které nejsou objednány formou trvalého závazku.

7.5.2. Ceny pro trvalé závazky mohou být měněny s lhůtou šesti týdnů od předchozího písemného oznámení nebo oznámení e-mailem zaslaného na e-mailovou adresu, kterou uvede uživatel. Změněná cena platí, pokud uživatel do šesti týdnů od oznámení vůči změněné ceně nevznese námitku. Smluvní vztah bude poté pokračovat za změněných podmínek/cen. Společnost Bigpoint v oznámení o změnách zvláště upozorní na možnost vznesení námitky a výpovědi, na lhůtu a právní následky, obzvláště s ohledem na opomenutí vznesení námitky.

Pokud uživatel včas vznese námitku, jsou obě strany oprávněny tuto smlouvu ukončit s výpovědní lhůtou jednoho měsíce, pokud neexistuje dle bodu 8.1 právo na výpověď s okamžitou platností. Až do ukončení smluvního vztahu nadále platí původní podmínky.

Až do ukončení smluvního vztahu nadále platí původní podmínky.

Platby za hry a služby v souvislosti s trvalým závazkem, které byly uživatelem společnosti Bigpoint uhrazeny na období přesahující výpovědní lhůtu, budou uživateli vráceny v poměrné výši. Další nároky uživatele jsou vyloučeny.

7.6 Prodlení

V případě prodlení plateb je společnost Bigpoint oprávněna požadovat úroky ve výši aktuální zákonné sazby platné v dané době. Společnost Bigpoint je v případě prodlení dále oprávněna pozastavit služby, příp. okamžitě zablokovat účty uživatele. Během období zablokování účtu není splatná úhrada za případně uzavřené předplatné.

7.7 Zpětné zaúčtování na vrub, storno poplatek

Pokud společnosti Bigpoint vzniknou náklady ve formě storno poplatků za zrušení transakce vinou uživatele nebo okolností zaviněných uživatelem, ponese takto vzniklé náklady uživatel.

Společnost Bigpoint je oprávněna tyto náklady spolu s původní částkou vymáhat od uživatele. Společnost Bigpoint si také vyhrazuje právo účtovat administrativní poplatek ve výši 5,00 euro za každou stornovanou transakci. Uživateli je ve všech případech dovoleno dokázat, že prodlením s platbou nevznikla škoda nebo že je škoda podstatně nižší.

7.8 Systém SEPA

Svolení k inkasu udělené uživatelem společnosti Bigpoint v rámci používaného systému přímého inkasa do 1. února 2016 bude/bylo konvertováno na souhlas s přímým inkasem SEPA. Společnost Bigpoint musí uživatele o zatížení jeho/jejího účtu informovat s předstihem (nejméně 5 pracovních dnů).

7.9 Žádná záruka výhry

Společnost Bigpoint nezaručuje uživatelům výhry. Uživatelé zvláště nemají nárok na vyplacení ceny, pokud tento nárok výslovně nevyplývá z těchto VOP.

Nárok na vyplacení výhry může existovat pouze tehdy, pokud byla tato výhra společností Bigpoint výslovně nabízena/propagována.

Nárok neexistuje ani tehdy, pokud společnost Bigpoint zjistí, že by mohl možný nárok na výhru vzniknout na základě manipulací, ať už technické, nebo právního povahy a/nebo na základě jakékoliv z hlediska trestního práva relevantní manipulace obecně. Svou účastí ve hrách společnosti Bigpoint uživatel prohlašuje, že souhlasí s tím, aby společnost Bigpoint mohla kdykoliv požadovat rozsáhlé vyšetřování ohledně řádnosti nároku na výhru a mezitím mohla bez zvláštního souhlasu uživatele vyplacení výhry odepřít. Nárok na výhru propadá i tehdy, pokud se uživatel chová v rozporu s herními pravidly. Ve sporných otázkách náleží důkazní břemeno uživateli, uživatel musí doložit, že se choval ve shodě s pravidly her. Uživateli je toto uložení důkazního břemena známo a výslovně jej uznává, i když se možná nejedná o zákonný případ.

7.10 Žádné započtení, zadržovací práva

Pohledávky za společností Bigpoint může uživatel započítávat pouze s neuhrazenými nespornými nebo právně stanovenými protinároky. Uživatel smí vykonávat zadržovací právo pouze tehdy, pokud je jeho protinárok založen na stejných VOP.

8 Doba trvání, výpověď, zablokování uživatele

8.1 Smluvní doba

Veškeré smlouvy mezi uživatelem a společností Bigpoint jsou uzavírány na dobu neurčitou, pokud není ve smlouvě se společnosti Bigpoint uvedeno jinak.

8.2 Řádné ukončení smlouvy

Při splnění následujících podmínek má každá ze stran právo smlouvu vypovědět bez udání důvodu s příslušnou výpovědní lhůtou:

8.2.1 Pokud nebyla smlouva uzavřena na dobu určitou, mají obě strany právo smlouvu vypovědět s okamžitou platností.

8.2.2 Pokud byla smlouva o užívání her nebo služeb v rámci prémiového příslušenství (viz odst. 7.2) uzavřena na dobu určitou („počáteční doba”) s automatickým obnovením, bude v okamžiku vypršení počáteční doby (i) automaticky obnovena na tutéž dobu, pokud byla smlouva uzavřena před 1. březnem 2022, nebo (ii) na dobu neurčitou, pokud byla smlouva uzavřena po 1. březnu 2022. To neplatí, pokud uživatel nebo společnost Bigpoint vypoví smlouvu (i) před uplynutím počáteční doby trvání s výpovědní lhůtou 7 dní (nebo s kratší výpovědní lhůtou, pokud byla dohodnuta), nebo (ii) kdykoli po obnovení počáteční doby s výpovědní lhůtou 1 měsíc (nebo s kratší výpovědní lhůtou, pokud byla dohodnuta).

8.3 Výpověď z důležitého důvodu

8.3.1 Právo stran na výpověď smlouvy z důležitého důvodu zůstává výše uvedenými ustanoveními nedotčeno.

8.3.2 Pokud je společnost Bigpoint odpovědná za předčasnou výpověď smlouvy z důležitých důvodů, budou uživateli úhrady, které zaplatil předem na období přesahující výpovědní lhůtu za časově omezené služby (zvláště za časově omezené prémiové příslušenství), navráceny v poměrné výši. Další nároky uživatele jsou vyloučeny, pokud není v těchto VOP sjednáno jinak.

Společnost Bigpoint je především, ne však výhradně, oprávněna vypovědět smlouvu ze závažných důvodů a trvale zablokovat přístup uživatele ke službám zejména pokud:

Případy, za kterých nelze od společnosti Bigpoint očekávat zachování smlouvy zahrnutí následující:

V případě oprávněné výpovědi smlouvy ze strany společnosti Bigpoint z důležitého důvodu má společnost Bigpoint právo po uživateli požadovat náhradu příslušné škody.

8.4. Zablokování uživatele

Bez omezení práva na výpověď je společnost Bigpoint oprávněna přechodně zablokovat přístup uživatele, pokud vznikne podezření na zneužití hry či služby poskytované společností Bigpoint (zvláště porušení zákazů uvedených v odst. 1.2 a/nebo podezření na neoprávněnou manipulaci) a/nebo z důvodu jednání uživatele, které by společnost Bigpoint opravňovalo k podání výpovědi z mimořádných důvodů dle odst. 8.3.

Společnost Bigpoint nemůže být odpovědná za skóre a pokud bude hráč zablokován, nebude povinna hráči nahradit jakékoli hmotné či nehmotné škody způsobené ztrátou příležitosti účastnit se hry během doby zablokování.

9 Povinnosti a jiné závazky uživatele, ručení uživatele za jím umístěné informace, autorská práva

9.1 Povinnosti

Hlavní povinností uživatele je zaplacení stanovené úhrady, pokud neužívá bezplatnou základní verzi hry, příp. služeb (viz odst. 7 výše). Mezi další povinnosti uživatele patří dodržování příslušných pravidel hry a poskytování pravdivých a úplných informací požadovaných společností Bigpoint při uzavření smlouvy nebo v průběhu smluvního vztahu. Uživatel je proto povinen se ujistit, že veškeré údaje týkající se jeho/její osoby (především bankovní spojení a číslo kreditní karty) uvedené v rámci uzavření smlouvy nebo po dobu jejího trvání, jsou úplné a správné. Uživatel se zavazuje neprodleně informovat společnost Bigpoint o změnách údajů, případně potvrdit jejich správnost a úplnost na příslušný dotaz společnosti Bigpoint. Uživatel je povinen držet se herních pravidel. Při opakovaném porušení navzdory upomínkám nebo při závažném porušení (dle odst. 8.3) je společnost Bigpoint oprávněna okamžitě a bez poskytnutí lhůty zablokovat smluvní výkony a dodávky a smlouvu vypovědět.

9.2 Instalace software

Společnost Bigpoint neručí za škody nebo ztráty dat, které mohou vzniknout na počítači, mobilu nebo jiném (mobilním) terminálu uživatele („terminál”) používáním her nebo služeb uživatelem.

9.3 Další závazky uživatele

9.3.1 Společnost Bigpoint poskytuje hry a služby částečně k užívání online. Software, který je lokálně požadován na terminálu uživatele,zvláště operační systém, webový prohlížeč, příp. také pluginy jako Flash nebo Java, společnost Bigpoint neposkytuje ani neinstaluje. Stejně tak k nim společnost Bigpoint neposkytuje žádnou podporu. Uživateli přísluší udržovat terminál ve stavu, který umožňuje užívání her a služeb provozovaných společností Bigpoint. Společnost Bigpoint tudíž neposkytuje ani technickou podporu při instalaci lokálně požadovaného softwaru.

9.3.2 Uživatel se zavazuje uchovávat v přísné tajnosti veškeré neveřejné účty a přístupové údaje (přihlašovací údaje, hesla, ID účtu, atd.)vůči třetím stranám. Závazek zachování důvěrnosti platí také pro přátele, známé, příbuzné a jiné hráče (např. členy klanu) nebo jiné uživatele služeb. Uživatel bude společnost Bigpoint neprodleně informovat, pokud se dozví nebo pokud se domnívá, že jsou přístupové údaje známy neoprávněné třetí straně. Společnost Bigpoint uživatelům doporučuje za tímto účelem použít kontaktní formulář. Pokud účet použije třetí strana, poté co se dostala k přístupovým údajům v důsledku jejich nedostatečného zabezpečení uživatelem, musí uživatel kvůli možným nejasnostem ve věci toho, kdo s daným účtem zacházel a kdo může být v případě porušení smlouvy nebo jiných zákonů stíhán, počítat s tím, že se s ním bude jednat tak, jako by se účtem zacházel sám. Společnost Bigpoint je oprávněna sama posoudit každý přístup s údaji uživatele jako přístup uživatele. Společnost Bigpoint upozorňuje na to, že by měla být hesla z bezpečnostních důvodů pravidelně měněna. Uživatel je výhradně odpovědný za užívání svého účtu.

9.3.3 V případě důvodného podezření, že byl neveřejný účet nebo přístupové údaje v držení neoprávněné třetí strany, je společnost Bigpoint oprávněna, nikoli však povinna, sama dle svobodného uvážení bez předchozího oznámení změnit přístupové údaje, příp. zablokovat přístup k účtu. Neprodleně o tom bude informovat oprávněného uživatele a na výzvu mu v přiměřené lhůtě sdělí nové přístupové údaje. Uživatel nemá nárok na to, aby byly původní přístupové údaje znovu obnoveny.

9.3.4 Uživatel není oprávněn prodávat celý svůj účet, nebo jakékoli jednotlivé herní položky, prémiové prvky nebo herní funkce třetím stranám nebo jinak, nebo je v jakékoli jiné formě nebo způsobem jinak převádět. To neplatí pro prodej nebo převod v rámci nabídek, které za tímto účelem vytvoří a vyhradí společnost Bigpoint.

9.3.5 Společnost Bigpoint zabezpečuje své systémy proti virům. Přesto nelze napadení virem nikdy zcela vyloučit. Navíc se může stát, že neoprávněné třetí strany rozešlou e-maily jménem společnosti Bigpoint bez jejího souhlasu, které obsahují například viry nebo tzv. spyware nebo které odkazují na obsahy webů, které obsahují viry nebo spyware. Tyto scénáře nemůže společnost Bigpoint nijak ovlivnit. Uživateli se proto doporučuje zkontrolovat všechny příchozí e-maily, které byly zaslány společností Bigpoint nebo jejím jménem, na přítomnost virů. Platí to i pro emaily jiných uživatelů her nebo služeb.

9.3.6 Uživatel se bude řídit nařízeními společnosti Bigpoint, jejích zaměstnanců, pověřených osob a zástupců, zvláště administrátorů a moderátorů fór, které případně náleží k příslušné hře a/nebo službě.

9.3.7 Uživatel se zavazuje za žádných okolností nepoužít účet, přihlašovací jméno nebo heslo jiného uživatele.

9.4 Povinnosti uživatele ohledně informací, které případně sám umístí

9.4.1 Uživatel bude pečlivě vybírat informace, které zveřejní v rozsahu služeb a poskytne ostatním uživatelům.

9.4.2 Uživatel se zavazuje nešířit v rámci služeb obsahy,například obrázky, videa, odkazy, názvy, slovní doprovody s reklamním, politickým, náboženským, urážlivým, obtěžujícím, násilnickým, sexistickým, pornografickým či jinak morálně zavrženíhodným nebo pohoršujícím, zvláště rasistickým a krajně pravicovým nebo levicovým obsahem, osobami nebo podobiznami. Dále se uživatel zavazuje nepoužívat právně chráněné pojmy, názvy, obrázky, videa, hudební díla, hry ani jiné materiály. Ve sporném případě uživatel neprodleně sám odstraní obsahy, které společnost Bigpoint shledá nevhodnými. Společnost Bigpoint si rovněž vyhrazuje právo takové obsahy odstranit vlastnoručně. Uživatel bude vždy dodržovat všechny příslušné zákonné a právní předpisy, obzvláště na ochranu mládeže, ochranu údajů, ochranu práva osobnosti, ochranu před hanobením, autorská práva, známková práva atd.

9.4.3 Uživatel není oprávněn používat služby k nelegálním nebo neoprávněným účelům. Zejména není oprávněn používat uživatelské jméno nebo e-mailové adresy jiných uživatelů bez jejich předchozího souhlasu pro zaslání případných nevyžádaných emailů, reklamních sdělení nebo k jiným podnikatelským nebo komerčním účelům.

9.4.4 V případě porušení výše uvedených pravidel a ujednání si společnost Bigpoint vyhrazuje právo uživatelem umístěné informace smazat.

9.4.5 Společnost Bigpoint je především oprávněna zcela nebo částečně vymazat uživatelem umístěné informace, existují-li konkrétní znaky porušení těchto VOP, návodů a pravidel jednotlivých služeb nebo pokud jsou tyto informace jinak protiprávní. To jsou například informace, které:

9.4.6 Nárok na znovuobnovení smazaných informací neexistuje.

Kromě toho je společnost Bigpoint oprávněna vyloučit uživatele z další účasti na příslušných službách a, v případě několikanásobného porušení výše uvedených předpisů navzdory napomenutí, okamžitě účet uživatele zablokovat bez předchozího varování. Uplatňování dalších nároků společností Bigpoint, obzvláště nároků na náhradu škody, zůstává výslovně vyhrazeno.

9.4.7 Uživatel bude společnost Bigpoint informovat v případě, že obdrží informaci o zneužití služeb třetími stranami, příp. jinými uživateli,např. šíření a zasílání obsahů, které jsou dle odst. 9.4 zakázány. Pro zajištění účinného zásahu je uživatel žádán učinit tak písemnou formou (např. e-mailem).

9.5 Ručení uživatele za případné jím umístěné informace

9.5.1 Uživatel je sám zodpovědný za texty, soubory, obrázky, fotky, videa, zvuky, hudební díla, díla s autorským právem nebo jiné materiály, informace atd. ( „umístěné informace”), které zveřejní v rámci služeb nebo si vymění s jinými uživateli. Společnost Bigpoint tyto obsahy nepřijímá za své ani s nimi nesouhlasí.

9.5.2 Společnost Bigpoint nemá kontrolu nad informacemi umístěnými v rámci služeb. Společnost Bigpoint neprovádí kontrolu umístěných informací před jejich zveřejněním. Společnost Bigpoint si však vyhrazuje právo revidovat a vyhodnocovat veškeré umístěné informace co do porušení těchto VOP a/nebo pravidel hry. Pokud však společnost Bigpoint má nebo obdrží informaci o existenci protiprávních informací neprodleně tyto informace smaže.

9.5.3 Společnost Bigpoint odmítá jakoukoli odpovědnost za umístěné obsahy, obzvláště za jejich správnost, úplnost nebo spolehlivost.

9.6 Autorská práva

9.6.1 Všechna práva k informacím umístěným uživatelem zůstávají uživateli. Umístěním informace na internetové stránky a v rámci jiných služeb poskytuje uživatel společnosti Bigpoint nevýhradní, bezplatnou licenci, odvolatelnou kdykoli bude daný obsah vymazán, k veřejnému zobrazování obsahu v rámci služeb a k jeho editaci (formát, velikost, atd.), k veřejnému nabízení, zobrazování, reprodukování a šíření tohoto obsahu za účelem jeho přizpůsobení požadavkům služeb.

9.6.2 Kromě výše zmíněného nevlastní společnost Bigpoint žádná práva na použití informací umístěných uživatelem. Společnost Bigpoint není oprávněna šířit umístěné informace mimo služby.

9.6.3 Umístěním informací v rozsahu služby uživatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že tyto mohou být prostřednictvím internetu zobrazovány globálně. Umístěním takovýchto informací uživatel souhlasí s těmito podmínkami.

9.6.4 Tato licence pozbývá platnost v moment, kdy uživatel obsahy ze stránek příslušné služby smaže.

10 Nároky z vad

10.1 Společnost Bigpoint poskytne uživateli k dispozici přístup ke hrám a službám v jejich právě dostupné verzi (viz odst. 1.2). Uživatel nemá nárok na zachování nebo opětovné dosažení určitého stavu nebo rozsahu funkcí hry anebo služeb a/nebo skóre. Při zakoupení prémiových funkcí jsou uživateli udělena veškerá zákonná a smluvní práva. Uživateli je známo, že hry a služby nabízené společností Bigpoint, podobně jako každý software, nikdy nemohou být zcela bez chyby. Za vadné mohou být tedy hry resp. služby považovány pouze tehdy, pokud jsou jejich hratelnost příp. užívání závažně a dlouhodobě narušeny.

Uživatel musí případně vzniklé závady na hrách, službách nebo jiných výkonech nebo dodávkách společnosti Bigpoint vždy zdokumentovat s vypovídací schopností a především je písemně nahlásit s uvedením zobrazených chybových hlášení. Před nahlášením případné chyby bude uživatel konzultovat návod ke hrám, resp. službám a příp. jiné podpory na odstranění problému, které poskytla společnost Bigpoint (především seznamy s často kladenými dotazy a diskusní fóra o problémech). Uživatel bude v maximálním možném rozsahu podporovat společnost Bigpoint při možném odstraňování závad.

10.2 Uživatel společnost Bigpoint písemně upozorní na všechny zjištěné závady neprodleně po jejich objevení. Za účelem zajištění důkazů se uživateli doporučuje směřovat veškeré reklamace písemnou formou (faxem, dopisem nebo kontaktním formulářem podpory) společnosti Bigpoint.

10.3 Ze záruky jsou vyloučeny v zásadě chyby, které vzniknou v důsledku vnějších vlivů, nevhodným zacházením ze strany uživatele, vyšší moci nebo změn, které neprovedla společnost Bigpoint nebo jiné manipulace.

10.4 Záruky v právním smyslu společnost Bigpoint nepřejímá.

11 Odpovědnost a omezení odpovědnosti

11.1 Uživatel je přímo odpovědný třetím stranám za porušení jejich práv. Uživatel je povinen nahradit společnosti Bigpoint veškeré škody, které vznikly v důsledku porušení povinností vyplývajících z těchto podmínek užívání. Uživatel zprošťuje společnost Bigpoint veškerých nároků vznesených proti ní jinými uživateli nebo třetími stranami v souvislosti s porušením jejich práv vztahujících se k obsahu zveřejněnému uživatelem nebo kvůli porušení jiných povinností. Uživatel se současně zavazuje k uhrazení nákladů na právní obhajobu včetně veškerých soudních výloh a poplatků za právníka. Výše uvedené ustanovení se nevztahuje na případy, kdy se uživatel nedopustí žádného prohřešku.

11.2 Pokud společnost Bigpoint poskytuje služby bezplatně, v žádném případě neručí za škody, které vznikly jinak než v důsledku hrubé nedbalosti nebo úmyslu. To však neplatí pro ručení při újmě na životě, těle a zdraví nebo v případě převzetí záruky společností Bigpoint.

11.3 Pokud společnost Bigpoint zpoplatňuje služby, ručí za škody vzniklé v důsledku hrubé nedbalosti nebo úmyslu v plném rozsahu. V případech lehké nedbalosti ručí společnost Bigpoint za škody jen tehdy, pokud došlo k porušení podstatných smluvních povinností nebo porušení záruky. Podstatnými smluvními povinnostmi se rozumí takové povinnosti, které jsou podmínkou pro řádné naplnění smlouvy a v jejichž naplnění může uživatel důvěřovat. Výše uvedená omezení ručení neplatí pro ručení při újmě na životě, těle a zdraví nebo v případě převzetí záruky společností Bigpoint. Ručení společnosti Bigpoint dle zákona o ručení za výrobek zůstává nedotčeno.

11.4 V případě porušení základních smluvních podmínek je povinnost k náhradě škody omezena na předvídatelné škody.

11.5 Výše předvídatelných škod je omezena částkou € 200,00 na každý účet.

11.6 Výše uvedené vyloučení, příp. omezení odpovědnosti se vztahuje také na odpovědnost úředníků, zaměstnanců, spolupracovníků, zástupců a pomocných sil společnosti Bigpoint, zejména pak osobní odpovědnost podílových vlastníků, spolupracovníků, zástupců, orgánů a jejich činitelů.

11.7 Společnost Bigpoint ručí za konzultaci pouze v případě, že se dotaz týká obsahu nabídky.

11.8 Společnost Bigpoint se výslovně distancuje od obsahu všech stránek, na něž je „odkazováno” přímo nebo nepřímo prostřednictvím služeb společnosti Bigpoint. Společnost Bigpoint nepřebírá za tyto obsahy a stránky žádné ručení. Za obsahy těchto stránek jsou sami odpovědni poskytovatelé příslušných stránek.

12 Závěrečná ustanovení

12.1 Oznámení a vysvětlení, která musí uživatel odevzdat společnosti Bigpoint, vyžadují písemnou formu, což platí i pro obměnu nebo zrušení požadavku písemné formy.

12.2 Příslušný soud je ve městě Hamburk, Německo.

12.3 Tyto VOP včetně případných budoucích změn v jejich znění, jakož i smlouvy uzavřené se společností Bigpoint na základě těchto VOP a z nich vyplývající nároky jakéhokoliv druhu, se řídí výhradně zákony Spolkové republiky Německo s vyloučením ustanovení vztahujícím se k Úmluvě OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží a s vyloučením německého mezinárodního práva soukromého.

12.4 Pokud by byla některá z ustanovení těchto Všeobecných obchodních podmínek neúčinná nebo se neúčinnými stala, není tím dotčena účinnost ostatních ustanovení.

Hamburk, 28. února 2022

Bigpoint GmbH
Sachsenstraße 20
20097 Hamburk
Německo

Číslo v obchodním rejstříku: R HRB-Hamburk 94148

DIČ: DE813 602 704

Jednatel: Wanqin Liu, Yingying Zou